ตำแหน่งงานว่าง ทั้งหมด

JOB UPDATE พบ 4067 ตำแหน่ง

 • 1. Lead developer

  We are looking for a Developer with MEAN stack background. Your primary focus will be the development of all server-side logic, frontend and maintenance of the central database. And lead the fellows to deliver best practice development e.g. TDD, BDD, code review, CI/CD and so forth. You will work in healthcare industry (Hospital software system) but rather than old school way we are involving to disrupt current ecosystem with the area of AI, Machine Learning and NLP to craft more sophisticated system. What you will do: • Develop back-end components, provide connectivity with the other web services and support the integration with front-end elements. • Deliver innovative solutions to drive next generation user experiences, designs and technologies • Design and implementation of low-latency, high-availability, and performance applications • Contributing to the continual improvement of product design and development process by working with backend engineering, product management to solve problems and fix bugs • Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server side logic, ensuring high performance. • Writing reusable, testable, and efficient code. • Implementation of security and data protection

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ฿70,000-฿90,000
  ฺBackyard Company Limited
  16/09/2562
 • 2. Back End Engineer ( JR and SR Level)

  What you will do: - Work with our customers to solve their sales and marketing problems - Work with product owner to create the products that improve customers sales and marketing capability - Architect back-end systems with various technologies that drive complex web applications - Learn about Linux, AWS, Ansible, Docker, distributed systems, and web frameworks What you may have (as a plus): - Knowledge of MVC style web frameworks (Django, Rails, Laravel) - Knowledge of Testing Framework (Pytest) - Knowledge of Deployment Technologies (Ansible, Docker) - Basic understanding of Front-End Technologies - Knowledge of Domain Driven Design (DDD) - Knowledge of Software Architectural Style (Hexagonal, Service-Oriented, CQRS)

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ฿25,000-฿90,000
  ฺBackyard Company Limited
  16/09/2562
 • 3. Technical Project Manager

  What do you do: • Assist in the definition of project scope and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility • Develop a detailed project plan to monitor and track progress • Manage changes to the project scope, project schedule and project costs using appropriate verification techniques • Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget • Manage the relationship with the client and all stakeholders • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects • Perform risk management to minimize project risks • Meet with clients to take detailed ordering briefs and clarify specific requirements of each project • Delegate project tasks based on junior staff members' individual strengths, skill sets and experience levels • Track project performance, specifically to analyze the successful completion of short and long-term goals • Meet budgetary objectives and make adjustments to project constraints based on financial analysis • Develop comprehensive project plans to be shared with clients as well as other staff members • Attend conferences and training as required to maintain proficiency

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ฿80,000-฿100,000
  ฺBackyard Company Limited
  16/09/2562
 • 4. Senior Android Developer

  We are looking for a software developer who breathes on the latest mobile technologies. Your primary focus will be development of mobile applications and their integration with back-end services. You will be working alongside other product owner, UX/UI designer and developers working on different layers of the infrastructure. Therefore, a commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and the creation of quality products is essential. You will work in the healthcare industry (Hospital software system) but rather than old school way we are involving to disrupt current ecosystem with the area of AI, Machine Learning and NLP to craft more sophisticated system. What you will do: • Design and develop advanced applications for both iOS/Android platform from scratch. • Work closely with other engineers to ensure seamless integration with back-end services. • Design, build, and maintain high performance, reusable, and reliable code. • Research and deploy new mobile based technologies including open source technologies. • Work with other team members to address UI or workflow issues to create mobile apps that can be used intuitively. • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency and improve application performance.

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ฿50,000-฿70,000
  ฺBackyard Company Limited
  16/09/2562
 • 5. DevOps Engineer

  What you will do: • Designing and implementing build, deployment, and configuration management. • Support project work and to update and release to QA/Production with software releases, configuration updates, and other release requirements. • Building, maintaining, and monitoring configuration standards. • Building and testing automation tools for infrastructure provisioning. • Handling code deployments in all environments.

  กรุงเทพฯ เงินเดือน Negotiation
  ฺBackyard Company Limited
  16/09/2562
 • 6. System Analyst JAVA

  • Collect and analytical customer need • Design database and software specification for develop system • Cooperate with team to help and resolve software development problem • Cooperate with team to specify job description, assignment and following up system development • To test system with customer (UAT) and bring it up with operation team • Analytical cause and way to resolve user problem that occurs in production system • Coaching and Instructor in order to develop latency of team •To find out the way of technology for brand new software development and apply in work

  กรุงเทพฯ เงินเดือน Up to 65,000
  2019899411.JPG
  บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซจ จำกัด
  16/09/2562
 • 7. นักวิจัยและพัฒนา Cosmetic

  - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง - ยื่นเรื่องและติดตามเกี่ยวกับการจดแจ้ง อย.

  นครปฐม เงินเดือน ตามตกลง
  201987103357.JPG
  บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
  16/09/2562
 • 8. พนักงานธุรการ-ประสานงานขาย

  - ติดต่อลูกค้า - ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับทีมขาย - ประสานงานขายระหว่างทีมขายกับแผนกต่างๆในบริษัทฯ - งานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขาย - รู้ระบบ GMP&ISO

  นครปฐม เงินเดือน ตามตกลง
  201987103357.JPG
  บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
  16/09/2562
 • 9. ผู้แทนขาย

  - เป็นผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล และคลินิคแพทย์ผิวหนัง - เป็นผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าที่ต้องการผลิภัณฑ์ภายใต้ Brand ของตนเอง (OEM Cosmetic)

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201987103357.JPG
  บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
  16/09/2562
 • 10. พนักงานฝ่ายผลิต

  -

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ
  201968115117.GIF
  บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด
  16/09/2562
 • 11. เภสัชกรฝ่ายผลิต

  1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามบันทึกการผลิต (BPR) แต่ละตำรับอย่างเคร่งครัด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงาน 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต 4.ควบคุมดูแลการปฏิบัติตนและการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย และมีปฏิสิทธิภาพ ตาม SOPและมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัด

  กรุงเทพฯ เงินเดือน N/A
  201968115117.GIF
  บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด
  16/09/2562
 • 12. พนักงานบัญชีต้นทุน

  1. บันทึก ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา เอกสารตัดจ่ายเกี่ยวกับต้นทุน เอกสารเกี่ยวกับสต๊อควัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน N/A
  201968115117.GIF
  บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด
  16/09/2562
 • 13. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

  1.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2.ออกแบบสื่อโฆษณา 3.ออกแบบเว็บและจัดทำ Artwork ที่ใช้สำหรับเว็บไซต์และสื่อต่างๆ 4.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.คิด Content / Design / post on online media 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามประสบการณ์
  20196812225.GIF
  บริษัท ออลเลิฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  16/09/2562
 • 14. เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์

  - ดูเเลเว็บไซต์ของบริษัท - Facebook page , Line add - หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามประสบการณ์
  20196812225.GIF
  บริษัท ออลเลิฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  16/09/2562
 • 15. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  - ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาภายในบริษัท - รับสาย-โอนสายไปยังเเผนกต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามประสบการณ์
  20196812225.GIF
  บริษัท ออลเลิฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  16/09/2562
 • 16. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - สรุปรับ - จ่าย ประจำวัน เเละเดือน - ภาษีซื้อ ภาษีขาย - หักภาษี ณ ที่จ่าย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามประสบการณ์
  20196812225.GIF
  บริษัท ออลเลิฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  16/09/2562
 • 17. พนักงานฝ่ายขาย

  ขายวัสดุปลูก,ขายอุปกรณ์การเกษตร,ขายปุ๋ยเกล็ด,ปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำ

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201968121931.GIF
  บริษัท วาย.วี.พี. อินเตอร์ เทรด จำกัด
  16/09/2562
 • 18. ธุรการจัดซื้อ

  จัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ จัดซื้อผลิตภัณฑ์ ,และสินค้า ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้ทันเวลา และจัดทำเอกสารจัดซื้อส่งบัญชี และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 15,000
  201968121931.GIF
  บริษัท วาย.วี.พี. อินเตอร์ เทรด จำกัด
  16/09/2562
 • 201912611517.JPG
  บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
  16/09/2562
 • 20. ช่างซ่อมบำรุง

  - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ - ซ่อมบำรุงระบบแก๊ส - ซ่อมบำรุงระบบระบายอากาศ ตามสาขาต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201912611517.JPG
  บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
  16/09/2562
 • Previous 1 2 3 4 5  ... Next