งานล่าสุด

 • img

  วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรอิเลกทรอนิกส์

  จัดหา วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และโครงการติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถควบคุมต้นทุน และกำหนดการณ์ที่วางไว้

  ปทุมธานี 8/12/2019 8:33:23 AM
  15,000 - 30,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • img

  Technical Support Engineer

  Asia Cement Products Company Limited is one of the major ready mixed concrete producers in Thailand with an aim towards serving domestic market demand for concrete and contributing to the national development plan. Now we are looking for the right professionals to join our team.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกร

  วิศวกรประจำโรงงาน

  อยุธยา 8/13/2019 8:10:31 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  Plant Engineer

  Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets. Responsibilities: - Supervise and inspect facilities system to ensure their reliability - Prepare and control preventive maintenance - Study and development new engineering projects (e.g. related to energy, automatic control and productivity improvement) to improve plant productivity and cost - Manage the engineering projects to deliver the results as planned

  ปราจีนบุรี 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวไฟฟ้า/Engineer

  • Developing a project specification with colleagues, often including those from other engineering disciplines, testing and evaluating theoretical designs. • Support and improve mechanical skill to technician team to ensure that the team has enough capability in each task. • Making sure a product can be reliably produce and will perform consistency in specified operating environments. • Planning and designing new production processes, implement and deliver the project within committed timeframe.

  กรุงเทพฯ 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  โฟร์แมนก่อสร้าง

  - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา , ควบคุมวัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด - ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

  ชลบุรี 8/12/2019 8:33:23 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกรโครงการโยธา (Project Engineer)

  - ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร, โรงงาน, สำนักงาน - จัดการ/ ควบคุม/ ตรวจสอบ/ วางแผนงานหน้างานให้เป็นไปตามแผน, Spec - ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงาน และเสร็จทันตามกำหนดของแผนงานโครงการ - ดูและและส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามกำหนด

  ชลบุรี 8/12/2019 8:33:23 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกรสำนักงานโยธา (Office Engineer)

  - ประสานงานกับหน้างาน QA/QC และฝ่ายแบบเพื่อ Tracking Progress ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมแผนงานก่อสร้าง Master Schedule, Three month Schedule, Weekly Schedule - ติดตามความคืบหน้าโครงการ Actual Progress เทียบกับ Baseline Schedule ทุกรายสัปดาห์ และรายเดือน - จัดเก็บ Monthly, Weekly Report และรูปถ่ายความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ - เก็บข้อมูลอัตราการทำงาน ในงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม - ติดตามปัญหา สาเหตุ ของความล่าช้าของงาน เพื่อเร่งรัดงาน และเตรียมการเพื่อขอขยายเวลาในโครงการ

  ชลบุรี 8/12/2019 8:33:23 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกรสนาม (โครงการ)

  - วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและรับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการทำงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน

  ชลบุรี 8/12/2019 8:33:23 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Software Design Engineer / Senior Engineer

  Product Design Main responsible for Design car audio products such as Printed Circuit Board, Mechanical function or Software functions and reliability test.

  ชลบุรี 8/12/2019 8:33:23 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรโครงการ

  - จัดทำข้อเสนอโครงการ Solar ให้กับลูกค้าได้ และรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ - ศึกษา/ออกแบบเบื้องต้นและคำนวณ มาตราการประหยัดพลังงานในโรงไฟฟ้า/โรงงานน้ำตาลและโรงผลิตเอทานอล และอื่นๆด้วยระบบ Solar - ประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการ Solar - บริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินระบบโครงการ Solar และอื่นๆ - จัดทำเอกสารสำหรับงานพัฒนาโครงการ Solar และพลังงานทดแทนอื่นๆ - สนับสนุนการออกแบบเบื้องต้นโครงการ Solar และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ

  กรุงเทพฯ 8/14/2019 8:43:03 AM
  ตามตกลง
 • img

  Senior QS Engineer

  - ถอดแบบและประมาณราคาในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ - ประมาณราคาส่วนก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง (งานเพิ่ม-ลด) - จัดทำ Budget & Cost Control ของโครงการ - จัดทำเอกสาร VO และต่อรองราคางาน VO - จัดเตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) - ตรวจสอบราคาค่าแรงและราคาวัสดุก่อสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การประมาณราคาโครงการสำเร็จลุล่วง - จัดทำ Pre-Cost เบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ประกอบเอกสาร SI - จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลในสัญญาผู้รับเหมาโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ Cost, เงื่อนไขการเบิกจ่าย

  กรุงเทพฯ 8/18/2019 8:18:18 AM
  ตามตกลง
 • img

  Sales Engineer

  เสนอขายบริการของบริษัท Network Solutions & IT Solutions and Maintenance ให้กับบริษัท ร้านค้าต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว -ประสานงานขาย เยี่ยมเยียนดูแลลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ -จัดทำรายงานการประสานงานขาย ** ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง** ** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** เรามีหลักสูตร "Sales School" อบรมความรู้ และสร้างคุณให้เป็นนักขายได้ ** บริษัทฯมีแผนกTechnical Solution ช่วยเหลือในการเสนอสินค้าและบริการในเชิงลึกด้านเทคนิค

  กรุงเทพฯ 8/18/2019 8:18:18 AM
  ตามตกลง
 • img

  Installation Engineer / Costomer Service Engineer

  รายละเอียดของงาน Installation Engineer - ติดตั้งอุปกรณ์ GPRS Router ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนด รวมทั้งบันทึกผลการทดสอบ และจัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงานตลอดจนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานพร้อมทั้งแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ Customer Service Engineer - ออกปฏิบัติงานแจ้งซ่อม ตอบข้อสักถามกับลูกค้าหน้างาน ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท ตลอดจนจัดทำรายงานรายละเอียดการทำงานของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้ง 2 ตำแหน่งอยู่หน่วยงานเดียวกัน และเป็นงานลักษณะ onsite ทั้งคู่

  กรุงเทพฯ 8/18/2019 8:18:18 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกรซ่อมบำรุง

  - ดูแลงานที่เกี่ยวกับงานเครื่องจักรโรงงาน 1. บำรุงรักษาอุปกรณ์, เครื่องจักรและงานระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน 2. วางแผนการซ่อมบำรุง หรือการทำ PM เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิด Breakdown 3. แก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องขัดข้อง 4. วิเคราะห์สาเหตุในการเสียของเครื่องจักร 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  N/A
 • img

  QA Jr.Engineer

  -Design standardized inspection and testing methods for control and quality assurance of the product. -Analyze quality problems To find the cause How to fix and protect Including customer problems. -Analyze quality stability of the product to find out how to control and improve. -Coordinate with customers to solve problems or upgrade product quality.

  อยุธยา 6/24/2019 7:59:53 AM
  N/A
 • img

  Manufacturing Engineer

  - Accountable for the successful completion of assigned engineering tasks and preparation of engineering deliverable. - Design specification, Installation and commissioning of electric system. - Interface with other internal parties to ensure a coordinated design and complete engineering deliverable. - Check drawings to insure design accuracy and compliance with specifications. - Performs technical support activities related to manufacturing. - Be a part of production team to continuously develop new system/program to improve the production control systems.

  อยุธยา 8/17/2019 8:51:07 AM
  N/A
 • img

  Engineer (Support New Item)

  ควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่,เครื่องจักร,อุปกรณ์,วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตใหม่,วิเคราะห์และแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต

  ชลบุรี 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Electrical engineer

  - ประสานงานด้านเอกสารต่างๆระหว่างภายในและสำนักงานใหญ่ - ช่วยเหลือด้านเอกสารต่างๆในสำนักงานใหญ่ - ดูแลระบบและควบคุมงานในสถานีไฟฟ้า - ควบคุมและจัดการงานในสถานีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

  กรุงเทพฯ 6/24/2019 7:59:53 AM
  25,000-35,000
 • img

  QA Engineer (Automation, Tester)

  1.เราเชื่อว่าคนไทยพัฒนาเว็บไซต์คุณภาพเยี่ยมที่จะให้บริการคนทั่วทั้งภูมิภาค SEA นี้ได้ และคุณจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ในการพัฒนาให้มันเกิดขึ้นได้จริง ร่วมออกแบบและพัฒนาเว็บPriceza.com เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาอันดับหนึ่งของไทย มีผู้ใช้งานหลายสิบล้านคนต่อเดือน 2.รับผิดชอบในส่วนงาน System Testing, Regression Testing, Performance Testing and Automation Testing 3.สร้าง Test Cases, Test Scripts and Test Report 4.จัดเตรียม Test Environment

  กรุงเทพฯ 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรเครื่องกล

  ดูแลและพัฒนาระบบเครื่องกล และออกแบบงานเครื่องกลเบื้องต้น

  สระบุรี 8/14/2019 8:43:03 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกรเคมี

  ควบคุมดูแลและวางแผนงาน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตน้ำตาล

  สระบุรี 8/14/2019 8:43:03 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกรควบคุมต้นทุนงานระบบ (Cost Control Engineer)

  - วางแผนงบประมาณและควบคุมการใช้ต้นทุน ของทุกโครงการส่วนงานระบบ - ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท และตาม WBS รวมทั้งอยู่ภายใต้ Budget - ตรวจสอบและอัพเดตการเบิกผลงาน เพิ่ม/ลด (Variation Order, VO) ของแต่ละโครงการ - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ - เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น.

  กรุงเทพฯ 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกรสนามโยธา (จบใหม่)

  -ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์

  กรุงเทพฯ 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Sales Engineer (Chemical additives)

  1.งานด้าน Technical Services & Sales สินค้ากาวน้ำ กาวผง และสีนาโน 2.ติดต่อลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อทำความเข้าใจเชิงเทคนิค และการใช้งาน 3.เลือกสินค้าที่เหมาะสมนำเสนอลูกค้า 4.วิเคราะห์ตลาด และหาตลาดให้กับสินค้าใหม่ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกรจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !

  หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่ง วิศวกรจัดซื้อ 1.รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 2.เจรจาต่อรองราคาตรวจสอบความถูกต้องการขอซื้อ ความเหมาะสมของปริมาณกับราคาใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อลงนามอนุมัติ 3.ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทบทวนและลดต้นทุนของการซื้อ 4. ประสานงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในกรณีมีวัตถุดิบหรืองานที่ต้องส่งให้ Sub-Contractor ภายนอกเนื่องจากเป็นรายการใหม่ที่ไม่เคยมีการจัดซื้อ/จัดจ้างมาก่อนจนกระทั่งงานเสร็จได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่ได้ร้องขอหลังจากนั้นจึงส่งมอบให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้างดำเนินการต่อไป 5. ติดตามการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการประสานงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อรวมถึงการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายคุณภาพของฝ่ายจัดซื้อ 6. คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ขายรายใหม่ ที่เหมาะสม และ คุณสมบัติตรงตามความต้องการ เพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านคุณภาพ การส่งมอบ ราคา 7. วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาและคัดเลือก พัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพรวมถึงพัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ 8. ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการ ร่วมกับการดำเนินการจัดซื้อ ได้อย่างเป็นไปตามระบบและนโยบายบริษัท 9. ลดต้นทุนซื้อผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ (PR) เปรียบเทียบราคาเจรจาต่อรองราคาและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขายและราคาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ขออนุมัติคำสั่งซื้อ จัดทำใบสั่งซื้อ และดำเนินการสั่งซื้อและจัดจ้างตามใบขอซื้อ, เจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าตามคุณภาพและเวลาที่ต้องการโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด 3. บันทึกและติดตามสถานะใบขอซื้อที่ดำเนินการยังไม่เสร็จ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ 4. ติดตามประสานงานด้านการส่งมอบและการบันทึกสถานะการส่งมอบเกณฑ์คุณภาพของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จากหน่วยงานที่ได้รับร้องขอและดำเนินการให้แล้วเสร็จ 5. ประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สมุทรปราการ 8/14/2019 8:43:03 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสนามบินดอนเมือง) รับสมัครด่วน !

  พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมบำรุง ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ - มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบวรจรไฟฟ้าได้ - สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสานงานไฟฟ้าพื้นฐานได้ - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC - สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าได้ดี - ทำงานเข้ากะ(เวียนกะทำงาน) กะเช้า 8.00-16.00น. กะบ่าย 16.00-24.00น. กะดึก 24.00-8.00น.

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกร-ไฟฟ้า

  งานศึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และงานด้านระบบไฟฟ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ - งานออกแบบด้านระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระบบสูบจ่ายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน - สนันสนุนการออกแบบ และควบคุมโครงการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ - ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการให้มีราคาที่เหมาะสม - จัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ - งานโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  N/A
 • img

  วิศวกรรมสำรวจ/ช่างสำรวจ

  1.จัดทำแนวรังวัดที่ดิน 2.สำรวจแนวเขตที่ดิน 3.วางหลักปักหมุดที่ดิน 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรโยธา

  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม • คำนวณปริมาณงานวางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนงาน • ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆในองค์กรติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆในองค์กร

  ขอนแก่น 11/16/2018 9:16:31 AM
  30,000 บาท
 • img

  Production Engineer / วิศวกรฝ่ายผลิต

  1. ควบคุมดูแล และจัดการงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 2. พิจารณา วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไข และป้องกัน ในกรณีที่เกิดปัญหางาน และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ควมคุมดูแล และจัดการงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 4. ควบคุมและดูแลพนักงานฝ่ายผลิตให้ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

  กรุงเทพฯ 8/18/2019 8:18:18 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรซ่อมบำรุง

  รับผิดชอบควบคุมดูเลและบริหารจัดการระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสายการผลิต - ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ออกแผน PM การทำ TPM การทำ Kaizen - ตรวจสอบและติดตามผลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบ - รวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆของแผนก - บริหารดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา - งานจัดการด้านการใช้พลังงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ปทุมธานี 8/18/2019 8:18:18 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรพลังงาน

  - รับผิดชอบดูแลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินงาน - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล - สำรวจ ออกแบบ และ ปรับปรุงระบบการใช้พลังงาน - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ดูแลเอกสารงานระบบคุณภาพต่าง ๆ ของแผนก **วันทำงาน 6 วัน

  กรุงเทพฯ 8/18/2019 8:18:18 AM
  ตามตกลง
 • img

  Production Engineer

  เช็คตรวจสอบและซ่อมแซมโรบอทสำหรับเชื่อม เช็คตรวจสอบและซ่อมแซมเบื้องต้นเครื่องปั๊มโลหะ ดูแลซ่อมแซมfacilityของโรงงาน

  ชลบุรี 9/29/2015 12:00:00 AM
  15000-27000
 • img

  Sales Engineer

  ให้บริการลูกค้า ให้คำแนะนำสินค้าและบริการ

  ชลบุรี 9/16/2015 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  รับสมัครหัวหน้าฝ่ายช่าง/วิศวกร ที่บริษัท ซีเค สตีล เวิร์คส์ จำกัด ในพื้นที่ ปทุมธานี/รังสิต อีเมล์winaugustck@gmail.com

  -รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายช่าง/วิศวกร เงินเดือน 12,000-30,000 บาท - บริษัท ซีเค สตีล เวิร์คส์ จำกัด ก่อตั้ง ปี2517 (41ปี) ที่ตั้งโรงงาน รังสิต ประกอบธุรกิจ รับเหมางานเกี่ยวกับช่างกล /เครื่องกล เช่นติดตั้งเครื่องจักร ระบบท่อ และงานเหล็ก -วุฒิที่ต้องการ ปวส./และปริญญาตรี(มี ก.ว.พิจารณาพิเศษ) @@ระดับ ปวส.สาขาช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม เทคนิคอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง @@ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ A)ความสามารถพื้นฐาน - ใช้MICROSOFT OFFICE ได้เช่น word,excel - อ่านแบบช่าง เครื่องกลได้ เช่นภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น - ขับรถยนต์ได้ - มีใบขับขี่ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ B)หน้าที่รับผิดชอบ -อ่านแบบ เสนอราคา ต่อรองราคา - ประสานงาน และควบคุมงาน C)สถานที่ปฏิบัติงาน - รังสิต และ สระบุรี D)สวัดิการ - มีรถยนต์สำหรับปฏิบัติงาน - มีค่าน้ำมัน - มีค่าโทรศัพท์ - อื่นๆตามกฏหมายกำหนด - สมัครด้วยตนเอง หรือ ติดต่อ คุณไพศาล 081 8303260 dtac - อีเมล์ winaugustck@gmail.com

  ปทุมธานี 8/17/2019 8:51:07 AM
  12000-30000
 • img

  ไฟฟ้ากำลังผลิต

  ดูแล ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้ามอเตอร์ในระบบผลิตน้ำประปา

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  15,000-25,000
 • img

  วิศวกรเทคนิคฝ่ายขาย

  ให้ความรู้เรื่องเทคนิคและแก้ไขปัญหาหน้างานกับโรงงานอุตสาหกรรม,หาข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์การด้านคุณภาพวิศวกรรม ประสานงานกับฝ่ายขายฝ่ายบริการลูกค้าและลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สุงสุด อบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับพนักงานและลูก่ค้า

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  26,000-29,000
 • img

  วิศวกรสนาม

  ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน Spec และงบประมาณที่กำหนด

  ชลบุรี 10/31/2014 12:00:00 AM
 • img

  TPS Engineer

  TPS activity of Automotive part (follow Toyota)

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  Depends on company stucture
 • img

  QA Engineer

  Customer claim 1. Strong knowledge of Auto CAD, APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA, Control plan, QCC 2.8D Report, Why-why analysis, Part Drawing, measuring tools, Supplier control 3.Customer support (Claim & Complain, Problem solving, New model)

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  Depends on company stucture
 • img

  วิศวกร

  ควบคุมงานในด้านวิศวกร

  ระยอง 10/8/2014 12:00:00 AM
  ตามประสบการณ์
 • img
  ตามความสามารถ
 • img

  Process/ Production Engineer (Bangpa-in Head Office)

  • Setup machine and process according to new product transfer. • Developing, improving and solving mold / machine / equipment problem to maintain and enhance production capability • Cooperate with Product Design site including Supplier in order to enhance capability and efficiency. • Buy off new or transferred machine and equipment. • Monitoring and improving yield according to problem cause from mold and machine. • Prepare technical training which concerned handle process of mold and machine to concern person. • Prepare and monitor mold / machine / equipment capacity in order to purchase for supporting. • Support Total Cost Down and Poductivity improvement.

  อยุธยา 8/14/2014 12:00:00 AM
  22,000
 • img

  วิศวกรบริการ

  ดูแลงานด้านบริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร (Balancing Machine) แก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยประจำอยู่ที่ สำนักงานย่อย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  ชลบุรี 7/14/2014 12:00:00 AM
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประสานงานลูกค้า supplier ออกแบบ ประเมินราคา

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  วิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ

  ติดต่อลูกค้า เพื่อตอบปัญหางานเคลม จัดทำ PPAP วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ ตรวจสอบและควบคุมการสอบเทียม วิเคราะห์ระบบการวัด เป็นต้น

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  19,000++
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล

  วางแผนให้คำปรึกษา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบำรุงรักษาระบบลำเลียงสัมภาระให้มีประสิทธิภาพ , ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรรมอุตสาหกรรม,วิศวกร

  ดูแลการส่งออกงานขายของบริท ตรวจเช็คความเรียบร้อยของชิ้นงาน ติดต่อประสารงานกับลูกค้า

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  9500-12000
 • img

  Service Engineer , Technicial

  - ตรวจเช็คหน้างาน ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ให้แก่ลูกค้า เกี่ยวกับเครื่องปั๊มลมและเครื่องจักร และแนะนำวิธีหรือแนวทางแก้ไข ให้กับลูกค้าได้ เข้า Service หน้างานใ้ห้กับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน - ติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้างานทราบทุกวัน จนกว่าจะปิด Job งานนั้น (หากท่านมีประสบการณ์ทางด้านงานขายด้วยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

  กรุงเทพฯ 1/8/2014 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  Sale Enginee

  ดูแลยอดขายและลูกค้าของบริษัทฯ,ทำใบเสนอราคา,หาลูกค้าใหม่,ตามแผนงานของบริษัท

  กรุงเทพฯ 10/22/2013 12:00:00 AM
  15,000 UP
 • img

  วิศวกรแมคคาโทนิกส์

  1. ออกแบบ Tooling Jig fix True ระบบ นิวเมตริก Design Jig Spot. 2. ดูแลควบคุม Robot Welding และ ลูกน้อง 3. ทำเอกสาร WI (Work Inspection) 4. วาง Schedule การทำ Tooling Jig fix True 5. ประกอบ Tooling Jig fix True 6. Pm. Robot Welding

  สมุทรปราการ 10/10/2013 12:00:00 AM
  15,000 ขึ้นไป
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  ออกแบบไฟฟ้า คำนวนการใช้อุปกรณ์ ควบคุมการติดตั้ง

  ประจวบคีรีขันธ์ 10/4/2013 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกร

  ศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอแนวทาง / โครงการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ดำเนินการและสรุปรายงานผล

  ฉะเชิงเทรา 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • img

  วิศวกรวางแผน

  1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต 2.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดส่งงานให้ลูกค้า

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  วิศวกรขาย Sales Engineer

  • การติดต่อ นำเสนอ ขาย ปิดการขาย ผลิตภัณฑ์ แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย • วิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย และขายตามเป้าหมายที่กำหนด • ประสานงานการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  17000-25000
 • img

  Engineer

  Cooperative Education. Work on the improvement and development machines increase productivity and reduce the loss of the manufacturing process.

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  20000-25000
 • img

  หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

  วางแผนการติดตั้งเครื่องจักร การก่อสร้างและงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และต้นทุนคชจ.ที่เหมาะสม

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  20,000 - 25,000
 • img

  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

  - วางแผนและคงบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให่การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  18,000-25,000
 • img

  วิศวกร

  - วางแผนการซ่อมรถกอล์ฟ - ตรวจ เช็ค และประเมิน การซ่อมบำรุง รักษา รถกอล์ฟ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  Project Engineer

  1.ควบคุมดูแลไซต์งาน 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผุ้ใต้บังคับบัญชา 3.

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  Site Engineer

  1.อ่าน เขียน แก้ไข แบบงานระบบได้ Autocad 2.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา/คนงาน 3.ดูแลแก้ไขงานในความรับผิดชอบได้

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกร,โฟร์แมน

  ดูแล งานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรฝ่ายผลิต

  1.ออกแบบกระบวนการผลิต 2.ปรับปรุงกระบวนผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติแทนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ 3.ออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรสาคร 3/11/2013 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรฝึกหัด

  ควบคุมการทำงานของทีมติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบ

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  12000
 • img

  วิศวกร

  วิจัยและพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จัดทำคู่มือคุณภาพการผลิต และสามารถแก้ไขปัญหาหน้างานในส่วนคุณภาพและวิศวกรรม

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรสิ่งแวดล้อม

  งานด้านเทคนิคการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต งานซ่อมบำรุง งานด้านสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ประจวบคีรีขันธ์ 8/17/2019 8:51:07 AM
  15,000-20,000
 • img

  วิศวกรรมสนาม (Site Engineer)

  ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อยและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุบัติเหตุในโครงการฯลฯ

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  วิศวกร

  รับผิดชอบควบคุมกระบวนการขุดรื้อขยะเก่า และการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน

  ประจวบคีรีขันธ์ 8/20/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  Technical Engineer

  • Worked with Sale team to prepare design and proposal for GPS Tracking product and solution • Worked with Development team to fix requirements from design and proposal • Managed project in order for launching product and solution in time

  กรุงเทพฯ 6/13/2013 12:00:00 AM
  ตามประสบการณ์+คอมมิชชั่น
 • img

  วิศวกรฝ่ายบริการ

  บริการงานซ่อม และให้บริการหลังการขาย

  สมุทรปราการ 10/8/2014 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img
  ตามโครงสร้างและ ประสบการ์
 • img

  วิศกรไฟฟ้า

  ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ดูแล O/S งานและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  15,000 ขึ้นไป
 • img

  วิศวะกรไฟฟ้า ด่วนมาก!!!

  ออกแบบ ว่างแผนในการติดตั้งระบบไฟ เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

  กรุงเทพฯ 6/18/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  ดูงานระบบไฟฟ้า งานโครงการ

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  Tooling Engineer

  ? Create new tooling or equipment helping production. ? Check and define all necessary tooling. ? Level up efficiency of tooling to improve quality, productivity, safety, and working conditions. ? Perform feasibility study for new product/project concerning to necessary equipment/machine to improve production, reduce cost.

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  20000
 • img

  QA Development Enginee

  Control the inspection and testing of product. ควบคุมการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ Management System control งานบริหารการจัดการระบบบริหารจัดการ Perform Product FMEA and control plan with engineering team to insure that all control document necessary and equipment will be available for produce good quality product compliant with customer need. จัดทำ FMEA และ วางแผนการควบคุมกับวิศกรเพื่อทำการควบคุม ตรวจสอบและรับรองชิ้นงานตัวอย่างจิ๊กของชิ้นงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาทางด้าน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบ Insure that all actions defined in NCR on product followed by QA are implemented, validated and efficient. สร้างและพัฒนา FMEA กับแผนกที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดเก็บอกสารและการบันทึกผลคุณภาพให้ สอดคล้องตามที่มาตรฐานกำหนด

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  20000
 • img

  Maintenance Engineer

  2 Years up for experience in Maintenance Engineer PCB, Charger, Tranformer, ( Electronic company )

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  Salary Maximum Baht 20,000.-
 • img

  Lean Engineer Chief

  Ability to work indepensently and ensure tasks are completed accurately, timely and in an organized maner. Knowledge of production systems: Lean Manufacturing, Just in time..Kaizen 5 years up in production Engineer with lean manufacturing exprrience

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  35000
 • img

  QA Engineer

  จัดการระบบคุณภาพ เกี่ยวกับ SMT process

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  12000-15000
 • img

  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

  - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง ตาม Job Description ของแต่ละตำแหน่งงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ประจวบคีรีขันธ์ 8/17/2019 8:51:07 AM
  20,000-25,000 ตามตกลง
 • img
  10,000-15,000
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  ดูแลและรับผิดชอบงานติดตั้ง และ ซ่อมเครื่องจักรบำรุง ให้เป็นไปตามแผนงาน

  นนทบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Mechanical Engineer

  ตาม Job Description ของบริัษัทฯ

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  15,000 - 20,000
 • img

  electrical engineer

  ตามงาน Job Description ของบริษัทฯ

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  15,000 - 20,000
 • img

  วิศวกร

  ตรวจสอบงาน ควบคุมงาน ติดต่อประสานกับทางลูกค้า พิมพ์รายงานส่ง ทำงานหน้างาน

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  12,000 - 15,000
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  รับผิดชอบงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า เขียนแบบ และติดตามความคืบหน้าของงานในไซต์งานต่างๆ ร่วมแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคร่วมกับหัวหน้างาน รายงานต่อเจ้าของงานและผู้บังคับบัญชา

  ระยอง 7/27/2012 12:00:00 AM
  23000
 • img
  -บาท
 • img

  Instrument Engineer

  Responsible for maintenance of plant process instrument, design, installation, troubleshooting, improvement and calibration work.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  xx,xxx
 • img

  วิศวกรโรงงาน

  สนับสนุนงานซ่อมบำรุง ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร สนับสนุนงานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  12,000 up
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  วิศกรประจำบริษัทฯ /บริหารงานด้านไฟฟ้า

  ประจวบคีรีขันธ์ 5/16/2012 12:00:00 AM
  รายเดือน
 • img

  Process Engineer

  • Be a part of a strong manufacturer's Technical support to the glove operation to achieve the primary department and plant initiatives. • Provides technical and process support. Continuous process improvement activities, Value Improvement to support Manufacturing Operation. • Provides technical support to production, to ensure conformance to quality and regulatory requirements. • Conducts the process operational qualification and performance qualification

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img
  8000-ขึ้นไป
 • img

  พนักงานฝ่ายบริการ

  1.บริการสำรวจที่,เขียนแบบเสนอราคา 2.จ่ายงาน/คุมช่างติดตั้ง เซ็ทอัพระบบ 3.อัพเดทฐานข้อมูล 4.บริการหลังการขาย

  ระยอง 10/31/2011 12:00:00 AM
  16,000.-
 • img

  หัวหน้าส่วนวิศวกรรม

  รับผิดชอบงานในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค วางแผน/ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค ติดตามผลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคให้ใช้เวลาน้อยที่สุด

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  วิศวกรเครื่องกล

  รับผิดชอบงานในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค วางแผน/ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค ติดตามผลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคให้ใช้เวลาน้อยที่สุด

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  ประมาณราคา / ควบคุมต้นทุน / วางแผน งานก่อสร้าง

  ประมาณราคา ควบคุมต้นทุน และ วางแผนงานก่อสร้างภายในโครงการฯ

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า (Engineer)

  ทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ

  ระยอง 10/28/2011 12:00:00 AM
  N/A
 • img

  วิศวกรการผลิต

  1. Work in Production Dept. 2. Corrective action and Improvement Production Process.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  วิศวกรโยธา

  ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรควบคุมคุณภาพ

  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนออกจากส่งมอบให้ลุกค้า

  ระยอง 9/12/2011 12:00:00 AM
  ตามข้อตกลง
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  สำรวจ ตรวจเช็คสภาพหน้างาน ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานช่าง ติดต่อประสานงานลูกค้า

  นครปฐม 5/7/2012 12:00:00 AM
  10000-15000
 • img

  วิศวกร

  - สนัีบสนุนการผลิต - แก้ปัญหาที่เกิดในไลน์การผลิน - พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  Engineer EE, ME, INST

  ออกแบบ, ทำราคา, ควบคุมงาน

  ระยอง 7/26/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรเครื่องกล

  ออกแบบและวิเคราะห์

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  15,000-18,000
 • img

  เจ้าหน้าที่วิศวกร

  ดูแลงานวางแผนระบบและผลิตภัณฑ์ตา่งๆ

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  BARGE MASTER

  REPORTING: Reports to the Offshore Installation Manager (OIM). SUPERVISION: Deck Pusher Crane Operator, and Paint Foreman. LOCATION: Offshore location. PREREQUISITES / QUALIFICATIONS: High school diploma or equivalent. Work experience and demonstrated ability of oral and written communications may be substituted in lieu of formal education. Knowledge of all technical calculations required for the safe operation of the marine aspect of the drilling unit. Basic computer skills. Valid medical examination and vaccination certificates. Barge Master I OIM Bottom Bearing On Location Recommendation by OIM/Rig Manager and supported by recent performance evaluation Barge Master II OIM Bottom Bearing On Location/Underway License Complete 5 – 10 rig moves Recommendation by OIM/Rig Manager and supported by recent performance evaluation Barge Master III OIM Bottom Bearing On Location/Underway License Rig Mover Certification Recommendation by OIM/Rig Manager and supported by recent performance evaluation BASIC FUNCTION: Ensure that all marine aspects of the rig’s operations are carried out in accordance to statutory and regulatory controls and guidelines. Supervise the operation of the marine department to ensure the safe and efficient running of the rig. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Operations/Maintenance: Monitor the weather conditions and rig motions – advise OIM on conditions likely to affect drilling operations and seaworthiness of the rig. Ensure that accurate calculation of load distribution and weights for daily stability reports and lightship are maintained. Coordinate all helicopter and supply boats traffic - supervise movement of materials and personnel to and from the rig. Ensure all navigation equipment is properly maintained and ready for use at all times. Monitor quantities of expendables such as fuel, potable water, drill water, et cetera. Ensure that cranes are in safe working condition. Ensure all safety equipment, including lifeboats and fire-fighting equipment is maintained in a state of operational readiness at all times. Actively participate in the daily operations meeting with the OIM and other rig department heads. Operate and maintain the bulk system as required. Supervise tests on fire fighting equipment, obstacle lighting and audible signals. Ensure all lifting gears are inspected and certified, correctly color coded, maintained, and stowed properly. Prepare and supervise rig move plans, and associated mobilization preparations. Ensure that daily marine logs are accurate and completed. Forward copies of these reports to the shore-base office. Ensure that all Flag State, Classification Society, statutory regulation, and minimum manning requirements are complied with. Coordinate and supervise periodic inspections of the rig’s structure, including hull compartments and critical joints. Assist in the effective management of the Preventive Maintenance System and ensure all records are properly maintained. Supervise the operation and maintenance of pollution control system. QHSE: Prepare Job Safety Analysis for hazardous marine operations. Ensure that the Company QHSE policies and other programs are communicated to and understood by all rig personnel. Play an active part in the weekly meetings, Quality Improvement Plan program, and all other Company safety management systems. Review, understand and become familiar with the rig’s safety case. Ensure new arrivals receive a full safety briefing and induction on the rig. Ensure a high standard of hygiene and housekeeping is maintained onboard the rig. Coordinate weekly emergency drills along with monitoring and evaluating the deck crew responses. Perform assigned duties during emergency situations and emergency protection responses as designated on the station bill. Personnel: Meets the training requirements as per the applicable training matrix Mentor, develop and train crew members to ensure they are competent to work at their next job level. Ensure proper and relevant communication with all personnel. Conduct on the job (OJT) training for subordinates. Maintain discipline onboard and ensure compliance with Company and regulatory disciplinary procedures. Ensure all marine department personnel receive annual performance appraisal. Recommend promotion or disciplinary action up to and including discharge.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  7. ASSISTANT BARGE SUPERVISOR

  REPORTING: Reports to the Barge Supervisor. SUPERVISION: Supervises the Ballast Control Operator (BCO), Crane Operator, Roustabout, and Painter. LOCATION: Offshore location. PREREQUISITES / QUALIFICATIONS: • High school diploma or equivalent. Work experience and demonstrated ability of oral and written communications may be substituted in lieu of formal education. • Valid Unlimited 3rd Mates License or Barge Supervisor License. • Knowledge of all technical calculations required for the safe operation of the marine aspect of the rig. • Basic computer skills. • Valid medical examination and vaccination certificates. • Valid Ballast Control Operator license. BASIC FUNCTION: Assist the Barge Supervisor in ensuring that all marine aspects of the rig’s operations are carried out in accordance to statutory and regulatory controls and guidelines. Coordinate the operation of the marine department to ensure the safe and efficient running of the rig. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Operations/Maintenance: Check variable deck load on a daily basis in order to calculate and maintain unit stability. Coordinate all helicopters and supply boats traffic to the rig and assist in supervising transfers of materials to and from the rig. Monitor quantities of expendables such as fuel, potable water and drill water. Assist in ensuring that all marine and navigation equipment is properly maintained and ready for use at all times. Assist in monitoring the stability of the rig and ensure all loads are appropriately dispersed throughout the rig. Operate and assist in maintaining the bulk system as required. Assist in ensuring that all lifting gear is color-coded, maintained and stowed correctly. Supervise tests on fire fighting equipment, obstacle lighting, and audible signals. Supervise Crane Operators, Roustabouts, and Painters in work related to drilling operations, deck maintenance, loading and offloading workboats, et cetera. Assist in planning rig moves, anchor patterns, and associated mobilization preparations. Maintain accurate daily marine logs. Forward copies of these reports to the shore-base office. Assist in monitoring weather/environmental conditions. Advise the Barge Supervisor/OIM on conditions likely to affect drilling operations and seaworthiness of the rig. Assist in ensuring that all safety equipment, including lifeboats and fire fighting equipment is maintained in a state of operational readiness at all times. Assist in ensuring that all Flag State and Classification Society requirements are complied with including manning scale for marine personnel. Participate in the effective management of the Preventive Maintenance System as directed by the Barge Supervisor. Ensure all records are properly maintained. Deputize for the Barge Supervisor as required. QHSE: Play an active part in the weekly meetings, Quality Improvement Plan program, and all other Company safety management systems. Review, understand and become familiar with the rig’s safety case. Ensure a high standard of hygiene and housekeeping is maintained onboard the rig. Partake in weekly emergency drills along with monitoring and evaluating the deck crew responses. Assist to prepare Job Safety Analysis for hazardous marine operations. Assist the Barge Supervisor during emergency situations and emergency protection responses as designated on the station bill. Assist in communicating all Company QHSE policies and other to all rig personnel. Personnel: Mentor, develop and train crew members to ensure they are competent to work at their next job level. Ensure proper and relevant communication with all personnel. Maintain discipline onboard and ensure compliance with Company and regulatory disciplinary procedures. Conduct on the job (OJT) training for BCO, Crane Operator, Roustabouts, and painters.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  MECHANIC

  LOCATION: Offshore location. PREREQUISITES / QUALIFICATIONS: High school diploma or equivalent. Work experience and demonstrated ability of oral and written communications may be substituted in lieu of formal education. Valid medical examination and vaccination certificates. Knowledge of technical calculations required for mechanical operations and basic computer skills. BASIC FUNCTION: Assist in maintaining and repairing mechanical, pneumatic and hydraulic equipment onboard the rig. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Operations/Maintenance: Carry out mechanical, pneumatic, and hydraulic installation, maintenance, and repair in a safe and prudent manner. Perform daily inspections and maintenance on mechanical equipment. Maintain and repair mechanical systems and equipment i.e. prime movers, air and water system, lubrication and fuel system, et cetera. Troubleshoot and repair faulty mechanical, pneumatic, and hydraulic equipment and tools. Assist in maintaining marine equipment, i.e. cranes, thrusters, ballast pumps and valves, auxiliary equipment, et cetera. Identify and respond to abnormal operating conditions and/or patterns of equipment. Carry out periodic maintenance according to the Preventive Maintenance System (PMS) guidelines and coordinate same with supervisors and other department heads. Ensure requirements concerning regulatory bodies are met in all cases of equipment repair and installation. Comply with the permit to work and isolation system. Maintain service reports and advise supervisor on condition of equipment and spare parts requirements. Perform machine work with lathe, drill press, grinding and surfacing equipment. Install, operate, maintain and repair additional or temporary mechanical equipment used for special operations. Assist in implementing outstanding recommendations from equipment audits, as issued by Clients, Regulatory Authorities or rig management. Assist in ensuring that all third party equipment is fit for purpose, certified, correctly installed, and maintained while on the rig. Inform supervisor and other department heads of any technical problems or limitations that may affect the safe operation of the rig. Maintain an adequate supply of spares in order to fulfil maintenance requirements and facilitate a safe and efficient operation. Ensure that service, maintenance and other operational reports are accurate and complete.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  CHIEF ELECTRICIAN

  REPORTING: Reports to the Electrical Supervisor or Maintenance Supervisor/Chief Engineer. SUPERVISION: Supervises the Electrician. LOCATION: Offshore location. PREREQUISITES / QUALIFICATIONS: Electrical Engineering degree or High school diploma. Work experience and demonstrated ability of oral and written communications may be substituted in lieu of formal education. Valid medical examination and vaccination certificates. Knowledge of all technical calculations required for electrical operation of the drilling unit and basic computer skills. BASIC FUNCTION: Responsible for the installation, maintenance and repair of all electrical equipment onboard the rig. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Operations/Maintenance: Ensure daily inspections and maintenance on electrical equipment are carried out. Ensure that the permit to work system is in place and followed. Participate in the effective management of the Preventive Maintenance System (PMS) – ensure all records are maintained on a timely basis. Carry out periodic maintenance according to the PMS guidelines and coordinate same with supervisor and other department heads. Operate, maintain and repair power generation and distribution equipment, i.e. generators and engine controls, SCRs, switchgears, transformers, et cetera. Maintenance and repair general rig equipment such as HVAC system, refrigeration plants, power and communication systems, lighting, et cetera. Carry out maintenance and repair on electrical components of drilling equipment, i.e. Driller’s console, DC drilling motors and auxiliaries, Top Drive System, drawworks, mud pumps, et cetera. Carry out maintenance and repair on electrical components of marine equipment, i.e. thruster motors and auxiliaries, ballast pumps, control panels, cranes, et cetera. Perform and interpret power calculations, power factor, insulation tests, and positive relay tests as required. Study and understand electrical schematics and logic diagrams as required. Gather data from instruments, interpret past and present performance to understand trends and ensure problems are solved. Maintain an adequate supply of spares in order to fulfil maintenance requirements and facilitate a safe and efficient operation – generate requisitions as required. Inform supervisor and other department heads of any technical problems or limitations that may affect the safe operation of the rig. Implement the outstanding recommendations from audits, as issued by Clients, Regulatory Authorities or rig management. Ensure that reports for repair and maintenance of equipment are accurate and complete. Assist in supplying information for maintenance and repair budget. Communicate equipment problems or breakdown information via direct supervisor to Field Support Group. QHSE: Demonstrate commitment to Company safety policies through leadership and guidance. Actively participate in weekly safety meetings and pre job meetings as required. Report any incidents, potential hazards or abnormal situations to the Electrical Supervisor or Maintenance Supervisor/Chief Engineer and other department heads. Prepare Job Safety Analysis for hazardous situations. Ensure a high standard of hygiene and housekeeping is maintained onboard the rig. Assist in reviewing and updating the current safety case in consultation with rig and shore-based management. Personnel: Meets the training requirements as per the applicable training matrix Mentor, develop and train crew members to ensure they are competent to work at their next job level. Ensure that all subordinates have the necessary skills and experience to fulfil their assigned tasks in a safe and efficient manner. Prepare annual performance appraisal for all subordinates. Recommend promotions or disciplinary action up to and including discharge. Supervise and guide crew members in their On the Job Training (OJT) program. Maintain discipline onboard and ensure compliance with Company disciplinary procedures.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  CHIEF MECHANIC

  REPORTING: Reports to the Mechanical Supervisor, Maintenance Supervisor, Chief Engineer or Offshore Installation Manager. SUPERVISION: Supervises the Mechanic. LOCATION: Offshore location. PREREQUISITES / QUALIFICATIONS: High school diploma or equivalent. Work experience and demonstrated ability of oral and written communications may be substituted in lieu of formal education. Valid medical examination and vaccination certificates. Knowledge of technical calculations required for safe operation of the drilling unit and basic computer skills. BASIC FUNCTION: Maintain and repair mechanical, pneumatic and hydraulic equipment onboard the rig. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Operations/Maintenance: Perform daily inspections and maintenance on mechanical equipment. Organize and promote the Preventive Maintenance System (PMS). Carry out periodic maintenance according to the PMS guidelines and coordinate same with supervisors and other department heads. Maintain and repair power plants and monitor power distribution – ensure power is available at all times. Operate, maintain and repair as necessary the engine cooling water system, lube oil system, and fuel system. Troubleshoot and repair faulty mechanical, pneumatic and hydraulic drilling equipment and tools. Assist in maintaining marine equipment, i.e. cranes, thrusters, ballast pumps and valves, auxiliary equipment, et cetera. Ensure the permit to work and isolation systems is followed. Implement the follow up requirements to audits, as issued by Clients, Regulatory Authorities or rig management. Assist in ensuring that all third party equipment is fit for purpose, certified, correctly installed, and maintained while on the rig. Maintain an adequate supply of spares in order to fulfil maintenance requirements and facilitate a safe and efficient operation. Supply information to assist in the development of a maintenance and repair budget. Ensure that service, maintenance and other operational reports are accurate and complete. Liaise with the marine department regarding the loading, ordering and use of fuel, potable water, and drill water in consideration of the rig’s stability. Inform supervisor and other department heads of any technical problems or limitations that may affect the safe operation of the rig. Plan and coordinate with other departments prior to any major activity such as rig moves, running and retrieving BOP, et cetera. Carry out classification society surveys as part of continuous survey of machinery. Communicate equipment problems or breakdown information via direct supervisor to Field Support Group. QHSE: Demonstrate commitment to Company safety policies through leadership and guidance. Ensure regulatory requirements for environmental protection are complied with. Actively participate in weekly safety meetings and pre job meetings as required. Report any incidents, potential hazards or abnormal situations to supervisor and other department heads. Assist in preparing Job Safety Analysis for hazardous situations. Ensure a high standard of hygiene and housekeeping is maintained onboard the rig. Assist in reviewing and updating the current safety case in consultation with rig and shore-based management. Personnel: Meets the training requirements as per the applicable training matrix Mentor, develop and train crew members to ensure they are competent to work at their next job level. Ensure that all subordinates have the necessary skills and experience to fulfil their assigned tasks in a safe and efficient manner. Prepare annual performance appraisal for all subordinates. Recommend promotions or disciplinary action up to and including discharge. Supervise and guide crew members in their On the Job Training (OJT) program. Maintain discipline onboard and ensure compliance with Company disciplinary procedures.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  ASSISTANT DRILLER

  REPORTING: Reports to the Driller. SUPERVISION: Supervises the Derrickhand, Pumphand, and Floorhand. LOCATION: Offshore location. PREREQUISITES / QUALIFICATIONS: High school diploma or equivalent. Work experience and demonstrated ability of oral and written communications may be substituted in lieu of formal education. Valid medical examination and vaccination certificates. Knowledge of all technical calculations required for the safe operation of the drilling unit. Basic computer skills. BASIC FUNCTION: Assist the Driller in operating drilling and mud circulating equipment as instructed in the well program and in accordance to Company policies and procedures. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Operations/Maintenance: Perform the drilling department’s daily checklists, i.e. QHSE checks, mast/Derrick inspection, choke and kill manifold set up, etc. Maintain accurate records of tubular and tool dimensions (i.e. internal and external diameter, fish neck, and serial numbers). Calculate ton-miles on drilling line, maintain an accurate logbook and advise the Driller on the need to slip & cut. Maintain an organized drilling equipment store, and tubular and subs inventory. Maintain proper communication with the Driller, Toolpusher, and other department heads. Read and interpret various gauges and meters relating to the drilling operations – assist the Driller in maintaining records and logs. Actively participate in pre-job meeting with the drilling crew for all non-routine drilling operations. Assist and relieve the Driller at the Driller’s console during drilling operations. Assist with the preparation of equipment for impending drilling operations. Organize and supervise the drilling crews for all operations. Assist the Driller during an emergency or well control situation - assist in the well killing operations. Assist in supervision of Preventive Maintenance carried out on drilling equipment. Assist in supervision of repairs on drilling and associated equipment. Assist in running and cementing casing strings, running and retrieving BOPs and risers, and other operations as directed by the Driller or Toolpusher. Monitor mud systems and supervise solids control equipment and mud mixing operation. Assist in the planning, organisation and execution of rig move operations. Operate drilling and associated equipment as directed by the Driller, i.e. Top Drive System, mud pumps, BOP and Diverter controls, et cetera. Know the clients rules and Company procedures for well control and blowout prevention. QHSE: Ensure all relevant safety procedures and practices are adhered to during drilling operations. Report any incidents, potential hazards or abnormal situations to the Driller or Toolpusher. Partake in the weekly meetings, Quality Improvement Plan program, and all other Company safety management systems. Assist in conducting drilling operations safety drills as and when required. Ensure a high standard of hygiene and housekeeping is maintained onboard the rig. Demonstrate commitment to the Company’s safety policies through leadership and guidance. Personnel: Meets the training requirements as per the applicable training matrix Mentor, develop and train crew members to ensure they are competent to work at their next job level. Provide leadership and motivation to the drilling crews. Assist in training to ensure all subordinates are competent to perform their allocated job. Promote and maintain a good working relationship with other departments, third party personnel and Client Representative.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  DRILLING ENGINEER

  Key Responsibilities • Conducts and participates in audits of service partners and at rig site • Participates in incident reviews • Leads Risk Assessments for assigned projects and participates in Risk Assessments of other projects • Prepares detailed and accurate drilling cost and time estimates; issues drilling AFEs • Works closely with all Contract Owners & Completion Engineers to develop the optimum drilling plan for assigned projects • Works closely with Facilities Group and Geomatic Operations Group to determine required platform modifications and ensure incident free rig moves • Works closely with Well Services Group to develop abandonment programs for infill drilling projects • Works closely with the various functional team members to jointly develop the best drilling solution that delivers the most value to the Asset Team • Functions as Subject Matter Expert for the contracted service or goods; supports other Drilling Engineers with all information related to assigned contract(s) • Prepares and evaluates tender documents • Prepares contract amendments • Monitors contract value and actual spent to date • Actively mentors and coaches less experienced Drilling Engineers and Engineering Assistants. Minimum Requirements: • Degree qualified engineer, preferably with degree in Petroleum Engineering. • Minimum 10 years drilling related experience. • At least 5 years of experience should have been as a Drilling Engineer preferably with an oil company. • Experience of planning all aspects of offshore wells and supporting operations, preferably including Gulf of Thailand wells. • Experience of managing 3rd party drilling services contracts. • Knowledge of risk assessment, performance improvement processes. • Well control certified to supervisor level.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  DRILL SITE MANAGER - LEAD

  Key Responsibilities: • Assures the building of an OE culture at the rig site. • Ensures that all rig activities are conducted in accordance with contract terms and conditions and proper operating procedures and techniques are applied. • Promotes and ensures compliance with Corporate ESF&H policies and standards. • Develops and promote safety leadership among contractor and service company personnel. • Provide first line supervision for all rig site operations. • Ensures operations are conducted in accordance with sound engineering practices and in compliance with all environmental and safety laws and regulations. • Develop rig site specific procedures, which expand on the level of detail provided for in the drilling programs, and develops rig site daily action plans and contingency plans. • Reviews all well procedures with Contractor personnel. • Plans and supervise arrival of personnel, materials, and equipment. • Supervises difficult and hazardous operations with minimal direct supervision. • Manages all levels of communication during expected or encountered complex or critical operations. • Coordinates with other rigs to maximize overall logistics efficiency. • Effectively utilizes a multitude of Service Company and Drilling Contractor resources. • Ensures contract compliance among support groups in terms of safety, equipment availability and National training processes. • Reviews on-going operations daily and advises Sr. Drilling Superintendent and other departments of pending risks associated with ever changing job scopes. • Counsels personnel with respect to performance planning and support existing training programs. • Monitors & influences performance of numerous Contractor personnel and equipment. • Ensures all data collected at the well site is captured in the correct form and is transmitted to the appropriate personnel in a timely manner. • Works with the project engineer to QA/QC the WellView database to ensure accuracy. Minimum Requirements: • 10 years industry experience • 4 Years experience as a Drill Site Manager • 1 Year leadership supervisory experience, i.e. Lead Drill Site Manager • Strong well construction execution background, with a primary focus on well construction operations. • Experience in building a safety culture. • Experience in working with Asset Teams • Well Control Certification as a Drill Site Manager • Experience in transition zone drilling with pore pressure, fracture gradient and lost circulation issues. • Experience in surge, swab, ballooning & lost circulation management, as well as fast paced directional drilling, and hot holes.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Development Geologist or Geophysicist

  Key Responsibilities: • These hands-on Development Geologist or Geophysicist positions require a high level of work experience with infill development, waterflood development, drilling and planning experience. The successful candidate will be a working member of a multi-disciplinary team with the objective of developing new oil or gas development projects or waterflood projects. The candidate must be familiar with development geology/geophysical work processes and have the ability to integrate seismic, well, and production data. Successful candidates will develop appraisal / development drilling programs and move projects through all phases from prospect identification to well planning and to drilling execution workflow • Important skillsets for geologists include: subsurface structural mapping, petrophysics, stratigraphic correlation, sand-mapping, reservoir quality assessment, reserves estimation, development planning, well design and drilling operations. Good knowledge base in well design is helpful. • Important skillsets for geophysicists include: subsurface mapping from seismic volumes, well planning, velocity modeling and complete understanding of complex fault networks in extensional basins. Other important skillsets include integration of rock physics/petrophysics with seismic attributes. Good knowledge base in well design is helpful. • Work closely with Petroleum engineers, Drilling and Business Planning in developing and executing the appraisal work program. Integrate engineering and geological data. • Provide technical input and support to the generation of strategic and business plans including asset development plans. • Provide support for developing Reserves/Resource submittals. • Participate in Operating and Technical Committee meetings with partners. • Assist in technical discussions with partners and DMF. Ensure partners and DMF technical requirements are met. Responsible for PE interface with DMF, including all required reporting responsibilities • Mentor and training of national staff. Successful candidate will be expected to transfer significant knowledge and experience to team members, mentoring them in the technical work processes. Ensure geologic standards are met and appropriate technology and analogues are used. • Strong communication skills (concept articulation, listening, presentation, and report writing) are important. Given the high level of activity, clear communication is critical to ensure the organization stays aligned. Frequent requirement to present and defend teamwork results to company peer review and, especially, partners. • Demonstrates and consistently applies Company Texaco Way behaviors, with particular emphasis on HSE and operational excellence. Minimum Requirements: • Bachelor’s degree in Geology or Geophysics. Masters Degree preferred. • Significant experience in petroleum geology or geophysics • Strong geology or geophysics background, with a primary focus on asset development and reservoir management. • Experience in planning and executing well drilling programs • Strong all-round background in all aspects of Earth Science and related functions such as seismic interpretation, well logging and formation evaluation etc. • Experience in computer-based mapping tools a must. Experience in tools such as Seisworks, Stratworks, ZMAP, Geoprobe, Geolog and Openworks is a plus • The candidate must be willing to adapt to the high pace of drilling and the interaction with a schedule that may require planning and/or following 40 -50 wells per year and 24 hour rig call responsibilities.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  PETROLEUM ENGINEER

  Key Responsibilities: • Well test design and evaluation • Planning and developing production scenarios for commercialization • Resource and reserves assessment and booking • Work closely with Earth Scientists, Drilling and Business Planning in developing and executing the appraisal work program. Integration of engineering and geological data. • Provide technical input and support to the generation of strategic and business plans. • Provide support for developing Reserves/Resource submittals. • Participate in Operating and Technical Committee meetings with partners. • Assist in technical discussions with partners and DMF. Ensure partners and DMF technical requirements are met. Responsible for PE interface with DMF, including all required reporting responsibilities • Mentor and training of national staff • Demonstrates and consistently applies Company Way behaviors, with particular emphasis on HSE and operational excellence.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  วิศวกร

  ให้บริการทางเทคนิค, ฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหา

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  1. ออกแบบ ดัดแปลง แก้ไขระบบไฟฟ้าของบริษัทฯเพื่อให้ได้ใช้งานสะดวกและปลอดภัยอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในบรษัท

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามที่ตกลง
 • img

  Production Engineer

  ควบคุมดูแล Line การผลิต

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  ELECTRICIAN

  DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Operations/Maintenance: -Perform daily inspections and maintenance on electrical equipment.Authority I -Comply with the permit to work and isolation system. Authority I -Carry out periodic maintenance according to the Preventive Maintenance System (PMS) guidelines and coordinate same with supervisor and other department heads.AuthorityIII -Maintain, troubleshoot and repair all power generation and distribution equipment, i.e. generators and engine controls, SCRs, switchgears, transformers, et cetera. Authority II -Assist with the maintenance and repair of general rig equipment such as HVAC system, refrigeration plants, communication systems, lighting, et cetera. Authority II -Carry out maintenance and repair on electrical components of drilling equipment, i.e. Driller’s console, DC drilling motors and auxiliaries, Top Drive System, drawworks, mud pumps, et cetera.AuthorityIII -Carry out maintenance and repair on electrical components of marine equipment, i.e. thruster motors and auxiliaries, ballast pumps, control panels, cranes, et cetera. Authority III -Install new equipment as required, with regards to electrical wiring, fixtures and junction boxes, et cetera.Authority II -Assist in performing and interpreting power calculations, power factor, insulation tests, and positive relay tests as required.Authority II -Study and understand electrical schematics as required.Authority I -Maintain an adequate supply of spares in order to fulfil maintenance requirements – inform Chief Electrician when there is need to re-order.AuthorityII -Inform supervisor and other department heads of any technical problems or limitations that may affect the safe operation of the rig.Authority I -Assist with the implementation of the outstanding recommendations from audits, as issued by Clients, Regulatory Authorities or rig management.Authority II -Ensure that reports for repair and maintenance of equipment are accurate and complete.Authority I -Assist in supplying information for maintenance and repair budget.AuthorityII -Communicate equipment problems or breakdown information via direct supervisor to Field Support Group.Authority II QHSE: -Carry out assigned duties in a safe manner according to Company policies and procedures.Authority I -Actively participate in weekly safety meetings and pre job meetings as required. Authority I -Report any incidents, potential hazards or abnormal situations to supervisor and other department heads.Authority I -Respond to emergency situations as per designation on station bill. Authority I -Assist in preparing Job Safety Analysis for hazardous situations. Authority II -Ensure all relevant safety procedures and practices are adhered to during mechanical maintenance work Authority I -Assist in ensuring a high standard of hygiene and housekeeping is maintained onboard the rig.Authority I -Ensure regulatory requirements for environmental protection are complied with.Authority I Personnel: -Meets the training requirements as per the applicable training matrix Authority I -Assist with the supervision and training of the Electrical Trainee.AuthorityII -Maintain discipline onboard and ensure compliance with Company disciplinary procedures.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Senior Mechanical Engineer – Power Plant Design

  Scope of Responsibilities: - Lead design and engineering role for power plant projects - Visit customers to promote company's Engineering services, and execute projects. - Perform technical feasibility studies and due diligence reports - Write and review technical specifications for power plant equipment and systems - Perform and review calculations for equipment and systems - Design and review drawings (P&IDs, single line diagrams, general arrangements, etc.) - Perform equipment sizing and selection (including bid evaluation) - Participate in EPC contract negotiations - Prepare Project scheduling - Perform man-hour estimations and assist in proposal work - Coordinate with Belgian headquarters office and client for engineering tasks - Work is to be performed in an office environment, not at power plant site. Description of Projects: •Power Plant projects ranging in size from 10 MW to 3000 MW •Power plants burning natural gas, coal, oil, bio-mass, waste-to-energy, and cogeneration facilities, as well as Solar, Wind and Hydro power plants •Projects located in Thailand and surrounding Southeast Asian countries such as Vietnam, Laos, Indonesia, Singapore, Malaysia, etc.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  ช่างซ่อมบำรุง (อมตะนคร)

  1. ปฏิบัติงานตามแผนงาน 2. จัดให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของโครงการฯให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา 3. ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในโครงการฯ 4. จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ 5. จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier เปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ พร้อมนำเสนอผู้จัดการทรัพย์สินเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. ตรวจเช็คเอกสารผู้รับเหมาเข้าโครงการฯพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของการทำงาน ของผู้รับเหมา 7. สรุปการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์และเครื่องมือช่างฯทุกไตรมาส

  ฉะเชิงเทรา 3/17/2011 12:00:00 AM
  9000-15000
 • img

  RADIO OPERATOR

  Operations/Maintenance: - Receive and transmit messages between rig and shore bases, supply vessels, helicopters, and other stations by radio-telephone. Authority I - Operate all communication equipment in the radio room and ensure they are well maintained and operational. Authority I - Maintain a radio watch on maritime and aeronautical emergency frequencies. Authority I - Maintain records/logs of all radio communications to and from the rig. Keep records of telephone charges from the installation (if applicable). Authority I - Ensure the maintenance of all electronic navigational aids where applicable. Authority II - Test the standby radio equipment and the radio equipment in the lifeboats on a weekly basis. These tests to include checking of the radio room batteries. Authority II - Advise the OIM of any emergency situations within the vicinity of the installation. Authority I - Inform the Helicopter Landing Officer and control room of all intended helicopter traffic to the rig. Authority I - Establish and maintain radio contact with helicopter traffic to and from the rig. Advise pilots of landing clearances, meteorological conditions, et cetera and record in the helicopter movement log. Authority I - Coordinate and control the isolation of radio equipment during periods of radio silence. Authority II QHSE: - Participate in emergency drills and respond to emergency situations as per designation on station bill. Authority I - Become familiar with the rig’s emergency and medical evacuation procedures. Authority I - Report any incidents, potential hazards or abnormal situations to the supervisors. Authority I - Attend the weekly safety meetings. Authority II Administrative/Personnel: - Meets the training requirements as per the applicable training matrix Authority I - Provide clerical/administrative support to the OIM as required. Authority I - Promote and maintain a good working relationship with other departments, third party personnel and Client Representative. Authority I - Maintain discipline onboard and ensure compliance with Company disciplinary procedures. Authority I - Coordinate crew changes by helicopter and boats. Authority II - Maintain an up to date personnel on board and room assignment lists, where applicable. Authority II - Prepare timesheets for personnel onboard in accordance with payroll procedures. Authority II - Maintain strict confidentiality of all work performed including well data, payroll information, crew lists, add personal data including contact information relative to rig’s crew.

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  QHSE Manager

  A major Oil Service Company based in Bangkok seeks Thai nationals for the following ‘land rig’ position in Thailand, with rotation of 5/5 weeks.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Driller

  A major Oil Service Company based in Bangkok seeks Thai nationals for the following ‘land rig’ position in Thailand, with rotation of 5/5 weeks.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Welding Inspector

  A major international Construction Company based in Bangkok seeks Thai nationals for the following onshore site positions for a petrochemical construction project.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Coating Inspector

  A major international Construction Company based in Bangkok seeks Thai nationals for the following onshore site positions for a petrochemical construction project.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Construction Manager

  A major international Construction Company based in Bangkok seeks Thai nationals for the following onshore site positions for a petrochemical construction project.

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  RIG SAFETY TRAINING COORDINATOR

  Safety: - Incorporate the THINK planning process into all tasks, whether working alone or as part of a team Authority I - Participate in START Process Authority I - Call a Time Out for Safety (TOFS) whenever an unplanned hazard or a change in the expected results is observed Authority I - Carry out assigned duties in a safe manner according to Company policies and procedures Authority I - Have a working knowledge of company Health and Safety expectations as defined in the Company Management System Authority I - Advise and actively assist personnel in the application of company safe working practices Authority I - Promote, participate and coach personnel in the application of the THINK planning process, using the rules of task planning Authority I - Actively monitor the FOCUS process and raise identified issues with the OIM Authority I - Monitor, coach and advise on the Permit to Work system Authority I Monitor, coach and advise on the Management of Change process Authority I - Assist supervisors with the planning and development of HSE Meetings Authority I - Participate in daily meetings with the OIM, Department Heads and Client Representative as required Authority II - Assist the OIM in incident investigations Authority II - Continually review the Company Management System to identify opportunities for improvement Authority II - Conduct periodic self assessment audits to ensure compliance with company procedures Authority II Training: - Coordinate and administer On-the-Job Training (OJT) System Authority II - Use the systems available to book and administer onshore and offshore training for rig-based personnel Authority II - Maintain and update rig personnel’s training records Authority I - Maintain and update the installation-specific training matrix and monitor for compliance Authority I - Monitor compliance of HSE orientation and induction for all personnel Authority II - Conduct rig-based HSE training courses according to the training matrix Authority III - Conduct training on the HSE Management System structure and requirements Authority III - Update and maintain HSE and Training bulletin board(s) Authority II Environmental: - Have a working knowledge of Company Environmental Management System (EMS) Authority I - Monitor and assist the ‘Green Team’ in meeting their objectives as defined within the EMS Authority II - Assist the OIM in the investigation of Environmental Incidents Authority II - Assist the OIM in the planning and preparation of ‘Green Team’ meetings Authority III - Participate in internal audits on the installation to ensure Authority III compliance with Company EMS and Client-specific requirements Personnel: - Meet the training requirements according to the applicable training matrix Authority I - Participate fully in the annual performance appraisal process Authority I - Supervise and train the Trainee RSTC (where applicable) Authority I - Promote and maintain an effective working relationship and communication with other departments Authority I

  ชลบุรี 3/15/2011 12:00:00 AM
 • img

  Materials Coordinator

  Materials and Inventory Control: - Secure the warehouse at all times and allow access only to authorized personnel Authority I - Receive materials into the warehouse stock and issue parts to departments as needed Authority I - Liaise with department heads in the preparation of materials requisitions for all parts and equipment; focus on planning to minimize urgent orders; forward approved requisitions to the shore base office Authority II - Maintain accurate records of received and outstanding requisitions and cargo manifests. Track the progress of Purchase Orders Authority I - Maintain adequate stock levels of equipment spares and consumables to facilitate the continuous operation of the unit Authority II - Prepare periodic reports for the Rig Manager and shore-based Materials Manager as required Authority II - Perform cyclical inventory of stock and maintain the physical inventory in the warehouse Authority I Review regularly obsolete and surplus parts and advise Rig Supervisors for follow up Authority II - Use the computerized system to maintain an accurate inventory of all materials stored on the rig Authority I - Prepare manifest for all equipment dispatched from the rig either by sea or by air Authority II - Check for discrepancies in materials received against delivery notes and outward manifest. Issue Procurement Incident Report for incorrect items Authority I - Assist in the manifesting and control of third-party equipment as required Authority II - Assist department heads in establishing a realistic minimum/maximum warehouse stock of all shut-down or critical items Authority II - Provide Fixed Asset Register information to department heads Authority II - Ensure that all hazardous and non-hazardous wastes are correctly labeled and packaged prior to shipment ashore Authority II QHSE: - Incorporate the THINK planning process into all tasks, whether working alone or as part of a team Authority I - Participate daily in START Process Authority I - Call a Time Out for Safety (TOFS) whenever an unplanned hazard or a change in the expected results is observed Authority I - Ensure that subordinates understand and apply guidelines of the Company Quality & HSE Policy Statements and rig-specific procedures Authority I - Carry out assigned duties in a safe manner according to Company policies and procedures Authority I - Actively participate in the weekly meetings, FOCUS Improvement Process, and all other Company safety management systems Authority I - Report any incidents, potential hazards or abnormal situations to supervisor and other department heads Authority I - Respond to emergency situations as designated on station bill Authority I - Ensure that cleanliness and housekeeping of warehouse area is maintained at a suitable standard Authority I Personnel: - Meet the training requirements according to the applicable training matrix Authority I - Participate fully in the company’s annual performance appraisal process Authority I - Mentor, develop and train crew members to ensure that they are competent to work at their next job level Authority II Assist in training the Assistant Materials Coordinator and Materials Trainee Authority II - Promote and maintain an effective working relationship and communication with other departments, shore-based materials department, third-party personnel and Client representatives Authority I - Recommend promotion or disciplinary action up to and including discharge Authority II

  ระยอง 3/15/2011 12:00:00 AM
 • img

  Design Engineer

  ออกแบบงานระบบบำบัดอากาศเสีย

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  12500
 • img

  Sales Engineer

  1.นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ 2.วางแผนงานด้านงานขาย

  ระยอง 3/12/2011 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  Mechanical Engineer

  Responsible for planning, organizing and controlling all Preventive maintenance and Continuous improvement activities for all the plants.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Site manager / project Engineer / Site engineer

  site supervision for E&I Construction work at Oil & gas and industrial plant

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  15000 up
 • img

  วิศวกรไฟฟ้า

  - วางแผนด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - วางแผนด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน - วิเคราะห์และวางระบบการทำงาน พร้อมทั้งศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และวิธีการทำงาน

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  N/A
 • img

  วิศวกรเครื่องกล

  - วางแผนงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรของบริษัทฯ - วางแผนด้านการจัดซื้ออะไหล่การซ่อมบำรุง - วางแผนการซื้อและการใช้ลูกรีดและหินเจียร์และงานซ่อมบำรุง - วิเคราะห์และวาระบบการทำงาน พร้อมทั้งศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงเครื่องจักรและวิธีการทำงาน

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  N/A
 • img
  ตามโครงสร้างบริษัท,ตามตกลง
 • img

  วิศรกรออกแบบ-ประเมินราคา

  ถอดแบบประเมินราคางานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศกรโครงการ

  ดูแลควบคุมงานตามหน่วยงานหรือแผนกงานที่รับผิดชอบโดยตรงตามโครงการที่ดูแล

  ระยอง 11/18/2010 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

  ดูแล วางแผน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  20000-25000
 • img

  วิศวกรโยธา

  ควบคุมโครงการให้ดำเนินไปตามตารางเวลาการทำงานและงบประมาณ

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามที่ตกลงกับนายจ้าง
 • img

  Environment Engineer

  1.) Produce, develop, maintain and propose environmental policies and strategies consistent with industry standards and guidelines as well as to be in compliance with industrial and legal requirements 2.) Provide recommendations and technical support to the line/operating units. 3.) Working in roles and responsibilities of Air and Water Pollution Controller and Industrial Waste Management Controller comply with DIW announcement. 4.) Undertake other related activities within his/her competence and capabilities as required by the Function Head to support the overall activity of the company.

  ระยอง 10/5/2010 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรควบคุมคุณภาพ

  ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต และตรวจสอบคุณภาพในการผลิตงานโครงสร้างเหล็ก เช่นงานถัง งานท่อ เป็นต้น

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  BOARDMAN

  ดูแลควบคุมระบบการผลิต

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  16000-17000
 • img

  วิศวกรสิ่งแวดล้อม

  ดูแลตรวจสอบสภาพนำเสีย และออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับ ระบบบำบัดนำเสีย

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามแต่ตกลง
 • img

  วิศวกรออกแบบ

  ออกแบบเกี่ยวกับระบบบำบัดนำเสีย, เขียนแบบระบบการทำงานของระบบบำบัดนำเสียเพื่อจะนำก๊าซจากนำเสียไปใช้

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามแต่ตกลง
 • img

  วิศวกร

  ดูแลงาน Productivity Improvement ใน line การผลิต

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต

  1. วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 2. ควบคุมและจัดแผนความต้องการ การใช้วัสดุและชิ้นส่วนประกอบให้พอเพียงกับแผนการผลิต 3. ควบคุมการจัดเตรียมวัสดุ ที่ใช้ในการผลิตทั้งปัจจุบัน และอนาคตให้อยู่ในระดับที่นโยบายบริษัทฯกำหนด 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  วางแผนการผลิต จัดเตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร กำหนดวันส่งสินค้า ,จัดเก็บเอกสารในหน่วยงานบันทึกรายการที่รับจากใบสั่งซื้อ และ บันทึกการจัดส่ง และ อื่น ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรจัดซื้อ

  1. ดำเนินการจัดซื้อสินค้าตามหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 2. ศึกษาจุดคุ้มทุนของราคาที่สั่งซื้อรวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. จัดหาแหล่งซื้อที่เหมาะสมในด้านราคา คุณภาพ เงื่อนไข 4. สรุปจัดทำรายงานจัดซื้อ 5. สนับสนุนส่วนงานผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อบรรจุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 6. ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  R&D Engineer

  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  Process Engineer

  ? วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการผลิตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

  สมุทรปราการ 3/30/2009 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์

  บริหาร จัดการ แผนกแม่พิมพ์

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  โครงสร้างบริษัทฯ
 • img

  วิศวกรโครงการประจำไซต์งาน

  ควบคุมดูแลการก่อสร้างของโครงการและถอดแบบตีราคาของโครงการ

  ชัยภูมิ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามแต่ตกลง
 • img

  Engineer

  -มีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ -สามารถดูแบบและประเมิณราคางานระบบ ได้

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  13000-16000
 • img

  Sale Engineer (เครื่องกล)

  -มีประสบการณ์ด้านการขาย -สามารถควบคุมงานด้านการติดตั้งเครื่อง ปรับอากาศ -สามารถประเมิณราคางานติดตั้งและงาน ระบบได้ -สามารถถอดแบบได้

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  13000-16000
 • img

  วิศวกรผลิต

  ดูแลงานด้านการผลิต สายไฟฟ้า สายอิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ

  ชลบุรี 5/30/2008 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  วิศวกรซ่อมบำรุง

  ดูแลการซ่อมบำรุงโรงงาน

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง

งานที่โดดเด่น