งานล่าสุด

 • img

  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพเคมี (HPLC)

  1.เตรียมสารละลายตัวอย่าง, สารละลายมาตรฐาน และสารละลายที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่กำหนด 2.ทำการวิเคราะห์หาปริมาณ caffeine และ sodium benzoate ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและตัวอย่างตามร้องขอ 3.ทำการแปรผลการวิเคราะห์โดย HPLC Software และ Microsoft excel 4.เฝ้าระวังและตรวจสอบอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามแผนงานที่กำหนด 5.ควบคุมการทำงานของพนักงานทดสอบ HPLC ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6.รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่งานทดสอบไม่เป็นไปตามที่กำหนด ร่วมหาวิธีการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ ปรับปรุงและพัฒนางานทดสอบทาง HPLC อย่างต่อเนื่อง 7.จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001, ISO/IEC 17025 8.มีหอพักพนักงาน, รถตู้เดินทางเข้า กทม.ทุกวันหยุด 9.ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

  ปราจีนบุรี 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามตกลง
 • img

  Techno Commercial Representative (Sales)

  ออกเยี่ยมลูกค้าในส่วนตลาดที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอขายและให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาทางเทคนิคแก่ลูกค้า

  ชลบุรี 4/16/2015 12:00:00 AM
 • img

  ผจก.แผนกQA/QC

  1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QA ให้ปฏิบัติตรงตามเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์, สินค้าระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. ควบคุมการกักและปล่อยสินค้าที่มีปัญหา 4. จัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  N/A
 • img

  Food Technologist

  •Response for coconut water products from raw material unloading to preparation •Summary performance report under responsibility and take correction for improvement •Keep discipline of subordinates to comply to factory policy

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  R & D Specialist

  •Product Research & Development •Legal update •Nutrition fact acknowledge & study •Test and collect data base information •Sensory & panelist evaluation

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  QA Specialist

  •Controls for packaging and raw materials quality. •Monitors operation processes to ensure all processes are aligning with quality system and maintain quality system to ensure customer satisfaction. •Assures that all finished goods delivered to customers are suitable for consumption.

  ประจวบคีรีขันธ์ 3/18/2014 12:00:00 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  พนักงานขึ้นทะเบียนอาหารและยา

  ประสานงานและจัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานขึ้นทะเบียน อย.,ฮาลาล,ใบอนุญาตต่าง ๆ,งานเครื่องหมายการค้า,Updateข้อกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้องและติดต่อหน่วยงานราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 6/14/2013 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการผลิต

  รวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อทำการทดลองทดสอบและวิจัย รวมทั้งจัดทำรายงานผลการทดลอง

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ผสม

  1.ศึกษาขั้นตอนการผสมสินค้าตาม SPI SUP 2.ตรวจเช็คRMเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมในการผสม และลงผสมสินค้า

  ชลบุรี 7/15/2014 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ระบบ GMP/HACCP)

  1.ควบคุมดูแลระบบเอกสารและข้อมูลในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบเอกสารให้งานสะดวก และรวดเร็วต่อการสืบค้น และมีความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน 3.กำหนดแผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน และประสานงานกับผุ้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

  สมุทรสาคร 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  นักเคมี

  1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์(ทดลอง,ทดสอบ,วิเคราะห์,บันทึกสรุปผล) 2.สนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 3.การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  ผู้ช่วยนักเคมี

  1.งานด้านเครื่องมือ (ทดสอบเครื่องมือ,ดูแลรักษาเครื่องมือ) และอุปกรณ์ (ตรวจนับอุปกรณ์) 2.งานด้านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (จัดเตรียม,ทดสอบสารเคมี และบันทึกผลการทดสอบ)

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  นักวิจัยพันธุกรรม (genetic analyst)

  ทำงานวิจัยถอดรหัสดีเอ็นเอหรือยีนในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นงานบริการของบริษัท กรณีที่ชอบทำงานเอกสารจะทำหน้าที่เตรียมรายงานส่งผู้สั่งตรวจ (มีรายงานต้นแบบ)

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000-15000
 • img

  R&D

  1.คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.คุมผ่ายผลิต

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครสร้าง
 • img

  ผช.หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

  ควบคุมระบบคุณภาพด้านจุลชีววิทยา วิเคราะห์คุณภาพด้านเชื้อ ( ห้อง Lab )

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  Production Supervisor (ด่วน)

  ควบคุมดูแลรับผิดชอบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานที่บริษัทได้การรับรอง ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งการปรับปรุง วิเคราะห์ พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000 up
 • img

  เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB

  เก็บตัวอย่างสินค้าและวัตถุดิบตามปริมาณที่กำหนดเพื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติ สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบทางด้านวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างชัดเจน ทำรายงานผลการตรวจสอบอย่างเที่ยงตรงและไม่บิดเบือน ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
 • img

  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและห้องแลบ

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  8500
 • img
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  วิศวกรเคมี

  บริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีให้กับลูกค้า แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานสารเคมีในกับลูกค้า ประจำอยู่ที่ไซท์งานของลูกค้า

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ไม่ระบุ
 • img

  นักเคมี

  ควบคุมและสนับสนุน กระบวนการผลิต ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  13200
 • img

  นักเคมี

  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ

  ระยอง 5/12/2011 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  QC

  ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานในการผลิตสินค้าต่างๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  N/A
 • img

  QC.Supervisor

  1. QC of raw-material during process & finished product 2.Out side Supplier Audit

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000 up
 • img

  Production Supevisor

  Planned&control production as assigned by manager

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000 up

งานที่โดดเด่น