งานล่าสุด

 • img

  นักวิจัยและพัฒนา Cosmetic

  - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง - ยื่นเรื่องและติดตามเกี่ยวกับการจดแจ้ง อย.

  นครปฐม 8/15/2019 8:10:39 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ LAB ปวช. (ประจำสำนักงานบางบอน)

  1. เป็นผู้วางแผนและปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบัน 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายกฏหมาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด 3. กำหนดและให้ข้อมูลปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ลงในระบบตามโครงสร้างที่กำหนด 4. ให้คำแนะนำฝ่ายการตลาดในแง่โครงสร้าง วัสดุ ขนาดที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการออกแบบ artwork และรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 5. บริหารจัดการต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดทางด้านคุณภาพ เทคนิคที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาในเชิงนวัตกรรมหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ 7. จัดเก็บบันทึกเอกสารของบรรจุภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของบรรจุภัณฑ์ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือใช้อ้างอิงในกรณีต่างๆได้ 8. ติดตามข้อมูลและถ่ายทอดข่าวสาร การเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากช่องทางต่างๆ เช่น บริษัทผู้ขาย สินค้าในต่างประเทศ สินค้าคู้แข่งเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจและเกี่ยวข้อง 9. สนับสนุนระบบคุณภาพต่างๆ ที่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้นๆ

  กรุงเทพฯ 8/14/2019 8:43:03 AM
  ตามตกลง
 • img

  Transport Analyst

  * To assist in the development and measurement of Data. * To develop improved methodologies for analyzing client data, which can further improve the effectiveness of operational processes. * To work on reports (create, revise, change by daily basis as per customers to support operation and drive operation running smoothly during implementation period) * To work on projects assigned by management. * TO Route analysis and KPIs

  อยุธยา 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  บริหารความเสี่ยงด้านแบบจำลอง (Assistant Manager - Manager)

  สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของฝ่ายงาน และปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดและ ร่วมบริหารผลงานการดำเนินการของทีมงานที่ดูแล ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด ประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของแบบจำลองความเสี่ยงให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ ปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมและระดับความเสี่ยงที่มี ติดตาม ทดสอบ และจัดทำรายงานหรือเอกสารในการทดสอบแบบจำลองความเสี่ยงเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งรายงานให้กับคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ 8/16/2019 8:11:39 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

  วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์

  กรุงเทพฯ 8/18/2019 8:18:18 AM
  10,000++
 • img

  Senior Commercial Analyst

  เจรจา ประสานงาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการต่างๆ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ จัดส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา เสนอแนะให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ ประสานงานและจัดทำแผนงาน AOP และข้อมูลอื่นๆ กับทางโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน และ IT เช่น Sales to SAP, Project Finance การติดตามผลการดำเนินการของ Campaign ต่างๆ เช่น Sales Tracking

  กรุงเทพฯ 8/18/2019 8:18:18 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ที่ปรึกษา/นักวิจัย

  ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 083-2128210 นพเก้า เจ้าหน้าที่ประสานงาน 081-6874899

  ชลบุรี 5/20/2014 12:00:00 AM
  15,000/25,000
 • img

  วิจัยและพัฒนา

  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์

  พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสี

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  แล้วแต่ตกลง
 • img

  Mystery Shopper - นักช็อปปริศนา พนักงานสัมภาษณ์ งานวิจัย

  ผู้ที่เป็นนักช็อปปริศนา(Mystery Shopper) จะได้รับภาระกิจและคำแนะนำให้เข้าตรวจสอบตามหัวข้อต่างๆที่กำหนด และนำข้อมูลมาตอบแบสอบถาม และในบางกรณีอาจจะต้องมีการซื้อสินค้าด้วย ทั้งนี้การเป็นนักช็อปปริศนา ไม่ใช่งานประจำ แต่จะเป็นงานอิสระสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม โดยจำนวนของรายได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำ จำนวนเงินค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับประเภทของร้านที่เข้าตรวจและแตกต่างกันไปในแต่ละโปรเจค และถ้าหากการตรวจสอบใดต้องมีการซื้อสินค้า คุณจะได้รับค่าสินค้านั้นคืนด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้กินอาหาร ฟรี, ได้ใช้บริการในด้านต่างๆ ฟรี,ได้สินค้าใหม่ๆ ฟรี พร้อมทั้งค่าตอบแทนพิเศษอีกด้วย

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงการ
 • img

  จนท.ประกันคุณภาพ

  วิเคราะห์คุณภาพ( น้ำปลา) (ห้อง LAB )

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  Research and Development Engineer

  - Develop new process, improve existing process. - Fine tune process on pilot scale.

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  xx,xxx
 • img

  หัวหน้ากะประจำฝ่ายควบคุมคุณภาพ

  รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ต่างๆ ดูแลทีมงานในกะ

  ระยอง 11/21/2011 12:00:00 AM
  8,000 ขึ้นไป
 • img

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  งานธุรการของกลุ่มฯ งานวิเคราะห์ข้อมูล

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  7900
 • img

  นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  วิเคราะห์นำในระบบบำบัดนำเสีย

  สมุทรปราการ 8/1/2009 12:00:00 AM
  ตามแต่ตกลง
 • img

  วิเคราะห์ข้อมูล

  งานวิเคราะห์ และเก็บสถิติ

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง

งานที่โดดเด่น