งานล่าสุด

 • img

  เลขานุการ (ธุรการ) ผู้บริหาร

  1.ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับ งานธุรการด้านเอกสาร อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ในอาคารและสถานที่ 2.วางแผนการจัดซื้อ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและที่จำเป็น 3.ดูแลและตรวจความเรียบร้อยของสำนักงาน อาคารสถานที่ 4.ตรวจสอบเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 5.ดูและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  กรุงเทพฯ
  20,000-22,000
 • img

  Assistant to Director (Chinese Speaking)

  1. ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจาก Director การประสานงานกับส่วนงาน หรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติงานได้ทุกๆด้านตามแต่จะได้รับมอบหมายทั้งการวางแผน ประสานงาน ตรวจสอบหรืออื่นๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระบบงานต่างๆในทุกระบบที่ Director ดูแลและรับผิดชอบ 4. นำเสนองานทั้งภายนอกและภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 5. จัดสรรระบบงาน ตารางเวลาและอื่นๆของ Director 6. ทำงานทุกอย่างซัพพอร์ต Director

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  18,000-30,000
 • img

  เลขานุการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  1. งานสารบรรณ ลงเลขรับ-ส่งเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เลขานุการประสานงานร้านอาหาร

  ประสานงานกับผู้จัดการสาขา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี - สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้ช่วยเลขานุการ ทำงานย่านลาดพร้าว หยุดเสาร์-อาทิตย์

  - จดบันทึกการประชุม - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  14,000 มีเบี้ยขยัน+OT
 • img

  เลขานุการ

  - จัดทำหนังสือต่างๆ - ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/2/2018 12:19:42 PM
  ตามตกลง
 • img

  เลขานุการสำนักประธาน

  พิมพ์จดหมาย/บันทึกการประชุม/ร่างการประชุม/โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายต่างๆ ต้อนรับแขกและจัดการประชุม จัดเก็บข้อมูล รวบรวมงานเอกสาร

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  เลขานุการ & ประชาสัมพันธ์

  รับผิดชอบด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุม ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ฯ จดรายงานการประชุมเพื่อสนับสนุนงานของกรรมการบริหารให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา จัดทำทะเบียนและทำจดหมายเข้าออก - โต้ตอบจดหมายกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบเอกสารรับเข้าก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา - ช่วยจัดการงานต่างๆของผู้บริหาร

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เลขานุการสำหรับผู้บริหาร

  - รับผิดชอบจัดการงานและประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - เตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูล และดำเนินการในการประชุม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  18000
 • img

  พนักงานบัญชี/เลขานุการ

  -ดูแลรายรับ รายจ่ายของบริษัท -จัดเตรียมใบสำคัญจ่าย ลงเช็ค ลงบัญชีได้ -ทำรายงานกระทบยอดขายกับรายการรับเงิน -สรุปรายการเพื่อยื่นภาษี(VAT)ภาษี ณ ที่จ่ายงานด้านเอกสารและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ -ติดต่อประสานงานลูกค้าและติดตามนัดหมาย

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000
 • img

  เลขานุการ

  ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  15000
 • img

  ต้องการเลขานุการ/ธุรการ

  เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับงานประจำในตำแหน่ง เลขานุการ/ธุรการ สถานที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ • สัญชาติไทย • มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการพบปะติดต่อสื่อสาร • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดดันได้,มีการวางแผนการจัดการที่ดี,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ • มีความคิดเชิงบวก,ควบคุมสถานการณ์ได้,กระตือรือร้น คล่องแคล่ว,มีใจรักบริการ หน้าที่รับผิดชอบ • บริหารจัดการงานบริหารและเลขานุการ • สามารถตรวจคัดกรองโทรศัพท์ อีเมล์ และตอบจดหมายได้อย่างเหมาะสม • จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ • ดูแลจัดการตารางการทำงานและวาระการประชุม • ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหารได้ คุณสมบัติ • เพศหญิง • ปริญญาตรีทุกสาขา • สามารถสื่อสารพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office: MS Word, Excel อินเตอร์เน็ตและอีเมล์ ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายล่าสุดของคุณและเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ทางอีเมล์ manarcohr@gmail.com ***ท่านใดที่ส่งประวัติส่วนตัวมาสมัครงาน กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการและระบุว่าทราบมาจากที่เว็บไซด์ไหนด้วยนะคะ

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เลขาภาษาจีน

  คอยจัดเตรียนเอกสารให้กับผู้บริหาร จดบันทึกระหว่างการประชุมและช่วยในด้านงานแปลเอกสาร

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เลขานุการ

  - ดูแลเอกสารของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดต่อต่างประเทศ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 11/20/2012 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  secretary

  ดูแลพนักงาน ประสานงานกับลูกค้า จัดตารางรถวิ่ง บริหารเวลารถวิ่ง เดินเอกสารต่าๆ พิมพ์เอกสารต่างๆ ทำจดหมาย ทำสัญญาต่างทั่วไป

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000-15,000
 • img

  เลขานุการ

  เลขานุการผู้จัดการภาค เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

  ประจวบคีรีขันธ์ 11/23/2011 12:00:00 AM
  7,000
 • img

  Executive Assistant

  ? Schedule and organize in site and off site meetings, conferences as well as back up the daily file and materials of meetings for the Director, VP Manufacturing Management and the management as required. ? Maintain General calendar – daily - weekly schedule. ? Assemble background materials for the Management. So he/she will have pertinent information for decisions at meetings of the general officers, staff, Board of Curators, Requires contact with chancellors' staff. ? Coordinate complicated travel schedule for the Management in the country, the nation, and international travel - tickets, hotel reservations, visas, charter flights, etc. ? Take charge of necessary arrangement for plant visitors, corporate visitors and suppliers – hotel reservation, transport arrangement, meeting room set up and facilitation. ? Take care confidential letters and personnel matters as well as sort, route mail, include backup correspondence, notes on invitations. Furthermore is route routine mail to other staff for handling. ? Is responsible for all correspondence for the Management’s signature; proofread before it goes to him/her for signature; and sign delegated correspondence in his/her absence. ? Is responsible for a large volume of telephone calls with state offices, national organizations, central administrative officers, campuses, Curators, legislators, and the public, and then relaying messages to the Management. ? Responsible for the rental house and car procurement for Management – participate in negotiation and reviewing Agreement clauses as well as coordinate with the landlord during the lease periods for repair and maintenance articles.

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ผู้ช่วยผู้ควบคุมด้านการเงิน

  รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การนัดหมายและจัดเตรียมการประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของผู้ควบคุมด้านการเงินให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งรับผิดชอบจัดเตรียมควบคุมและจัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงานและสนับสนุนงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนบทบาทและงานของผู้ควบคุมด้านการเงินให้ลุล่วง

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  N/A
 • img

  Executive Secretary to MD

  Schedule appointments, arrange meeting, make travel arrangement. Communicate and coordinate with various individuals and dept about MD's instruction adn requests. etc

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
 • img

  เลขานุการ

  งานเอกสาร ประสานงานทั่วไป

  ระยอง 4/7/2011 12:00:00 AM
 • img

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  จัดการ ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการผู้จัดการ ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

  สมุทรสาคร 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เลขานุการ

  รับผิดชอบงานด้านเอกสารของหน่วยงานเอกสารด้านประกันชีวิตและตามที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าหน่วย

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  7000-9000
 • img

  เลขานุการประจำสำนักงาน

  - รวบรวมและเก็บข้อมูลฝ่ายขาย จัดเตรียมการประชุมฝ่ายขาย - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร - จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน

  ระยอง 11/3/2010 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • img

  เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

  งานเอกสาร-การประสานงาน-งานการประชุมของ กรรมการผู้จัดการฯและงานประสานการนำเข้า ส่งออกสินค้า

  ระยอง 11/2/2010 12:00:00 AM
  10,000-20,000 บาทขึ้นไป
 • img

  พนักงานต้อนรับ

  ดูแลประชาสัมพันธ์ลูกค้า

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามวุฒิและประสบการณ์
 • img

  เลขานุการ

  - ดูแลงานด้านเอกสารของผู้จัดการโรงงาน - เข้าร่วมประชุมและบันทึกรายงานการประชุม - ดูแลตารางการนัดหมายของผู้จัดการโรงงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -

  ระยอง 8/13/2010 12:00:00 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  ผู้ช่วย

  ทำเอกสารต่างตามคำสั่งผู้จัดการ

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เลขานุการ

  ประสานงาน ทำคอมพิวเตอร์ให้กับผู้จัดการโรงงาน

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  10000
 • img

  เลขานุการผู้บริหาร

  ประสานงานผู้บริหาร/งานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ/ติดตามผู้บริหารไปต่างประเทศ

  สมุทรปราการ 5/6/2009 12:00:00 AM
  >15000
 • img

  Operation

  -ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางโทรศัพท์ และเดินทางในบางครั้ง -จัดทำเอกสารต่างๆ และทำการจัดเก็บเอกสาร - อัปเดตข้อมูลต่างๆ พื่อแจ้งลูกค้า ทั้งทางอินเตอร์เนท และจดหมายข่าว

  สมุทรปราการ 10/1/2008 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เลขานุการผู้บริหาร

  เลขานุการผู้บริหารบริษัท

  สมุทรปราการ 3/4/2008 12:00:00 AM
  20,000 ขึ้นไป

งานที่โดดเด่น