งานล่าสุด

 • img

  ผู้ช่วยทันตแพทย์

  1. ช่วยทันตแพทย์ในขณะรักษาให้เกิดความคล่องตัว ไม่ผิดพลาด โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน การปลอดเชื้อ 2. ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ขั้นตอนการรักษา และการปฏิบัติหลังการรักษาแก่ผู้มารับบริการ 3. มีความรู้เบื้องต้นในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา ทำการนัดหมาย ประสานงาน ยืนยันการนัดหมายและจัดระบบการเข้ารับบริการ 4. บริหารจัดการ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม ให้เกิดประสิทธิผล เช่น ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่องมือและครุภัณฑ์ 5. ดูแลสถานที่ในให้บริการตามตามมาตรฐาน การปลอดเชื้อ

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

  1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab 4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 5. จัดเก็บสำเนาใบ Request และ ใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่ 6. เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และ ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอใช้ 7. Check list วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ 8. รับโทรศัพท์ และ ประสานงาน ทั่วไปทางโทรศัพท์ ตามขอบเขตงานที่กำหนด

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  หัวหน้าหน่วยบริหารบุคลากรแพทย์(พยาบาล)

  1. งานบริหารการสรรหาแพทย์และทันตแพทย์ 2. งานบริหารระบบตารางปฏิบัติงานแพทย์ 3. งานบริหารค่าตอบแทนแพทย์และทันตแพทย์ 4. งานบริหารสวัสดิการแพทย์และทันตแพทย์

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  N/A
 • img

  นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)

  1. ให้บริการการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน และให้บริการการจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ตามแผนการรักษาของรังสีแพทย์และตามหลักวิชาชีพนักรังสีการแพทย์ เพื่อให้การรักษาด้วยรังสีแก่ผู้มารับบริการมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของโรงพยาบาล 2. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐาน เพื่อให้การรักษาด้วยรังสีแก่ผู้มารับบริการมีความถูกต้อง พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของโรงพยาบาล 3. ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้พร้อมในการให้บริการ 4. ติดต่อประสานงานการตรวจทางรังสีรักษาระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  N/A
 • img

  พยาบาล (ประจำโรงแรมแมริออท สุขุมวิท 22) รับสมัครด่วน !

  ประเมินอาการ ตรวจวัดสัญญาณชีพ และซักประวัติคนไข้ได้ถูกต้องครบถ้วน - ให้การพยาบาลคนไข้ตามแผนการรัษาของแพทย์ - ทำหัตถการการพยาบาลได้ถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพ - ให้ข้อมูลทางด้านสุขภาพเบื้องต้นกับคนไข้ได้ - จ่ายยาให้กับคนเบื้องต้น ** ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ 09:00-18:00 น. ไม่มีเวรดึก *

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  20,000++
 • img

  เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา RA

  1.ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และอาหาร 2.แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารราชการ 3.ตรวจฉลากและเอกสารกำกับยาสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆก่อนออกจำหน่าย 4.ติดต่อราชการอื่นๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้ช่วยผู้ตรวจพิสูจน์กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - รวบรวม บันทึกและจัดทำฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  ผู้ช่วยสัตวแพทย์

  ช่วยเหลือสัตวแพทย์ในระหว่างการปฏิบัติงาน - จับบังคับสัตว์ - ดูแลสัตว์เลี้ยง,สัตว์ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล - ดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงพยาบาล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานโรงพยาบาลสัตว์

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  12,000 - 15,000+ บาท
 • img

  ผู้ช่วยพยาบาล

  ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ

  ปทุมธานี 4/17/2019 9:15:20 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  นักกายภาพบำบัด - ประจำสาขากรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !

  ให้บริการทางด้านการยืดกล้ามเนื้อเพื่อบำบัด และผ่อนคลายแก่ลูกค้าที่เข้ารับการ บริการ - วินิจฉัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อเพื่อบำบัด และผ่อนคลาย - แนะนำให้คำปรึกษาลูกค้าด้วยเทคนิคกายภาพบำบัด

  กรุงเทพฯ 4/17/2019 9:15:20 AM
  15,000-17,000 บาท + ค่าใบประกอบวิชาชีพ + รายได้อื่นๆ
 • img

  พยาบาลวิชาชีพ Full - Time รับสมัครด่วน !

  ให้การพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวช - ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:35:16 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  สัตวแพทย์

  รักษาสัตว์เลี้ยง / งานอายุกรรม /ผ่าตัด และควบคมดูแลการทํางานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ เช่น 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ และพยาบาลสัตว์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าของสัตว์ป่วยในเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างสมบูรณ์ 5. ให้คำปรึกษากับสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์น้อย 6. ประสานงานกับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  นนทบุรี 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามตกลง
 • img

  พยาบาลวิชาชีพ ER, ICU

  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ปทุมธานี 12/22/2018 12:16:01 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา รับสมัครด่วน !

  1. จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและแก้ไขทะเบียนยา 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นหรือแก้ไขทะเบียน 3. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ 4. เตรียมเอกสารและดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆของโรงงาน 5. จัดทำรายงานการผลิตและรายงานต่างๆเพื่อยื่นให้หน่วยงานของรัฐ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  33,000 - 50,000 (เภสัชศาสตร์) 16,000 - 23,000 (วิทยาศาสตร์)
 • img

  หัวหน้าด้านปฏิบัติการ

  ดูแลงานด้านการบริการ, การบริหารอัตรากำลังคน ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เปล,ยานยนต์ ความเรียบร้อยและความปลอดภัยทั่วไป

  สมุทรสาคร 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  เภสัชกร

  - ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยา - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน และเวชสำอาง

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก

  - ดูแลเด็กๆวัย 3 เดือนขึ้นไป ในส่วนของเนิร์สเซอรี - งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  10000-15000
 • img

  เภสัชกร

  ให้คำปรึกษา แนะนำผู้ป่วย/ลูกค้า

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  เงินเดือน/OT ,Commission, Incentive ,ค่าตำแหน่ง ,ค่าวิชาชีพ / เบี้ยเลี้ยง ,ค่าพาหนะ,ค่าใบอนุญาต
 • img

  พนักงานขาย / ผู้ช่วยเภสัชกร

  ช่วยเภสัชกรในการจ่ายยา จัดสต๊อกยา

  ชลบุรี 10/9/2013 12:00:00 AM
  เงินเดือน/ OT /Commission
 • img

  พี่เลี้ยงเด็ก

  ดูแลเกี่ยวกับเด็ก

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  13,000บาท
 • img

  เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงงาน

  - รับผิดชอบงานในห้องพยาบาลประจำ บริษัทซีเกทเทคโนโลยี จำกัด สาขาเทพารักษ์

  สมุทรปราการ 7/17/2013 12:00:00 AM
  25000 ขึ้นไป
 • img

  พยาบาลวิชาชีพ

  งานการพยาบาล ประจำแผนก OPD,ER,OR,ICU,WARD

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  20,000ขึ้นไป
 • img

  ผู้ช่วยเภสัชกร

  ขายยา , ดูแลสต็อค , ดูแลความสะอาดภายใน

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9,500
 • img

  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฎิบัติงานที่ห้องคลอด

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9,000
 • img

  พยาบาลวิชาชีพ IPD/OPD/OR/ICU

  ให้บริการด้านการพยาบาลตามวิชาชีพ

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  พยาบาลFulltime

  ปฎิบัติงานพยาบาลตามกรอบของวิชาชีพพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  25,000 - 30,000 รวม OT

งานที่โดดเด่น