งานล่าสุด

 • img

  เจ้าหน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  - ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน - ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - วางแผนการพัฒนาพนักงาน - ควบคุมและบริหารงานธุรการทั่วไปให้ถูกต้องและตรวจสอบได้ - วางแผนและดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดี - งานดูแลเรื่องสรุปเวลาทำงานโอทีและตรวจสอบ เพื่อส่งให้ส่วนงานค่าจ้าง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันโรงานตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่่อ จังหวัดราชบุรี

  ราชบุรี 6/24/2019 7:59:53 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer)

  รวบรวมองค์ความรู้เรื่องการ Testing and Commissioning และงานวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งออกแบบเพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ดำเนินการจัดการฝึกอบรม และ จัดการทดสอบ ประเมินผลความรู้ในงานของพนักงาน

  ปทุมธานี 6/24/2019 7:59:53 AM
  16,500 - 20,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  - ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน - ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - วางแผนการพัฒนาพนักงาน - ควบคุมและบริหารงานธุรการทั่วไปให้ถูกต้องและตรวจสอบได้ - วางแผนและดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดี - งานดูแลเรื่องสรุปเวลาทำงานโอทีและตรวจสอบ เพื่อส่งให้ส่วนงานค่าจ้าง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 6/24/2019 7:59:53 AM
  15000
 • img

  เจ้าหน้าที่ พัฒนาบุคคลกร ( ฝึกอบรม )

  1.ดำเนินการจัดฝึกอบรมประจำปีตามแผนขององค์กรที่วางไว้ 2.ดำเนินการส่งพนักงานกรณีอบรมภายนอก 3.ดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 4.ดำเนินการติดต่อวิทยากร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม 5.ดำเนินการรับตรวจ Audit เอกสารตามระบบ ISO 6.ดำเนินการดูแลรับการศึกษาดูงานจากองค์กรภายนอก 7.ดำเนินการกิจกรรม CSR , สัมมนา และทำหน้าที่พิธีกรงานกิจกรรมต่างๆ 8.จัดเตรียมห้องประชุมสัมมนา เอกสารประกอบการฝึกอบรม ดูแลวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรม 9.ดำเนินการเขียนข่าวรายสัปดาห์และวารสารรายเดือน , สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Intranet web. 10.ดำเนินการจัดเตรียมประเมิน,ติดตามผลการฝึกอบรม,และบันทึกข้อมูลให้มีการ Up date เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรสาคร 6/24/2019 7:59:53 AM
  N/A
 • img

  เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน

  1.ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท 3.วิเคราะห์และจัดทำรายงานด้านค่าตอบแทน และรายงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.สำรวจเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก

  กรุงเทพฯ 7/13/2019 8:35:29 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)

  1.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร 2.ติดต่อประสานงาน กับ สถาบันการศึกษา แหล่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานขององค์กร 3.พัฒนา ปรับปรุง ช่องทางการสรรหา คัดเลือก ที่เหมาะสมกับองค์กรอยู่เสมอ 4.ประสานงาน ติดตาม สรุป ผลการคัดเลือก ผลการประเมินทดลองงาน กับ หัวหน้างานและผู้บริหาร 5.รายงานและสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้างนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

  กรุงเทพฯ 7/13/2019 8:35:29 AM
  N/A
 • img

  เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

  • จัดอบรมทางด้าน Corporate training course ประจำปี • พัฒนา Leadership Competency ให้ผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้างานตามแผน ( Training roadmap)ที่กำหนด • ประสานงานการฝึกอบรมและพัฒนาภายในและภายนอก รวมทั้ง งานประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม • การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และเสนอวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานโดยรวม

  กรุงเทพฯ 7/13/2019 8:35:29 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruitment-งานสรรหาว่าจ้าง)

  -ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรอัตรากำลังที่ได้รับผิดชอบ -คิดหาช่องทางสำหรับการสรรหาให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน -อัพเดทหน้าที่งานและคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งงานของบริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะงาน -พิจารณาคุณสมบัติในใบสมัครและทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เบื้องต้น -ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง -ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดรับพนักงานเป็นไปได้ด้วยดี -ต้อนรับและจัดทดสอบผู้สมัคร รวมถึงอำนวยความสะดวกผู้สมัครที่มีมาสัมภาษณ์งาน -สรุปข้อมูลการสรรหาว่าจ้างประจำเดือนและรายงานความคืบหน้าสม่ำเสมอ -ดูแลและประสานงานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มงานของพนักงานใหม่ -และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 7/11/2019 7:57:47 AM
  ตามตกลง
 • img

  Human Resource Asst' Manager

  - บริหารงานฝ่ายบุคคลทุกระบบ - รับผิดชอบเรื่องสรรหาและว่าจ้าง และแรงงานต่างชาติให้คำปรึกษาเรื่องกฏหมายแรงงาน ทำการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ พร้อมทั้งดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน Pay rollทั้งระบบ - รับผิดชอบเรื่องประกันสังคม สัญญาจ้าง ยื่นเข้า-ออก พนักงาน - จัดทำ JD และติดต่อหน่วยงานราชการ - แจ้งขึ้นทะเบียนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำงบประมาณประจำปี

  อยุธยา 7/13/2019 8:35:29 AM
  ตามตกลง
 • img

  GA&Admin Staff / Sr Staff

  1.ติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน 2.ดูแลเอกสารงานธุรการและรวบรวมเอกสารประจำเดือน 3.ดูแลสวัสดิการพนักงาน อาทิ ชุดฟอร์มฯ รถรับส่ง โรงอาหาร 4.ควบคุม ดูแลความสะดวก และความสะอาดส่วนต่างที่เกี่ยวกับสวัสดิการ

  อยุธยา 7/13/2019 8:35:29 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  - งานสรรหา - งานสวัสดิการพนักงาน - งานแรงงานสัมพันธ์ - งานสัมพันธ์ชุมชน - งานกิจรรมต่างๆ - ดูแลการเบิกจ่ายของใช้สำนักงาน - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  นนทบุรี 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม)

  -ประสานงานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายในองค์กร -คีย์ประวัติการฝึกอบรมเข้าระบบ -สรุปประเมินผลการฝึกอบรม หลังจากการจัดฝึกอบรม -ทำรายงานผลการฝึกอบรม นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - จัดทำสื่อการอบรม เอกสารประกอบการฝึกฯ แบบทดสอบ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ในการอบรม -ดำเนินการประสานงานการอบรมตามแผนประจำเดือนประจำปี -ดูและอุปกรณ์โสต ห้องอบรม ห้องประชุม ของบริษัทฯ -จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมาย

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img

  ER Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์)

  - ดูแลงานด้านกฏหมายแรงงาน - กำหนดนโยบาย และพัฒนาเครื่องมือ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน - ปรับปรุงทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงาน - ให้คำปรึกษาการแก่ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน - วางแผน และควบคุมการการดำเนินงาน การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย - ประสานงานกับสหภาพแรงงาน เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพการจ้างการทำงานและปัญหาแรงงาน - จัดเตรียมข้อมูล ประกอบการเจรจาต่อรอง และเข้าร่วมการเจรจาต่อรองประจำปี

  ชลบุรี 7/15/2019 7:55:02 AM
  ตามตกลง
 • img

  HRD Officer/Supervisor/Section Manager

  - รายงานเสนอฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอัตรากำลังคน การปรับเปลี่ยน โยกย้าย - ปรับปรุงพัฒนาระบบ HR - ปรับปรุงโครงสร้างค่าจัางสวัสดิการ - จัดทำและอัพเดตผังโครงสร้างองค์กร - จำทำและอัพเดต JD ของทุกตำแหน่งงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกบุคคลและแผนกอื่นๆ

  กรุงเทพฯ 7/15/2019 7:55:02 AM
  ตามตกลง
 • img

  HRM Supervisor

  1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 2.ติดต่อประสานงานภายในองค์กร 3.ดูแลงานแผนกบุคคลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูงาน HR ทั้งระบบ 5.ทำเงินเดือน 6.ดูแลกฏระเบียบต่างๆ

  กรุงเทพฯ 7/15/2019 7:55:02 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  1. ดูแลรับผิดชอบสรรหาพนักงานเพื่อปฎิบัติงานประจำสาขา. 2. เช็คสถิติ เวลาการทำงานของพนักงาน 3. งานธุรการประจำสาขา 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฎิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน

  กรุงเทพฯ 7/15/2019 7:55:02 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล

  บริหารจัดการงานในแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริหารสำนักงาน แผนกอาคารสถานที่/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  กรุงเทพฯ 7/15/2019 7:55:02 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่อาวุโสบุคคล

  1.งานตรวจสอบค่าใช้จ่ายของแผนกต่างๆ 2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 3.ควบคุมดูแลการเบิก-คืนทรัพย์สินพนักงาน 4.งานดูแล ตรวจสอบ การทำงานของแม่บ้าน/ รปภ. 5.งานดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนรวมของบริษัทฯ 6.ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 7.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 7/15/2019 7:55:02 AM
  17,000 - 25,000 บาท
 • img

  พนักงานฝ่ายบุคคล

  สรรหาบุคคลากร - จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน - บันทึกเวลาทำงาน - ประสานงานกับประกันสังคม - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 7/15/2019 7:55:02 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง รับสมัครด่วน !

  1.สรรหาพนักงานให้กับต้นสังกัด ทั้งรายวัน / รายเดือน 2.นัดสัมภาษณ์ / ทำสัญญาจ้าง / ปฐมนิเทศน์ 3.ธุรการงานบุคคล 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ปฎิบัติงาน 5 วัน จ.-ศ.

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  15,000 - 18,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง - ปฐมนิเทศน์ - ประเมินการทดลองงาน - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์ - จัดสัมนาประจำปี - อัพเดท ทะเบียนลูกจ้าง - หนังสือรับรองการทำงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ปทุมธานี 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  HR / บุคคล

  บริหารงานบุคคล ( งานสรรหาว่าจ้าง , ค่าจ้าง, สวัสดิการและแรงงานสัมพันธิ์,ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ) - ทำบัญชี รายรับ จ่่าย ค่าใช้จ่าย

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าฝ่ายบุคคล/พนักงานฝ่ายบุคคล

  สรรรหาพนักงาน - ตรวจสอบการขาด ลา มาสาย - คิดเงินเดือนพนักงานและค่าแรงพนักงาน - นำส่งประกันสังคม,ภาษี ภงด.1,1ก และงานที่เกี่ยวข้องกับราชการ - ดูแลสวัสดิการพนักงาน,นักศึกษาฝึกงาน - ควบคุมดูแลแม่บ้าน,รปภ,และเรื่องส่วนรวม - รับผิดชอบเรื่องสวัสดิการแรงงาน

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

  กำหนดนโยบาย ดูแล บริหารงานบุคคล - วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว - วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาฝึกอบรม - กำหนดนโยบายผลตอบแทน - กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ - ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00 น.

  ปทุมธานี 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

  1.สรรหาพนักงานให้กับต้นสังกัด ทั้งรายวัน / รายเดือน 2.นัดสัมภาษณ์ / ทำสัญญาจ้าง / ปฐมนิเทศน์ 3.ธุรการงานบุคคล 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ปฎิบัติงาน 5 วัน จ.-ศ.

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  15,000 - 18,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล HR Payroll and Recruitment

  บริษัท มิจิ กำลังค้นหาทีมงานที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าของตนเองทั้งในด้านประสบการณ์ แนวความคิด และความสามารถ พร้อมที่จะปรับตัวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร และคัดเลือกพนักงานให้กับองค์กร - ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันสังคม ภาษีเงินได้ของพนักงาน และรายงานประจำปีที่จำเป็น - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหาร - นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  15,000 - 18,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล (BKK)

  1. สรรหาคัดเลือกพนักงาน, สัมภาษณ์เบื้องต้น 2. บันทึกประวัติพนักงาน 3. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ 4. กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  กรุงเทพฯ 7/13/2019 8:35:29 AM
  15,000 - 18,000 บาท
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  การจัดการด้านงานฝึกอบรม

  สมุทรปราการ 7/13/2019 8:35:29 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  1.จัดทำแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมประจำปี 2.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (ภายใน,ภายนอก ) 3.ดำเนินการประสานงานฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม 4.จัดทำสรุปการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ประเมินผล ติดตามผล 5.ดำเนินการจัดทำกิจกรรมประจำปี ตามแผนที่วางไว้ , ตลอดจนประสานงานกิจกรรมต่างๆและประชาสัมพันธ์ในพนักงานทราบ 6.จัดทำหลักสุตรปฐมนิเทศพนักงานและเก็บประวัติผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 4/17/2019 9:15:20 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำอาคาร CTI กรุงเทพฯ)

  ดำเนินการด้านสรรหาบุคคลกรทั้งระบบ - จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้า แจ้งออก และสวัสดิการอื่นๆ - ดำเนินการด้านค่าแรง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง เช็ค,ขาด,ลา,สาย - คีย์ข้อมูลเอกสารให้พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานภายใน-ภายนอกหน่วยงาน - ดำเนินการด้านเอกสาร Visa,Work permit

  กรุงเทพฯ 3/1/2019 9:17:50 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (เพศชาย) ด่วน!!!!

  1. ประสานงานการจัดอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก 2. จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม 3. จัดเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร 4. จัดเตรียมแบบประเมินการจัดอบรม และสรุปผลการจัดอบรม เพื่อส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5. งานกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)

  จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน, - - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานตาม Job Fair ต่างๆ

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

  จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

  รับผิดชอบงานด้านดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท -ลงประกาศและวิเคราะห์สื่อสารรับสมัครงานในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ website Facebook Line และสื่อประเภทอื่นๆ -สกรีนเรซูเม่ผู้สมัคร -วางแผนและดำเนินการสรรหาเชิงรุก ออกบูธ Job fair กับหน่วยงานภายนอก -ประสานการรับพนักงาน เข้าทำงาน ทำสัญญาจ้าง ค้ำประกันต่างๆ -ติดต่อประสานงานบุคคลภายในและภายนอก -ดูแลปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน -สัมภาษณ์ เบื้องต้น จัดรับพนักงานสำหรับตำแหน่งงาน -จัดทำรายงานสรรหาบุคลากร รายงานต่อผู้บังคับบัญชา -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 12:29:29 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร รับสมัครด่วน !

  - ติดต่อนัดหมายผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในเบื้องต้น - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายสรรหาบุคลากร - บันทึกข้อมูลประวัติของผู้สมัครลงในฐานข้อมูล - ค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 12:30:52 PM
  13,000 - 17,000
 • img

  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

  1.ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร, ฝึกอบรม,สวัสดิการ,TA,แรงงานสัมพันธ์ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ 2.ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามนโยบายบริษัทฯ 3.นำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและพร้อมดำเนินการหลังได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 4.ชี้แจงกฎระเบียบและทำความเข้าใจกับพนักงานให้ปฏิบัติตามกำระเบียบที่วางไว้ 5.รับวิธีการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติให้สำเร็จอย่างเกิดประสิทธิภาพ 6.จัดทำระบบงานในแต่ละหน้าที่ให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  กาญจนบุรี 12/22/2018 3:15:24 PM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าฝ่ายบุคคล

  จัดทำRescruite ของบริษัท และเขียนเอกสารทางการได้เป็นอย่างดี - จัดสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งของบริษัท - แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี และมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ เวลาทำงานและ การเดินทางมายังบริษัทฯ - ทำงานจ.-ศ. 9:00-18.00น. - หยุดเสาร์ และอาทิตย์ -วันหยุดตามประกาศราชการ

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:20:59 PM
  23,000-35,000
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงาน ลำลูกกาคลอง 10)

  วางแผนงานด้านสรรหาและว่าจ้าง - วางแผนงานการฝึกอบรมและพัฒนา - การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ - การกำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ - การบริหารงานธุรการ

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:22:19 PM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (เพศชาย) รับสมัครด่วน !

  1.รับผิดชอบงานประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 2.สรรหาพนักงานตามใบขออัตราและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:29:49 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

  วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท ควบคุม ดูแล สรรหา และคัดเลือกคนเข้าทำงาน - ประมวลผล และนำเสนอผลการประเมินประจำปีต่อ ผู้บริหาร - นำเสนอข้อมูลสำหรับพิจารณา ค่าจ้าง ค่าแรงประจำปีต่อผู้บริหาร - ควบคุม ตรวจสอบ การจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการประจำเดือน - ตรวจสอบ การดูแลเอกสาร การนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นภาษีของ- -- พนักงาน ภงด1 , ภงด1ก , ภงด91 , ภงด90 และ ประกันสังคม - ติดตามข่าวสารด้านตลาดแรงงาน สำรวจ ค่าจ้าง ค่าแรง นำเสนอผู้บริหาร - ควบคุม ดูแล กำหนดแผนพัฒนา และฝึกอบรม - จัดทำและทบทวนข้อบังคับในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติงานธุรการทั่วไป

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  N/A
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาและธุรการ (ปฎิบัติงานที่ จ.ปทุมธานี)

  สรรหาและคัดเลือกและบุคคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน - สรุปรายงานกำลังคนแต่ละเดือน - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม (ประจำสำนักงานใหญ่)

  1. สรราพนักงานให้ตรงกับความต้องการ 2. มีส่วนร่วมกับงานกิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ 3. สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และจัดอบรมตามแผนงาน 4. ยื่นผลการฝึกอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบ Online 5. จัดเตรียม, สั่งการ ติดตามงานธุรการบุคคล เช่น การจองห้องประชุม, การใช้รถยนต์ส่วนกลาง, การรับ-ส่งเอกสารระหว่างโรงงานสาขา 6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  15,000 ขึ้นไป
 • img

  ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

  1.งานด้านบคลากร - วางแผน นำเสนอ และติดตาม การดำเนินการสรรหาบุคลากรของบริษัท - วางแผน นำเสนอ และติดตาม การดำเนินการพัฒนาบุคลากรของบริษัท - ควบคุม ดูแล ระบบสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัท - ควบคุม ดูแลการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน 2. งานด้านธุรการ - ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการรักษาความสะอาด ให้มีสภาพปลอดภัย และพร้อมใช้งาน - ควบคุม ดูแล และให้บริการด้านยานพาหนะ - จัดการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน - ดำเนินการจัดซื้อ สั่งซื้อ ในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน ควบคุมงานจัดซื้อ และแจ้งซ่อม ทั้งหมด - ควบคุมดูแล และจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของโรงงาน - จัดระบบการจราจรภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดการขายวัสดุเหลือใช้ ใช้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท 3. ประเมินผู้รับเหมาช่วง ที่รับเหมางานต่างๆ ภายในโรงงาน 4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ,หน่วยงานภายนอก รวมถึงชุมชนสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ กับบริษัท 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ต่างๆ 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 7. ทำงาน จันทร์ - เสาร์

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

  สรรหา คัดเลือก ค้นหาบุคลากร จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามแหล่งต่างๆ - ติดต่อสื่อโฆษณาต่างๆ และหาช่องทางในการรับสมัครพนักงานทุกตำแหน่ง - ดูแลขั้นตอนในการสรรหา นัดหมายผู้สมัคร สัมภาษณ์และคัดกรองเบื้องต้น ตรวจสอบประวัติการทำงาน และเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร - ดูแลการทำสัญญาว่าจ้าง ค้ำประกันการทำงาน นัดหมายวันเริ่มงาน - ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ แจ้งกฎระเบียบบริษัทฯ และสวัสดิการของบริษัทฯ - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน และดูแลความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร - งานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Officer)

  ออกแบบกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในด้าน Soft Skills ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร • ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs, Competency) และแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ Key Position • ศึกษา ติดตามข้อมูลด้าน HRD, OD, OD Interventions ในกระแสปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร • ตรวจสอบสุขภาพองค์กร หน่วยงาน เพื่อวางแผนงานพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ • ปฏิบัติงานเชิงวิเคราะห์ระบบ (Process Diagnosis) พัฒนาระบบงานในฟังก์ชั่นที่สังกัด และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด • เป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้าน HR และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในฝ่าย HR

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาและพัฒนาบุคลากร) รับสมัครด่วน !

  งานวางแผนอัตรากำลัง และโครงสร้างตำแหน่งงาน - งานสรรหา และคัดเลือกบุคลากร - งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร - งานพัฒนาองค์กร และวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ - งานวินัย,แรงงานสัมพันธ์ และกิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กร

  กรุงเทพฯ 7/13/2019 8:35:29 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  -ดูแลด้านเอกสารประกันสังคม สวัสดิการแรงงานของลูกจ้าง -ดูแลจัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้มทั่วไป -เคยผ่านงานต่างด้าวมาก่อน

  สมุทรปราการ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

  1.ทำประวัติรถยนต์ทั้งหมดของบริษัท ดำเนินการต่อพรบ. ภาษีรถ ประกันภัยรถยนต์ 2.ดูแลพนักงานขับรถส่วนกลางเพื่อจัดรถให้กับส่วนงานที่ต้องการใช้เพื่อไปติดต่องานภายนอก 3.รับเรื่องและประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง ในกรณีที่มีการซ่อมแซมภายในบริษัทในส่วนของสำนักงาน 4.ดูแลการจัดสถานที่และอาหารว่าง สำหรับงานประชุมหรืออบรมต่างๆของบริษัท 5.ดูแลและควบคุมการทำงานของแม่บ้าน เรื่องความเรียบร้อย ความสะอาดของพื้นที่ในส่วนสำนักงานทั้งหมด 6.งานสวัสดิการพนักงาน เช่น จัดหาของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเข้า Admit, จัดหาพวงหรีดกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต , ดูแลสวัสดิการแจกเสื้อฟอร์มบริษัทประจำปี สวัสดิการหอพัก 7.ประสานงานการขอใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน , โทรศัพท์มือถือและดูแลการใช้ Package โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

  นครปฐม 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

  1.ทำประวัติรถยนต์ทั้งหมดของบริษัท ดำเนินการต่อพรบ. ภาษีรถ ประกันภัยรถยนต์ 2.ดูแลพนักงานขับรถส่วนกลางเพื่อจัดรถให้กับส่วนงานที่ต้องการใช้เพื่อไปติดต่องานภายนอก 3.รับเรื่องและประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง ในกรณีที่มีการซ่อมแซมภายในบริษัทในส่วนของสำนักงาน 4.ดูแลการจัดสถานที่และอาหารว่าง สำหรับงานประชุมหรืออบรมต่างๆของบริษัท 5.ดูแลและควบคุมการทำงานของแม่บ้าน เรื่องความเรียบร้อย ความสะอาดของพื้นที่ในส่วนสำนักงานทั้งหมด 6.งานสวัสดิการพนักงาน เช่น จัดหาของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเข้า Admit, จัดหาพวงหรีดกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต , ดูแลสวัสดิการแจกเสื้อฟอร์มบริษัทประจำปี สวัสดิการหอพัก 7.ประสานงานการขอใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน , โทรศัพท์มือถือและดูแลการใช้ Package โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

  นครปฐม 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

  1.ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี(Manpower Plan) 2.ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนและใบขอฯ 3.จัดหาช่องทางการสรรหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 4.นัดหมายผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและ่ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดเลือก 5.ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 6.จัดเตรียมจัดทำเอกสารสมัครงาน และเอกสารการเริ่มงาน 7.ดำเนินการด้านเอกสารต่างด้าว

  นครปฐม 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  Section Recruitment Manager

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1.รับผิดชอบงานด้านสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 2.รับผิดชอบงานอื่นๆ ของแผนกทรัพยากรบุคคล งานที่ปฏิบัติ 1.รับผิดชอบงานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรประจำสำนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย 1.1 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.1.1 ลงประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์หางาน 1.1.2 ค้นหา Candidate จากเว็บไซต์ต่างๆ 1.1.3 สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น นัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์กับต้นสังกัด โดยรับผิดชอบสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย และตามสายงานที่ขออัตรากำลัง 2.1 ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน จัดทำใบอนุมัติการว่าจ้าง และส่งขออนุมัติจากผู้บังครับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุมัติ 2.2 จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเซ็นสัญญาจ้าง พร้อมเสนอเซ็นกับผู้บังคับบัญชาต่อไป 2.3นำส่งแฟ้มประวัติพนักงานให้กับแผนกสวัสดิการและเงินเดือนเพื่อคีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบ 2.4แจ้งรายชื่อปฐมนิเทศพนักงานในกลุ่ม HR 2.5 สรุปสถิติการค้นหา Candidate จากเว็บไซน์หางาน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการรับคน และประสิทธิภาพของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ 2.6 อัพเดทและสรุป Report การรับสมัครงานในสายงานที่รับผิดชอบ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  25,000 - 30,000
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหา

  สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  ฉะเชิงเทรา 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  Training Manager

  -Being responsible for end-to-end learning and development activities including roadmap,process,operations and coordination. -Work in HRD such as developing HR in management skills.

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  45,000 - 79,000
 • img

  หัวหน้าบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ (HR&ER Staff)

  งานบริหาร - วางแผนและบริหารกำลังคนภายในบริษัท โดยร่วมมือกับฝ่ายโรงงาน และอื่นๆ - ทำ Action Plan ของแผนกบุคคล รายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ ให้ผู้บริหารทราบ - Management Review ประจำเดือน - ร่วมกับผู้บริหารจัดทำงบประมาณบริษัท - ประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับแผนกอื่นๆในโรงงาน - นำเสนอ / ดำเนินการปรับปรุง - ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน - สรุป / นำเสนอการลงโทษทางวินัย เพื่อหาข้อสรุปกับผู้บังคับบัญชา งานแรงงานสัมพันธ์ - จัดทำ / นำเสนอแผน - กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ประจำปี - ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรม - จัดทำ วารสาร / บุคคล ประชาสัมพันธ์ - สรุปผล เปรียบเทียบการทำกิจกรรม - งานระเบียบวินัย และ กฎหมายแรงงาน - ติดตาม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน - ชี้แจง / ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน - รับข้อร้องเรียนของพนักงาน - จัดทำ / สรุป / ข้อร้องเรียนเพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา งานอื่นๆ - งานด้านระบบคุณภาพ - จัดเตรียมเอกสารงานบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย - สรุปข้อมูลผู้สัมครงาน - สรุปและบันทึกการฝึกอบรม - ติดต่อราชการ ด้านเงินเดือน - ตรวจเช็คยอดการจ่ายเงินเดือนที่พนักงานใต้บังคับบัญชาทำ - ตรวจสอบความถูกต้องของยอดภาษีต่างๆ ประกันสังคม ภงด.

  นครปฐม 11/15/2018 9:14:02 AM
  ตามตกลง
 • img

  HR C&B Specialist

  รายละเอียดของงาน 1.จัดทำข้อมูล รายชื่อพนักงานที่มีสิทธิ์ปรับเงินเดือน จ่ายโบนัส ประจำปี รวมถึงผู้มีรายชื่อในการปรับตำแหน่ง 2.จัดทำข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการประจำปีโดยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ประสานงานกับสถาบันสำรวจฯ 3.ดูแลระบบประเมินผล(Coach) ให้ความรู้ระบบประเมินผลแก่พนักงาน

  สมุทรปราการ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามตกลง
 • img

  จนท.บุคคล

  - Time Adtendance - ประเมินผลทดลองงานประจำปี - Recruit พนักงานให้ได้ตามที่บริษัทต้องการ - ร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น - ดูแลพนักงาน แจ้งสวัสดิการต่างๆที่พนักงานควรได้รับ - รักษาพนักงาน ให้การลาออกลดน้อยลง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  ประจวบคีรีขันธ์ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร

  1. ทำงานร่วมกับผู้บริหารและรับผิดชอบในการนำนโยบายการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติให้เกิดผล 2. ร่วมในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 3. สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร 4. ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในการกำหนดคุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็นของบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน 5. ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 6. จัดทำและส่งรายงานที่จำเป็น รวมถึงตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  สมุทรปราการ 11/16/2018 9:16:31 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  1.งานด้านสรรหา-ว่าจ้าง 2.งานด้านสวัสดิการต่างๆ 3.การบันทึก ตรวจสอบข้อมูลพนักงานในฐานข้อมูลพนักงาน 4.งานด้านเอกสารของแผนกบริหารงานบุคคล 5.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท 6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท และหน่วยงานภายนอกองร์กร 7.กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร

  กรุงเทพฯ 11/15/2018 9:14:02 AM
  20,000-25,000
 • img

  Training Officer

  - วางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร - ประสานงานและจัดทำเอกสารฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก - ประเมินผลฝึกอบรม - จัดทำรายงานการฝึกอบรมต่างๆ - จัดทำเอกสารยื่นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

  ปทุมธานี 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor)

  งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ชลบุรี 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าฝ่ายเงินเดือน

  C&B Supervisor - ตรวจเช็คTime Attendant และแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง - คีย์กะเวลาเข้างานของพนักงาน - คีย์ข้อมูลพนักงานเข้างานใหม่ - ตรวจสอบการขอโอทีของพนักงานสาขา - ตรวจเช็คเอกสารขออนุม้ติค่ารักษาพยาบาล - คีย์หักค่ายูนีฟอร์ม และเงินคืนค่ายูนิฟอร์มกรณีพนักงานลาออก - คีย์ incentive sale - คีย์ข้อมูลปรับเปลี่ยนของพนักงาน การย้ายสาขา การปรับตำแหน่ง การปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน - ทำข้อมูลแจ้งเข้าออกประกันสังคม - คีย์ข้อมูลการลาของพนักงาน

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  Human Resource Officer ( Chainat Plant)

  - To perform HR Management including Payroll & Compensation & Benefits & Welfare (Including handle and perform Social Security & Workmen Fund process, Medical Service), Remuneration, Staffing, Retention, and GA job assignment. - Monitor community employment conditions and employee benefit practices and submit proposals for changes in company policy as required. - Maintain Performance Management (BSC&KPI), regularly monitor and evaluate personnel programs and activities. - Handle and monitor all Recruitment processes in accordance with company and departments need & retain qualified staff. (Manpower & Organization Chart control, Interviewing, Advertising, Agreement Contract & negotiate. etc.) - Handle & control Employee Relations in comply with company regulations & the prevision of the Labor Law and any other appropriate legal requirement. - Set up & Implement HR innovative plan & target integrate to company business plan which supports to company goal. - Coordinate & maintain company administration activity. - To perform general affairs and other HR duties which are assigned.

  ชัยนาท 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

  วางแผนการสรรหา คัดเลือก การเจรจาต่อรองค่าจ้าง และการประสานงานประชาสัมพันธ์โฆษณาตำแหน่งงานที่ต้องเกี่ยวกับสื่อโฆษณาต่างๆ บริหารค่าจ้างผลตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่แผนกพนักงานสัมพันธ์

  1. จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานภายในบริษัท และกิจกรรมเพื่อสังคม 2. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  KBTG HR Engagement Officer

  Contributing to and delivering employee engagement and employee activity Plan and organize activities to increase engagement level across the organization Develop and implement activities to meet company’s objectives Support a range of activities, including work well activities Plan and execute staff engagement activities and programs with initiatives such as engagement survey or relevant activities Promote the friendly and professional working environment as well as Build solid cross-functional relationships Monitor, evaluate, analyze and build up the employee engagement level to attract and retain talent in the organization Establishing and maintaining good relationships between employers and employees Other assigning of employee engagement activity

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Assistant HRD Manager

  • Plan and manage all Learning & Development processes, perform trainer, facilitator roles to ensure that all learning and development strategies align with company’s vision, value and business • Conduct and assess training and skill development needs for all employees in different levels throughout the company and design the most appropriate training and development plan for individuals or groups to build organization capability which align with corporate objectives. • Identify and assess future and current training needs through job analysis, career paths, annual performance appraisals and consultation with line managers • Develop and implement strategic to help retain most valuable human resources for the benefits of the company. • Organize training programs and coordinate with all stakeholders (line manager, training vendor and all audiences of each training programs etc.)

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  Recruitment Officer

  สรรหาและคัดเลือกบุคลากร • งานเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้อง • งาน Project อื่นๆที่สนับสนุน/ส่งเสริมด้านการสรรหาและรักษาบุคลากร • งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก

  สรรหาพนักงานทั้งภายใน และภายนอกทุกช่องทาง สามารถทำงานเชิงรุกตอบสนองต่อทีมและหัวหน้างานได้อย่างดีเยี่ยม วางแผนการสรรหาและช่องทางใหม่ที่เหมาะสม

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  HRD Manager

  - สนับสนุนและติดตามการจัดทำ KPIs ของทุกหน่วยงาน - จัดทำแผนความก้าวหน้าและการพัฒนาในสายงานอาชีพ - วางแผนการบริหารและรักษาบุคลากรอย่างมีระบบ - จัดทำโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม - วางแผนการฝึกอบรมและงบประมาณประจำปีของแผนก

  กรุงเทพฯ 7/9/2019 7:50:35 AM
  ตามตกลง
 • img

  HR recruitment

  • Partnering with hiring managers to determine staffing needs. • Performing in-person and phone interviews with candidates. • Making recommendations to company hiring managers. • Coordinating interviews with the hiring managers. • Following up on the interview process status. • Others as assigned.

  กรุงเทพฯ 10/3/2018 9:39:03 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruiter)

  - Screening and interviewing qualified candidates in order to ensure recruiting the best candidate. - Operate the recruitment and selection process follow by the company’s policy. - Manage recruiter services to provide quality candidates within target lead time to close the recruitment process and within budget. - Prepare, updates and analysis recruitment report and solve all issue evolving during hiring job vacancies. - Align and integrate strategies for sourcing & branding, recruitment plan with manpower planning.

  นครราชสีมา 8/26/2018 1:24:40 PM
  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • img

  ธุรการบุคคล

  ดูแลงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน คิดค่าจ้าง ประกันสังคม งานอื่นๆ

  กรุงเทพฯ 8/20/2018 1:00:50 PM
  15,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  จัดทำเอกสารISO ติดต่อประสานงาน จัดเก็บประวัติของพนักงาน

  ชลบุรี 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  ดูแลงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานสรรหาว่าจ้าง

  งานสรรหาและว่าจ้างตามกระบวนการทางด้านบริหารงานบุคคล

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามความสามารถ
 • img

  HR SUPERVISOR

  ดูแลประสานงานด้านกำลังคน สวัสดิการ เงินเดือนพนักงาน

  ประจวบคีรีขันธ์ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img
  12000-13000
 • img

  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

  1.ช่วยงานสรรหาบุคสากร 2.งานดูแลจัดเก็บเอกสาร 3.งานทำค่าแรง เงินเดือนพนักงาน 4.งานสวัสดิการ ประกันสังคม ภาษี 5.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  กรุงเทพฯ 5/11/2014 12:00:00 AM
  15,000-18,000
 • img
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Senior Human Resources Specialist

  •ควบคุมดูแลบริหารงานการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง การลงโทษทางวินัย การลาออกของพนักงานรายวัน •ควบคุมดูแลบริหารงานการบริหารค่าจ้าง การคำนวณและการจ่ายค่าพนักงานรายวัน •ควบคุมดูแลบริหารงานด้านสวัสดิการ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนพนักงานรายวัน •ควบคุมดูแลบริหารงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และสันทนาการของพนักงานพนักงานรายวัน •ควบคุมดูแลบริหารงานข้อมูลสถิติการมาทำงาน การขาดงาน การลา ทุกประเภทของพนักงานรายวัน •ควบคุมดูแลบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัย (Out-sourcing)

  ประจวบคีรีขันธ์ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  เช็คพนักงานขาดลามาสาย จัดทำแบบประเมิณดูแลเรื่องสวัสดิการ จัดทำเงินเดือนพนักงานและดูแลงานเอกสารของพนักงานต่างด้าว

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ

  ควบคุมดูแลการจ่ายเงิน/เอกสารราชการ/อบรม/ รับนโยบายผู้บริหาร

  บุรีรัมย์ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  จัดทำเอกสารด้านเงินเดือนพนักงาน คำนวณค่าล่วงเวลาพนักงาน งานเอกสารบุคคล ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

  กรุงเทพฯ 1/8/2014 12:00:00 AM
  9,000-11,000
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหา

  - คัดกรองใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร - นำประวัติผู้สมัครเสนอผู้บังคับบัญชา - จัดเตรียมการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - จัดทำสัญญาจ้าง ฯลฯ

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามโครงสร้างฯ
 • img

  พี่เลี้ยงเด็กเล็ก

  - ดูแลเด็กๆวัย 3 เดือนขึ้นไป ในส่วนของเนิร์สเซอรี - งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์

  ชลบุรี 7/16/2019 6:39:26 AM
  8500-12000
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  - ดูแลงานด้านบุคคล - ติดต่อราชการในส่วนงานของบุคคล - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ชลบุรี 11/26/2013 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  ฝ่ายบุคคล

  attandant คิด overtime allwance เอกสารใบลาให่พนักงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ชลบุรี 7/16/2019 6:39:26 AM
  13,000
 • img

  หัวหน้างานบุคคล

  จัดการด้านเอกสารงานบุคคล จัดการฝึกอบรม

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  10,000-15,000
 • img

  พนักงานฝ่ายบริการ

  ให้บริการกับลูกค้าที่มาเข้ารับบริการ 1.ถอดใส่ยาง แม็กซ์รถยนต์ 2.ดูแลให้บริการลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการเกี่ยวกับรถยนต์

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  9000
 • img
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  -สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งานเบื้องต้น -จัดทำค่าแรง เงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม Easy Paroll -เช็คการขาด ลา มาสาย และOTของพนักงาน -ดูแลส่วนของประกันสังคมของพนักงาน(แจ้งเข้า-ออก)

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  10,000 - 14,000 บาท
 • img

  ฝ่ายบุคคล

  ทำเงินเดือน,ประกันสังคมและภาษี

  ชลบุรี 7/16/2019 6:39:26 AM
 • img

  บุคคล

  งานสรรหา-บุคคลากร ประวัติพนักงาน

  สมุทรปราการ 7/31/2013 12:00:00 AM
  12000-15000
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  1.คิดเงินเดือน 2.จัดทำและดำเนินเรื่องเกี่ยวกับคนต่างด้าว พม่า กัมพูชา 3.บันทึก การขาด ลา มาสาย 4.จัดทำเอกสาร ภ.ง.ด.1 5.จัดทำเอกสาร ภ.ง.ด.91 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สนง.จัดหางาน, สนง.ประกันสังคม,กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

  ชลบุรี 4/24/2013 12:00:00 AM
  แล้วแต่ประสบการณ์
 • img

  HR officer/Admin Officer

  ดูแลด้านงานบุคคลเช่นรับสมัครพนักงาน ด้านสวัสดิการ ฝึกอบรมและเงินเดือนและงานธุรการอื่น ๆ

  ชลบุรี 12/6/2013 12:00:00 AM
  N/A
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม

  รับผิดชอบหน้าที่ ทางด้านการสรรหาบุคคลากร และ การฝึกอบรม พนักงาน

  ชลบุรี 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  - รับผิดชอบงานเอกสาร - ระเบียบวินัย

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  10,000-15,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

  รับผิดชอบงานด้านสรรหาและว่าจ้าง

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  12,000บาทขึ้นไป
 • img

  จนท.ธุรการ

  ดูแลอาคารสถานที่ เครื่องใช้สำนักงาน

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img
  8000บาทขึ้นไป
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลโรงงาน

  สรุป คิด ขาด,ลา,มาสาย,ของพนักงาน,ดูแลในด้านธุรการทั่วไป,

  ประจวบคีรีขันธ์ 7/16/2019 6:39:26 AM
  -
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  การงานด้านอบรม/payroll/แรงงานสัมพันธ์

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  15000 บ ขึ้นไป
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส

  - สรรหาว่าจ้าง, ระบบเงินเดือน, ระเบียบข้อบังคับบริษัท - ประกันสังคม, กองทนุน, ภาษี, และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  19000
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

  - รับผิดชอบการจัดทำเอกสารในฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ - งานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - งานธุรการ

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  9,000 บาทขึ้นไป
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  ฝึกอบรมพนักงาน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ส่งรายงานการฝึกอบรมให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

  สมุทรปราการ 7/23/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง

  สรรหาพนักงานแนะนำสินค้า (PC ) จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน ดูแลสวัสดิการพนักงาน วางแผนอัตรากำลังคน จัดทำรายงานอัตรากำลังคน

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  12000
 • img
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  เช็คและบันทึกการลงเวลาของพนักงาน จัดทำเงินเดือน ประกันสังคม ภาษี

  ระยอง 1/4/2012 12:00:00 AM
  8,500
 • img

  พนักงานธุรการ

  ดูแลเรื่องประกันสังคม, เงินเดือนและค่าแรง, การอบรมพนักงาน ตรวจสุขภาพ และอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

  -งานขออนุญาติต่างๆ ,วีซ่า ,Work Permit -ดูแลระเบียบวินัยของบริษัทฯ -จัดงาน กิจกรรม ต่างๆของบริษัทฯ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  N/A
 • img

  พนักงานแผนกบุคคล

  รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล

  ระยอง 11/21/2011 12:00:00 AM
  8500
 • img

  Employee Relations & General Affair Manager

  • To develop and implement, monitoring general service in Rayong facility to support all employees by 24/7 working environment such as; Transportation, Canteen, Lockers, Uniform, to ensure that all facilities are operating effectively, and the service provided meet staff’s satisfaction by overseeing the management of a team to recommend enhancements, ensure implementation, plan and execute maintenance etc. and make sure that those tasks have been made correctly, systematically, efficiently and conforming with the company policy. • Established and promotes a good labor relations system in the company, conducts and create the activities to motivate and create the good relation in our organization. Prepare statistical reports on types and frequency of actions taken concerning grievances and related labor matters. • To controls, co-ordinate with the public and private units including with enhancing good relationship with the community and persons concerned. • Considers, makes decision and implement rule and regulations for practice by conforming to the labor law to include controlling and re-checking for good practices. • Supervised, advises and make the suggestion to his/her subordinate to work with efficiency and lead them to lead the objective. • To analysis, control budget, and verify the document that concerned and provide the administration report about the result of work, expenditure, submitting to HR. Dept. manager.

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  รับสมัครจัดการเอกสารการสมัคร จัดหาพนักงาน อบรมการทำงานเบื้องต้น ตรวจความพร้อมในการทำงาน

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  12000
 • img

  หัวหน้าผ่ายการตลาดภูมิภาค

  อบรมบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูรของบริษัท

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  20000
 • img

  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

  1. Control and take care of Human Resources Department. 2. Recruit new company staff. 3. Labor Law, General Affairs functions such as Policy, Hand Book. 4. Prepare in-house training and orientation. 5. Handle the payroll, personnel tax system and social security fund. 6. Participate in Manager’s monthly meeting.

  ชลบุรี 10/17/2011 12:00:00 AM
 • img

  พนักงานบัญชี

  1.งานบัญชีด้านลูกหนี้ 2.งานที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

  ระยอง 4/2/2012 12:00:00 AM
  ตามเงินเดือน
 • img
  ตามตกลง
 • img

  ชุมชนสัมพันธ์

  จัดเก็บเอกสาร รายงาน วิเคราะห์ข้อมูล เดินทางไปต่างจังหวัดได้

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  8,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  รับผิดชอบในการจัดการอบรมด้านต่างๆ ที่จะเป็น เพิ่มเติมให้แก่พนักงาน

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  0
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  N/A
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  จัดทำเงินเดือน,ประกันสังคม,ติดต่อหน่วยงานราชการ ฯลฯ

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  15,000 บาท
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  สรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง ฝึกอบรม สวัสดิการ งานทั่วไป แรงงานสัมพันธ์ ดูแลพนักงาน บันทึกเวลาทำงาน คำณวนและจ่ายค่าจ้าง

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  8000-9000
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการและบุคคล

  ดูแลงานธุรการงานเอกสารฒงานเลี้ยงรับรองลูกค้าและอื่นๆ

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  10,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคล

  1. สรรหาว่าจ้างพนักงาน รับสมัครพนักงานให้ได้ตามกำลังผลิตของบริษัท 2. จัดทำเงินเดือน PAYROLL ด้วยระบบ ( B-Plus) 3. อบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน 4. ประกันสังคม / ภาษี/ work premit/visa 5.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม กรมแรงงาน สรรพากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6. ความคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์เซฟตี้ 7.Man power 8. ดูแลแม่บ้าน รปภ รถยนต์บริษัท และอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย 9. จัดทำประเมินผลการทดลองงาน /ทะเบียนประวัติพนักงาน 10.จัดทำการฝึกอบรมใน- นอกสถานที่

  ชลบุรี 7/16/2019 6:39:26 AM
  12000 up
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แรงงานสัมพันธ์

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  ดูแลงานทางด้านสรรหา-ว่าจ้างดูแลระบบฐานข้อมูล อบรมพัฒนาสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ Time Attendance

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
 • img

  บุคคล

  ทำงานด้านฝ่ายบุคคล อื่นๆ

  ชลบุรี 3/10/2011 12:00:00 AM
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  1. งานจัดหาบุคลากร 2. งานด้นประกันสังคม 3. งานเอกสารพนักงาน 4. สถิติการมาทำงานของพนักงาน 5. งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

  ชลบุรี 7/16/2019 6:39:26 AM
  12000 - 15000
 • img

  Recruiter

  working in the Oil & Gas sector

  กรุงเทพฯ 3/10/2011 12:00:00 AM
  Negotiable
 • img
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  1. งานด้านบุคคลพิ้นฐาน 2. วางแผนการอบรมเบื้องต้น 3. จัดฝึกอบรมพนักงาน 4. ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์

  สมุทรปราการ 1/18/2011 12:00:00 AM
 • img

  พนักงานขับรถ

  ขับรถตู้ส่งพนักงานโรงงาน,ขับรถผู้บริหาร,ขับรถบรรทุก,ขับรถบัสรับส่งพนักงาน มีความรู้เรื่องเส้นทางในระยอง ชลบุรี กรุงเทพ (มี GPS ให้)

  ระยอง 4/26/2011 12:00:00 AM
  8000-15000
 • img

  Recruiter/ เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

  - รับผิดชอบในการหาพนักงานเพื่อทดแทนคนที่ลาออกและในอัตราใหม่ - รับสมัครและนัดสัมภาษณ์

  ระยอง 7/16/2019 6:39:26 AM
  8,500.-
 • img

  ฝ่ายบุคคล

  จัดทำเงินเดือนโดยโปรแกรม จัดทำประกันสังคม ดูแลระบบขาดลามาสาย จัดทำเอกสารส่งอบรมและเก็บประวัติทั้งหมด จัดทำแฟ้มข้อมูลฝ่ายบุคค ตรวจสารเสพติดพนักงาน

  ระยอง 10/25/2010 12:00:00 AM
  8000-8500
 • img

  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

  ปฏิบัติงานด้าน สรรหาว่าจ้างและค่าจ้างเงินเดือน

  ระยอง 11/2/2010 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล/ฝึกอบรม

  ดูแลงานทางด้านบุคคลและฝึกอบรม

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
  11000
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  1.คีย์ข้อมูลใบลา 2.จัดเก็บประวัติพนักงาน 3.ยื่นประกันสังคม 4.คีย์ข้อมูลฝึกอบรม 5.เตรียมข้อมูลสรุปงานประจำเดือน

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  7,000 บาทขึ้นไป
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  คิดเงินเดือนพนักงาน ,จัดทำประกันสังคม ,ติดต่อราชการ ,ต่อบัตรต่างด้าว ลฯ

  สมุทรปราการ 7/16/2019 6:39:26 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคลและฝึกอบรม

  สรรหา-ว่าจ้าง, งานด้านฝึกอบรม,

  กรุงเทพฯ 7/16/2019 6:39:26 AM
 • img

  หัวหน้างานบุคคลและธุรการ

  ดูแลระบบโรงงานอุตสาหกรรม งาน Pestcontrol,ปัญหาด้านสัตว์พาหนะ, รถรับ-ส่งพนักงาน, อัตรากำลังพนักงาน

  สมุทรปราการ 8/15/2008 12:00:00 AM
  N/A

งานที่โดดเด่น