งานล่าสุด

 • img

  พนักงานบัญชีต้นทุน

  1) ตรวจสอบการลงบัญชีซื้อและค่าใช้จ่ายโรงงาน ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี 2) ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว, เบิก-จ่ายวัตถุดิบ เอกสารรายงานการผลิตประจำวัน 3) ทำรายงานวัสดุคงคลัง, สินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน 4) ร่วมกับพนักงานในส่วนคลังพัสดุและฝ่ายผลิตรวจนับวัสดุคงคลังคงเหลือประจำเดือน 5) สอบทานการคำนวณต้นทุนชิ้นงานกับกระบวนการผลิต ตามหน้างานจริง 6) งานโปรเจค หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/13/2019 8:15:12 AM
  พิจารณาตามประสบการณ์
 • img

  Financial (Assistance - Manager)

  Job Description - Managing daily cash balance - Ensuring that cash flow is adequate to allow business units to operate effectively - Providing advice on financial matters impacting on the company as a whole - Formulating strategic and long-term business plans - Researching and reporting on factors influencing business performance - Developing financial management mechanisms that minimize financial risk - Conducting reviews and evaluations for cost-reduction opportunities - Preparing and accurate financial reports to specific deadlines - Developing external relationships with appropriate contacts, e.g. auditors, solicitors, bankers and statutory organizations such as the Inland Revenue - Arranging new sources of finance for a company's debt facilities - Supervising staff keeping abreast of changes in financial regulations and legislation.

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  Up to 100,0000
 • img

  บัญชี/การเงิน

  อายุ 25-33 ปี • จบการศึกษาระดับ ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป • มีความละเอียดรอบคอบ ** สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ,Microsoft Office โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป • มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนะคติดี สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ รายละเอียดงาน: • ตรวจรับสินค้าเข้าออก • ลงบัญชีสินค้าเข้า-ออก • ลงบัญชี ซื้อ-ขาย • ทำใบแจ้งหนี้ /ใบวางบิล /ใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน • ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย • ทำรายงานสรุปยอดต่างๆ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี ( งาน Part Time 3 เดือน)

  1. ทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย 2. ประสานงานออก invoice 3. รับเช็ค

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  15,000 - 20,000
 • img

  พนักงานบัญชี

  ประสบการณ์การทำบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป *** หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านระบบ ERP / SAP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ***

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  17,000-20,000
 • img

  ธุรการบัญชี

  -งานด้านบัญชีการเงิน -ทำระบบบัญชีการเงินในโปรแกรม ERP

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามโครงสร้างของบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  - ชำระค่าสินค่า/บริการ ในและ ต่างประเทศ - ออกเอกสารใบกำกับภาษี - ติดตามรับชำระหนี้ - จัดทำบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบและจัดทำภาษีประจำเดือน ภพ 30 ภงด 1,3,53 - บันทึกใบเบิกสินค้า

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  16000-25000
 • img

  Cashier coffee shop

  ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเงินและเอกสารของห้องอาหารและฝ่ายจัดเลี้ยงออกใบกำกับภาษี ปิดยอดการขายของแต่ละรอบ และส่งเงินประจำวัน ต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้างานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  11,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเบิกจ่ายงานค่าก่อสร้างกับความคืบหน้าของงาน 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนก่อสร้างที่จ่ายจริงกับประมาณการที่ตั้งไว้ 3. ทำรายงานสรุปเปรียบเทียบรายได้กับต้นุทนขาย 4. ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  - รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ, อุปกรณ์ - ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแผนกต่าง ๆ - บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้า, วัสดุอุปกรณ์ - จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สรุปการเบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน ได้แก่ ใบเปลี่ยนสินค้า ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบเบิก/ยืมสินค้า - เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ-ประจำวัน ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย สินค้าเพื่อประกอบ สินค้าเพื่อบริการ - สรุปสต๊อกสินค้าคงเหลือแต่ละชนิด - ออกรายงานต้นทุนสินค้าแต่ละชนิด - ออกรายงานต้นทุนสินค้าของแต่ละโครงการ

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  20000-23000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  - สรุปรับ - จ่าย ประจำวัน เเละเดือน - ภาษีซื้อ ภาษีขาย - หักภาษี ณ ที่จ่าย

  กรุงเทพฯ 9/16/2019 11:24:51 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  พนักงานบัญชีต้นทุน

  1. บันทึก ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา เอกสารตัดจ่ายเกี่ยวกับต้นทุน เอกสารเกี่ยวกับสต๊อควัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/16/2019 11:24:51 AM
  N/A
 • img

  บัญชีตรวจสอบ

  รวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กำหนดเป็นประจำ ปิดงบการเงินประจำเดือน ทำหน้าที่ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  จัดทำสรุปงานเกียวกับการเงิน และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  สมุห์บัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี (ปสก.สำนักงานตรวจสอบบัญชี)

  1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6.ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ Accounting Recivable

  - จัดเตรีมเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ต่างๆ - ติดตามทวงหนี้ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท - ติดตามเอกสารต่างๆจากลูกค้า เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - สรุปตัวเลขในการติดตามหนี้ต่างๆ - จัดทำรีพอร์ทสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวางแผนงานด้านบัญชีต่อไป

  กรุงเทพฯ 9/16/2019 11:24:51 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1. บันทึกและตรวจสอบงานบัญชีด้านทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและนโยบายของบริษัท 1.1 บันทึกบัญชีซื้อ ขาย ตัดจำหน่าย และปรับปรุงรายการทรัพย์สิน 1.2 ตรวจสอบและคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 1.3 ตรวจนับทรัพย์สิน สาขา และจัดทำคู่มือรายละเอียดทรัพย์สิน 1.4 จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สาขาและสำนักงานใหญ่ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/16/2019 11:24:51 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

  - ดูแลเรื่องการกำหนดต้นทุนสินค้าร่วมกับฝ่ายผลิต - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี - ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายภาษี - ควบคุมดูแลบัญชีทรัพย์สิน - มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ - ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงาน

  กรุงเทพฯ 9/16/2019 11:24:51 AM
  ตามตกลง
 • img

  Account Executive

  - รับผิดชอบยอดขาย - นำเสนอสินค้า และบริการด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าตรง และลูกค้า Agency โฆษณา - ให้บริการก่อน และหลังการขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

  กรุงเทพฯ 9/14/2019 9:14:53 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - มีความรู้ด้านภาษีอากร - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/14/2019 9:14:53 AM
  ตามตกลง
 • img

  Consolidate Financial

  จัดทำงบการเงินรวม (Consolidate Financial)

  กรุงเทพฯ 9/14/2019 9:14:53 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต้นทุน - (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  1. จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ Variance cost for RM&PK by formula by batch 2. ตรวจสอบรายการกระทบยอดขายกับบัญชีและรายงานวัตถุดิบเบิกใช้ 3. จัดทำราคาขายสินค้า, คำนวณ Target Cost สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) , ทบทวนและประกาศราคาขายให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และทบทวนราคาสินค้าขายระหว่างกันทุก ๆ 3 เดือน 4. วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ สารปรุงรส และภาชนะบรรจุภัณฑ์ (วิเคราะห์ Yield) 5. ทวนสอบและตรวจสอบรายงานความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (OEE) 6. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน และนำเสนอต่อผู้บริหาร 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรสาคร 9/9/2019 10:12:05 AM
  40,000 บาทขึ้นไป
 • img

  Internal Auditor (ผู้ชำนาญการตรวจสอบภายใน)

  รายละเอียดของงาน - ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการงานของหน่วยงานภายในบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO - ประสานงานในการแข้ไขปัญหา CAR - ควบคุมการดำเนินการกับเอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัท - ให้คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพกับฝ่ายงานต่างๆ

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  หัวหน้างานอาวุโส - แผนกบัญชี

  1. บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าระบบบัญชี รวมทั้งจัดทำใบสำคัญจ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติจ่ายจากผู้บริหาร 2. ตัดจ่ายเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ และส่งเอกสารไปยังฝ่ายการเงินเพื่อจัดทำเช็ค 3. จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งจัดทำแบบภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งกรมสรรพากรในแต่ละเดือน 4. ควบคุมและตรวจสอบการขอเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และถูกต้องตามรหัสบัญชี

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  - ลงบันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและ การลงบันทึกบัญชี - จัดทำ Reconcile ตามบัญชีที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมและจัดเก็บเอกสารทางบัญชีประจำเดือนให้ครบถ้วนถูกต้อง - จัดเรียงเอกสารและจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบรีษัทฯ และกระทำการแทนลูกค้า - จัดเก็บหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

  กรุงเทพฯ 6/24/2019 7:59:53 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  -บันทึกตั้งลูกหนี้การค้า,ลูกหนี้อื่นๆ -วางบิล -ตัดชำระ(ตรวจเช็คการรับเงิน) -ตรวจภาษีขาย -งานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง -กระทบบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง(ด้านลูกหนี้) -ประสานขายกับฝ่ายขาย -จัดเก็บเอกสาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี(ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)

  - รับผิดชอบงานด้านบัญชี ลูกหนี้ -ทำการแจ้งตั้งหนี้กับรับชำระหนี้ - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  13,000-15,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี(ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)

  รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบงานด้านบัญชี ลูกหนี้ -ทำการแจ้งตั้งหนี้กับรับชำระหนี้ - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  13,000-15,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ด้านรับ)

  - บันทึกรายการบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี - จัดทำบัญชี ลูกหนี้่ - ทำแบบภาษีต่างๆ ส่งสรรพากร - ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานอื่นได้ดี - ทำงานจันทร์-ศุกร์

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  -ดูเเลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน - จัดทำรายงาน Stock อะไหล่ สำหรับซ่อมบำรุงประจำเดือน - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับลีสซิ่ง/บันทึกบัญชีซื้อรถ-ค่างวดรถ - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร/ตัด Statement บัญชีธนาคาร - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ชลบุรี 9/15/2019 8:56:13 AM
  N/A
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

  - ลงบันทึกงานบัญชีด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - รับผิดชอบการบันทึกรายรับ-รายจ่าย - ออกใบหัก ณที่จ่าย / จัดทำเช็คจ่าย/จัดทำภาษีภงด.3/53/51/50 ภพ.30 - มีหน้าที่ในการจัดทำ และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปิดงบการเงินประจำปีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าหน่วยการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงิน

  1.รับวางบิล Supplierควบคุมเครดิตของ Supplier ทุกราย 2.ทำการจ่ายเช็คให้ Supplier และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 3.สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกเดือน ภงด.3, 53 4.ควบคุม/ติดตามหนี้ เช่น การวางบิล, การเก็บเงินเมื่อครบ due, การติดตามทวงถามเมื่อพ้น due ฯลฯ 5.บันทึกรายการรับเช็ควางบิลของฝ่ายวางบิล 6.ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  N/A
 • img

  นักบัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1.จัดทำรายงานและวิเคราะห์บัญชีต้นทุน ตรวจสอบความถูกต้อง 2.ตรวจสอบระบบ Stock วัตถุดิบ , ระบบ Stock อะไหล่ ให้มีความถูกต้อง 3.จัดทำรายงานและตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายแผนกเทียบกับงบประมาณ 4.งานด้านบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  ปราจีนบุรี 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบดูแลและควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน - การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่ - การทำลายทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งานและการโอนย้ายทรัพย์สิน - ตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชีโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย

  ชลบุรี 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ธุรการ-การเงิน

  รายละเอียดของงาน - ดูเเลจัดการงานธุรการ-เเละงานการเงิน - ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000+
 • img

  Account Executive

  The generation of new account opportunities - through contacting to Brands and Ecommerce stores initial canvassing utilization of your own contact base, some leads provided. Face to face client meetings to gain a thorough understanding of their business, their needs and provide an ongoing, timely, cost effective and efficient solution to their Business needs. You will ideally target IT/Consumer Electronics Brands, Digital Marketing Agencies, Online Ecommerce Stores but you will have the scope and freedom to target other market segments where you have contacts to continue to grow the business in any sector.

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามตกลง
 • img

  Senior Finance/ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

  1. ตรวจสอบรายงานการเงินรับ - จ่าย 2. จัดทำข้อมูลและเอกสารทางบัญชี 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  -ดำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย -ประเมินระบบการควบคุมภายใน -จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผุ้บริหาร

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  N/A
 • img

  Credit Control and AR Officer

  Responsibility - Manage credit operations and coordinate with cross function teams on credit related matters - Ensure timely and efficient operations of credit application process. - Ensure timely and accurate aging reports as well as effectiveness of the collection function. - Review account updates and ensure accuracy of transactions of all accounts. - Prepare outstanding list together with explanation to the management - Analyze and investigate the route cause for overdue account receivable (aligned with the credit term) and start actions to solve the related problems including prompt notification to all concerned - Other responsibilities such as check & monitor customer payment and doing ad-hoc assignments.

  กรุงเทพฯ 9/14/2019 9:14:53 AM
  N/A
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  บันทึกบัญชี ในระบบ express - ตรวจความถูกต้องของการลงบัญชี - กระทบยอดบัญชีธนาคาร และบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ - จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น. เสาร์ 08.30-14.30 น.

  นนทบุรี 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานบัญชี (ประจำสาขาระยอง-บ้านค่าย)

  ตรวจสอบและจัดส่งบันทึกข้อมูลการขายในโปรแกรม Express ของสาขา ให้แผนกบัญชี สำนักงานใหญ่ (Head Office: HO) - จัดทำเอกสารการโอนรายได้จากการขาย ให้ผู้จัดการสาขา และแจ้งยอดโอนให้แผนกการเงิน HO - จัดทำรายงาน รวบรวมเอกสารด้านบัญชีและการเงิน นำส่งฝ่ายการเงินและบัญชี (HO) - จัดทำรายการขอซื้อ และ ดูแล สโตร์ของสาขา - เข้ากะเป็นพนักงานตรวจรับสินค้า - รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายจากผู้จัดการสาขา

  ระยอง 9/9/2019 10:12:05 AM
  15,500-17,000.- บาท/เดือน
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน รับสมัครด่วน !

  จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และบันทึกบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภพ.30)

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี –ปิดงบการเงิน 3. ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป 4. กำหนดรหัสทางบัญชี การเพิ่มเติม การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีให้เหมาะสม 5. จัดทำงบการเงิน และงบกระแสเงินสด 6. ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี, ปิดงบ, กระทบยอด, วิเคราะห์งบ-ทำงบกระแสเงินสด, ยื่นแบบภาษีเงินได้ 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  สามารถปิดบัญชี และวิเคราะห์งบการเงินได้ - ประสานงานบัญชีกับสาขาของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงินรับ/ขายปลีก

  1. รับชำระเงินสด 1.1. ตรวจสอบเงินสดขายเข้าบัญชีธนาคาร 1.2. ตรวจการบันทึกเงินสดขายจากการเงิน-หน้า 1.3. กระทบยอดขาย (Bank Account Reconcile) 1.4. สรุปเงินสดคงค้างและติดตาม 2. รับชำระบัตรเครดิต 1.1 ตรวจสอบรายการรับชำระบัตรเครดิตเข้าบัญชีธนาคาร 2.2 บันทึกรายการรับบัตรเครดิตประจำวัน 2.3 กระทบยอดขาย (Bank Account Reconcile) 2.4 สรุปบัตรเครดิตคงค้างและ ติดตาม 2.5 สรุปปิดงานประจำวัน 3.1 นำส่งใบกำกับภาษี 4.1 ปิดงาน GL ประจำเดือน 5.1จัดเตรียมข้อมูลประชุมแผนก เดือนละ 2 ครั้ง 6.1ดำเนินในงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  15,000 - 18,000 บาท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี (Account Officer) รับสมัครด่วน !

  1. บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน 2. จัดทำรายงานสรุปทางการเงินรายเดือนโดยแยกรายการเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3. จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบสำหรับการตรวจสอบบัญชี 4. รับผิดชอบให้ระบบบัญชีขององค์กรสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 5. จัดทำสรุปรายงานค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวร 6. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน เพื่อเตรียมเอกสารสำหรับการนำส่งกรมสรรพากร 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

  *ห้างฯ ต้องการพนักงานที่เดินทางมาทำงานสะดวก อยากทำงานใกล้บ้าน และต้องการพนักงานที่ทำงานในระยะยาวไม่ต้องการผู้ที่มาทำแค่ชั่วคราว เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ข้อมูลระบบ ขอแค่คุณขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน แม้ไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าคุณพร้อม เราก็พร้อมที่จะรับเข้าทำงานทันที หากคุณฝันที่จะทำงานกับองค์กรที่มั่นคงและอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัว พร้อมกับทีมงานที่แข็งแกร่ง เรายินดีต้อนรับ*** --ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ-- - ประสานงานส่งอีเมล, โทรศัพท์ติดตามการชำระจากลูกค้า - ทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ ทำใบวางบิล / ออกใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี,ใบลดหนี้ / ทำใบหัก ณ ที่จ่าย / เขียนเช็คสั่งจ่าย - ทำเอกสารและทำจ่ายค่าใช้จ่ายบริษัท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายวัน - ประสานงานการจัดส่งแมสเซ็นเจอร์,รถส่งของ - คีย์บัตรตอกพนักงานเข้าระบบ - ประสานงานภายใน *งานหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ *ลาป่วยไม่หักเงินเดือน *มีเบี้ยขยัน *มีเบี้ยประจำเดือนเกิด *ประกันสังคม *สิทธิ์ลาพักร้อน

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000-13,000(มีเบี้ยขยัน)
 • img

  เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัทในเครือ

  1. ดูแลการจัดทำและบริหารงานด้านระบบบัญชีและการเงิน วางแผนภาษี งานบัญชีต้นทุน ตัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารการเงินต่างๆ 2. รับผิดชอบในการปิดบัญชี และรายงานด้านการเงินและบัญชีประจำเดือน ประจำไตรภาค และประจำปี 3. ตรวจสอบการยื่นแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท 4. วิเคราะห์รายได้/ค่าใช้จ่ายของบริษัทเปรียบเทียบงบประมาณ ควมคุมดูแลจัดทำงบประมาณเงินสด พร้อมทั้งรายงาน 5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงานของแผนกบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศทางบัญชี 6. เป็นที่ปรึกษา และควมคุมดูแลการทำงานของทีมงานบัญชีของบริษัท 7. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-18.00 น.

  ปทุมธานี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  1.บริหารจัดการในเรื่อง AP Payment & Cash Flow, Cash Forecast Monitoring, Asset Control 2.บริหารจัดการเรื่อง all tax, Wht, Vat and corporate income tax 3.บริหารจัดการในเรื่อง Reconciling transaction, physical count inventory, analyst cost and resolving operation problem 4.จัดการรายงานประจำเงินเดือน, รายงานประจำปี และประสานงานกับ Audit ภายนอก 5.ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  45,000-55,000
 • img

  พนักงานธุรการจัดซื้อ-บัญชี

  1. สั่งซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในงานผลิต/ติดตั้งไฟฟ้า และในสต๊อคตามคำขอซื้อ 2. ติดตามการสั่งซื้อเพื่อให้ผู้ขายส่งมอบให้ทันตามกำหนด 3. รับผิดชอบการรับและโอนสายโทรศัพท์ 4. บันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรม Express 5. จัดทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้ 6. ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับส่วนงานอื่น ๆ 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000 - 18,000 บาท หรือตามความเหมาะสม
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี –ปิดงบการเงิน 3. ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป 4. กำหนดรหัสทางบัญชี การเพิ่มเติม การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีให้เหมาะสม 5. จัดทำงบการเงิน และงบกระแสเงินสด 6. ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี, ปิดงบ, กระทบยอด, วิเคราะห์งบ-ทำงบกระแสเงินสด, ยื่นแบบภาษีเงินได้ 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบดูแลบัญชีทรัพย์สิน ตั้งแต่บันทึกบัญชีไปจนถึงตัดบัญชี - ตรวจสอบรายการ Import และให้รหัสบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อสำนักงาน และตรวจใบกำกับภาษี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/9/2019 10:12:05 AM
  15,000 บาท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี รับสมัครด่วน !

  ตรวจเอกสารใบเบิก - บันทึกตั้งหนี้ กลุ่ม CPN และสำนักงานใหญ่ในระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญซื้อ - บันทึกตั้งหนี้ต่างประเทศ - จัดทำรายงานบัญชี้เจ้าหนี้การค้า - ต่างประเทศ - จัดทำรายงานบัญชี้เจ้าหนี้อื่น - ต่างประเทศ - จัดทำรายงานเงินทดรองจ่าย - ติดตามเงินทดรองจ่าย - จัดทำรายงานเงินประกันและมัดจำสินค้า - ทำรายงานงานเงินมัดจำอื่นๆ - จัดทำรายงานบัญชีพักเจ้าหนี้ - จัดทำอายุเจ้าหนี้ต่างประเทศ - จัดทำรายงานตารางประมาณรายจ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  งานธุรการบัญชี

  งานธุรการบัญชี - บัญชีขาย - บัญชีทั้วไป - งานส่วนใหญ่ คือ ธุรการ ระบบบัญชีขาย สต๊อตสินค้า

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !

  1. ดูแลงานด้านบัญชี (ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย,โอน) 2. บัญชีทรัพย์สิน,บัญชีต้นทุน 3. ตรวจลูกหนี้,เจ้าหนี้,ค้างรับ,ค้างจ้าย 4. ทำ ภงด.3,53, ภพ.30 5. ปิดงบกำไรขาดทุนช,งบดุล แต่ละเดือน 6. อื่นๆ

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน รับสมัครด่วน !

  ดูแล ด้านเงินสดย่อย การเบิก-จ่าย ตรวจสอบ เอกสารประกอบการจ่าย - จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทดลองจ่าย - ดูแล ด้านเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืมทดรอง - รับวางบิล และจ่ายเช็ค จัดทำทะเบียนรับวางบิล และการจ่าย - ประสานงานสำหรับข้อมูลเพื่อจัดทำประมาณการรับเงิน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา ** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. *

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ตั้งหนี้ ,จ่ายเงิน (บัญชี AP,GL) 2.จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 3.เตรียมเอกสารการจ่าย รับวางบิล และติดตามใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ได้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ฯลฯ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

  ความรับผิดชอบ 1. บันทึกเอกสารทั่วไปเกี่ยวข้องกับงานด้านจ่าย รวมทั้งใบสำคัญตั้งหนี้ พร้อมใบสำคัญจ่ายประจำทุกเดือนเข้าระบบ 2. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใขเสนอซื้อ 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000 -15,000 บาท
 • img

  พนักงานบัญชี

  เปิดใบกำกับภาษีขาย-ซื้อ จัดทำใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน - ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ วิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนด - ติดตามสอบถามกำหนดการรับเงินจากลูกค้า และจัดงานให้แมสเซนเจอร์ไปวางบิลรับเช็คได้ตรงตามกำหนด - จัดทำใบ Pay in นำเช็คฝากเข้าธนาคาร - จัดทำรายงานภาษี ซื้อ-ขาย ประจำเดือน - ลงรายการบัญชีรับ-จ่าย และตรวจสอบการบันทึกบัญชีใน GLได้ถูกต้อง - กระทบยอดบัญชีแยกประเภท ตรวจเช็ค statement ธนาคาร Bank Reconcile - จัดทำรายงานสรุป วิเคราะห์อายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ นำเสนอการพัฒนาระบบบัญชีต่อผู้บริหาร - งานบัญชีและธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  16,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์
 • img

  พนักงานบัญชี

  จัดทำเอกสารและดูแลงานด้าน ฝ่ายบัญชี - จัดทำ Quotation, Purchase Order, Billing Note, Invoice, Tax Invoice, Receipt ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อถึงกำหนดจ่าย - สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงิน - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - จัดส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย สำหรับยื่น ภ.ง.ด.3 ให้กับสำนักงานบัญชี - จัดทำ ภ.ง.ด. 53 และยื่นจ่ายภาษีกับกรมสรรพากร - จัดทำ ภ.พ.30 และยื่นจ่ายภาษีกับกรมสรรพากร - ทำรายงานภาษีซื้อ - รายงานภาษีขาย และ Run number - ลงบันทึกและจัดเก็บเอกสาร รายรับ - รายจ่าย ต่างๆ - ทำรายงานสำคัญรับ - รายงานสำคัญจ่าย และ Run number - จัดซื้อของใช้สำนักงาน - Update Google drive ให้ตรงกับเว็บบอร์ดของบริษัท - Update Invoice ลงใน Google drive ของบริษัท - Update Fiance เงินเข้า - เงินออก ลงใน Google drive ของบริษัท - ประสานงานกับสำนักงานบัญชี - สรรหาบุคคลากร ลงประกาศรับสมัครพนักงาน - จัดเก็บประวัติพนักงานของบริษัท - จัดทำใบลา, ใบปรับตำแหน่ง, ใบขออนุมัติปรับเงินเดือนพนักงาน - จัดทำสลิปเงินเดือน (manual) ยังไม่มีโปรแกรม Payroll - สรุปรายงานจ่ายเงินเดือนของพนักงานเพื่อเตรียมจ่ายในแต่ละเดือน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  14,000 - 15,000 บาท
 • img

  พนักงานบัญชี

  ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP)ลูกหนี้(AR) -ดูแลงานบัญชีเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน /ลูกหนี้และการรับเงิน -ลงบัญชีบัญทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ช่วยจัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน -สรุปรายงานทางภาษี และนำส่งสรรพากร -ประสานงานส่วนต่างๆ -จัดทำรายงานต่างๆด้านที่รับผิดชอบ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่ บัญชีเจ้าหนี้(สาขาเทพารักษ์-บางพลี) รับสมัครด่วน !

  ทำบัญชีด้านรายจ่ายต่างๆ -บันทึกการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ -ทำเอกสารการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย -จัดทำแบบภาษี ภงด.3,53,ภพ.30 และยื่นภาษี -อื่นๆตามที่มอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  15,000++
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบงานเอกสารทางการเงินของบริษัทฯ เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -สรุปยอดและจัดทำรายงานต่อผู้บริหาร ณ สิ้นเดือน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน หรือการรับเงินและธุรกรรมการเงินอื่นๆ -ดูแลและจัดทำข้อมูลสินค้าคงเหลือของบริษัท -รับผิดชอบจัดทำรายงานต่างๆ และรายงานทางภาษีที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการ -รับผิดชอบงานด้านบัญชีสินทรัพย์ถาวรและทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของบริษัท

  นครปฐม 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  ปิดงบ - บริหารงานบัญชี - บริหารงานภายในฝ่าย - ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าส่วนบัญชี (รับสมัครด่วน)

  1.ปิดงบการเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด 2.ประสานหน่วยงานราชการ กรมสรรพากร 3.วิเคราะห์งบการเงินและสถานการณ์ภายในองค์กร 4.พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

  สมุทรสาคร 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินอาวุโส (ประจำสนง.กรุงเทพฯ) รับสมัครด่วน !

  บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารทางภาษีนำส่งสรรพากร - จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นๆทางบัญชี - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  บันทึกรายการบัญชี - ปิดต้นทุน - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - รับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !

  1. ดูแลติดตามการเก็บเงินของพนักงานขาย 2. ดูแลเงินสดย่อย 3. จัดทำรายงานการเงิน เช่นรายการรับเงินประจำวัน,รายการตรวจสอบบิลคืน 4. ติดตามตรวจสอบการโอนเงิน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

  สมุทรสาคร 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000-16,000 บาท
 • img

  เจ้าหน้าบัญชี / เจ้าหน้าที่สโตร์

  1.ควบคุมดูแลการ รับเข้า - ตัดออกของวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด 2.ควบคุมการเบิกจ่าย Cutting Tool, อุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆ 3.สรุปยอดวัตถุดิบคงเหลือ ในแต่ละเดือน 4 จัดทำเอกสารต่างๆของหน่วยงานตามระบบ ISO 5.อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามวุฒิการศึกษา + ประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !

  บริหารจัดการ และควบคุมเอกสาร ของแผนกบัญชี (เอกสารภายใน - ภายนอก) - เก็บเงินสด และเอกสารการเงินพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน - นำเงินสดนำฝากเข้าธนาคาร - จ่ายเช็ครายการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร และทำรายงานส่งผู้บริหาร - ตรวจสอบและทำรายการ (Statemeant และเงินกู้/ยืม ระหว่างบริษัท) - จ่ายเช็ค/รับวางบิล supplier - งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานบัญชี และการเงิน

  1.รับผิดชอบจัดทำและรวบรวมเอกสารการซื้อขายต่างๆ 2.ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ - จ่าย 3.บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมองหมาย

  นนทบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  15,000-25,000
 • img

  Collection Officer (ประสานงานลูกค้า บัญชีรับ-จ่าย สัญญา 1 ปี) -KG

  เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส การเงิน หรือบัญชี และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power Point , Word , Outlook ประสานกับ แผนกต่างๆ มีหน้าที่ติดตามประสานงานลูกค้า ทั้งการส่ง Invoice ติดตามการชำระเงิน และอื่นๆ มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยันและอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  8,500-12,500
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน (ประจำอุตสาหรรมสินสาคร จ. สมุทรสาคร)

  - ดูแลเอกสารบัญชีและการเงิน - ออกใบกำกับภาษี & ทำใบหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม - รวบรวมเอกสารรับ-จ่าย - ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค - บันทึกเอกสารด้านรับ-จ่าย กระทบยอด - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - บันทึกรายงานทรัพย์สิน รายงานทางบัญชี สรุปเอกสารประจำวัน - ตรวจสอบ ปรับปรุงรายการต่างๆ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ยื่น ภงด 1,3,53 ภพ.30 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรสาคร 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำตารางควบคุมการรับชำระเงิน ของ บริษัทในกลุ่ม ดอลฟิน / ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันและกำหนดวันการรับเช็ค - จัดทำ Bank Reconcile ของ บริษัทในกลุ่ม ดอลฟิน - จัดทำใบเสร็จรับเงิน และ WHT พร้อมนำเงินเข้าธนาคาร - บันทึกบัญชีและตรวจสอบเอกสารด้านการจ่าย ติดต่อลูกค้าเพื่อกำหนดวันจ่ายเงินตาม due พร้อมทำรายการในระบบ internet และเช็ค - ปิดบัญชีรายเดือนเบื้องต้น ทุกสิ้นเดือน ของบริษัทในกลุ่ม WS / WC และปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อปิดบัญชีรายเดือน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน - จัดทำ ภงด. 3,53 และ ภพ.30 พร้อมยื่นภาษีประจำเดือน ของบริษัทในกลุ่ม WS / WC

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.จัดทำและบันทึกบัญชีเอกสารรับเงิน/จ่ายเงิน (AR-AP) 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย และนำส่งกรมสรรพากร 3.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย 4.จัดทำแบบ ภงด.3/ภงด.53 และนำส่งกรมสรรพากร 5.Reconcile บัญชีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินฝากบัญชีธนาคาร,บัญชีเจ้าหนี้, Vat, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่น ๆ 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  N/A
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง 2.ปิดบัญชีสิ้นเดือน 3.วิเคราะห์ และคำนวณราคาต้นทุนสินค้า 4.ตรวจสอบการรับเข้าและการตัดจ่ายในระบบ 5.บันทึกการตั้งหนี้ในระบบ 6.เตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบอื่นๆ Audit

  สมุทรปราการ 12/22/2018 12:16:01 PM
  ตามตกลง
 • img

  บัญชี

  ใช้โปรแกรม Flow account ในการออกบิลซื้อ บิลขาย ใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารซื้อขายส่งสำนักงานบัญชีทุกเดือน ทำ cash flow ภายในบริษัท ทำเอกสารเบิกจ่าย และ หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ปิดยอดรายรับ รายจ่าย และ ทำจ่ายเงินเดือน ตรวจสอบกระทบยอดรายรับ รายจ่าย กับ statement แบ้งค์

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 12:16:01 PM
  15,000-25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • img

  พนักงานบัญชี

  จัดทำใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญจ่าย,คีย์ค่าแรง, บันทึกรายรับรายจ่าย และอื่นๆตามที่แผนกจะมอบหมายให้

  ปราจีนบุรี 12/22/2018 12:16:01 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี / Accounting Officer

  หน้าที่หลัก • บันทึกรายการรับเงิน/จ่ายเงิน ในระบบ SAP สถานที่ปฎิบัติงาน • อาคาร UBC2 (สุขุวิท 33) ติด BTS พร้อมพงษ์ สวัสดิการ: • ประกันสังคม • ประกันกลุ่ม (OPD/อุบัติเหตุ/แอดมิด) • ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 12:16:01 PM
  15,000-30,000
 • img

  พนักงานบัญชีทั่วไป

  ทำบัญชี รับบิล วางบิล - จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล ออกใบกำกับภาษี - ทำใบเสนอราคาลูกค้า - ติดต่อประสานงาน ตามเอกสาร - เตรียมเอกสารภาษีซื้อ/ขาย ภาษีประจำปี - จัดทำข้อมูล สรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร - งานธุรการอื่นๆ

  ชลบุรี 12/22/2018 12:16:01 PM
  ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานและความสามารถ)
 • img

  พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !

  เรียงบิล ทำบัญชี (Full-time,Part-time) ทางสำนักงานเปิดโอกาศให้ไปเรียนได้และให้ทำ part time วันเสาร์และอาทิตย์ได้

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 12:16:01 PM
  วันละ 400-500 บาท
 • img

  พนักงานบัญชี

  บัญชีทั่วไป ทั้งระบบ

  ปทุมธานี 9/15/2019 8:56:13 AM
  10,000-20,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการและงานบัญชี

  จัดทำและจัดเก็บเอกสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและสมบูรณ์ •ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ •บันทึกข้อมูล พิมพ์เอกสารและรายงานต่าง ๆ (เช่นเอกสารการขาย เอกสารทางบัญชี) •ดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปในสำนักงาน •งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  12,000 – 16,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำบัญชีด้านรับ - จ่าย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  9,000 - 20,000
 • img

  พนักงานบัญชี

  บันทึกบัญชีด้านจ่าย A/P (โปรแกรมบัญชี Express) - สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย - ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  20,000 (หรือตามประสบการณ์)
 • img

  ฝ่ายบัญชี

  บันทึกและจัดทำงานบัญชี - ดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  ปทุมธานี 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำบัญชีรับ-จ่าย - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - การจัดทำแบบ ภงด. 1,3 และ 53 เพื่อยื่นเสียภาษีที่กรมสรรพากร - ลงบัญชีเบื้องต้นเพื่อส่งสำนักงานบัญชี - ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ - จัดทำเงินเดือน - งานด้านจัดซื้อ - ทำงาน จันทร์ – ศุกร์

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  สามารถต่อรองได้
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.เปิดบิลขาย . ประสานงานขาย 2.ลงบัญชีบันทึกรายการประจำวัน 3.จักทำภาษีซื้อ - ขาย 4. บันทึกรายการและงานคงคลัง 5.เปิดใบสั่งซื้อ ตั้งหนี้ 6.งานอื่นๆ

  สมุทรสาคร 4/17/2019 9:15:20 AM
  12,000-13,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ บัญชีเจ้าหนี้(สาขาเทพารักษ์-บางพลี) รับสมัครด่วน !

  ทำบัญชีด้านรายจ่ายต่างๆ -บันทึกการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ -ทำเอกสารการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย -จัดทำแบบภาษี ภงด.3,53,ภพ.30 และยื่นภาษี -อื่นๆตามที่มอบหมาย

  สมุทรปราการ 4/17/2019 9:15:20 AM
  15,000++
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำบัญชี รับ/จ่าย • การเงิน ภาษีอากร เบิกจ่ายเงินสดย่อย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของเอกสารบัญชีการเงิน • ตรวจสอบเอกสารบัญชี การเบิกจ่าย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 4/17/2019 9:15:20 AM
  ตามวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์
 • img

  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

  จัดทำ Audit Procedure - ตรวจสอบงบการเงิน - จัดทำ Working

  กรุงเทพฯ 3/1/2019 9:17:50 AM
  ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี AP,GL (ประจำสำนักงานใหญ่)

  1.บันทึกตั้งเจ้าหนี้ มี PO และตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายไม่มี PO 2.บันทึกบัญชีเงินสดย่อย, เงินมัดจำจ่าย, เงินทดรองจ่ายและเคลียร์ เงินทดรองจ่าย ฯลฯ 3.ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิลจากเจ้าหนี้, วางบิลในระบบ SAP, ทำจ่ายชำระเจ้าหนี้ 4.จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.ตรวจรายงานภาษีซื้อ 6.จัดทำและตรวจสอบการนำส่งภาษี ภงด.3, 53, ภธ.40, ภพ.30 7.ตั้ง Accrued ค่าใช้จ่ายของห้าง Moderntrade, TT, IN ฯลฯ 8.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินด้าน Balance Sheet

  กรุงเทพฯ 3/1/2019 9:17:50 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้ BTSชิดลม)

  ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด้านบัญชีประจำเดือน - สรุปรายงานทางภาษี และนำส่งสรรพากร - ช่วยหัวหน้างานปิดบัญชีด้านการจ่ายเงินคืนลูกค้า (Sale Report) ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี - ประสานงานส่วนงานต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ด้านที่รับผิดชอบ --------------------------------------------- ด้านการเงิน - จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า - จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร - จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ - จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค - ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ - ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ - จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

  กรุงเทพฯ 3/1/2019 9:17:50 AM
  15,000 - 16,000 บาท/เดือน
 • img

  รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  1. ควบคุมดูแลระบบงานบัญชี 2. ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ 3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี, ปิดงบ, กระทบยอด, วิเคราะห์งบ-ทำงบกระแสเงินสด, ยื่นแบบภาษีเงินได้ 4. ติดตาม ควบคุม และบริหาร การรับ - จ่าย ของบริษัทฯ 5. ควบคุม ดูแลวงเงินสดย่อย ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ เอกสารการเบิก - จ่าย เงินสด 6. ปรับปรุงรายการทางด้านบัญชี ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายและรายการตัดจ่าย-ออกงบการเงินประจำเดือน 7. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี -ปิดงบการเงิน 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 3/1/2019 9:17:50 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำและบันทึกเอกสารการบัญชี -จัดทำแบบแสดงรายการภาษี -จัดทำเอกสารการจ่ายชำระต่างๆ -จัดเก็บและติดตามเอกสารการบัญชี

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !

  1.วางระบบบัญชี บริหารงานในฝ่ายบัญชี และปิดงบบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ 2.บริหารงานในฝ่ายบัญชี ให้สอดคล้องกับ Auditor /CFO/Internal Audit /FA เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

  กาญจนบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการทั่วไป

  1. งานด้านรับ-จ่าย 2. ทำใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3. ลงข้อมูลโปรแกรม Express 4. งานทำรายงานเงินสดย่อย รายงานจ่ายเช็ค รายงานเจ้าหนี้ 5. งานบันทึกบัญชี ุ6. ติดต่อประสานงานกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ปทุมธานี 9/11/2019 8:02:49 AM
  14,000 บาทขึ้นไป
 • img

  พนักงานบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time), BA รับสมัครด่วน !

  ตำแหน่งพนักงานบัญชี - ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชี - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - งานบัญชีใช้ประสบการณ์ ต้องรู้จริงเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ - เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในงาน - ร่วมทำงานกับทีมที่ปรึกษาทาง ผู้เชียวชาญบัญชีแต่ละด้านของบริษัท ตำแหน่ง BA - Business Analyst - รับผู้จบสายบริหาร หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องจบสายบัญชี - ทำงานร่วม กับทีมโปรแกรมเมอร์ - ทำงานย่าน ม.เกษตร บางเขน

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  จบใหม่ 16,000++ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น 20K+
 • img

  พนักงานบัญชี

  1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน 6.จัดทำสรุปผลดำเนินงาน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก่อนยื่นให้กรมสรรพากร 8.ประทับตราจ่ายแล้วพร้อมแยกเอกสารและจัดเก็บ 9.pay in เช็คและติดตามเงินเข้าบัญชีธนาคาร 10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ฉะเชิงเทรา 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและวิเคราะห์สาเหตุความแตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนที่ใช้ในการผลิตจริง • คำนวณ อัตราต้นทุนมาตรฐานของแต่ละสายการผลิต และคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเภท • ให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

  สมุทรสาคร 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  บัญชีการเงิน

  1. ดำเนินการทำเช็คจ่าย / ตามใบเสร็จ 2. กระทบบัญชีธนาคาร / กระทบยอดเงินฝาก 3. เคลียร์เงินทดรองจ่าย 4. งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 12/22/2018 12:29:02 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  หัวหน้าบัญชีการเงิน

  1.รับผิดชอบงานบัญชีการเงินทั้งระบบ 2.ควมคุมพนักงานฝ่ายบัญชีได้ **บริษัทมีสำนักงานบัญชีดูแลให้คำปรึกษาและปิดงบประจำปีให้**

  ฉะเชิงเทรา 12/22/2018 12:31:41 PM
  30,000 บาท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  บันทึกข้อมูลทางบัญชี -จัดทำรายงาน รายรับ รายจ่าย -แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ

  สมุทรสาคร 12/22/2018 12:32:05 PM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี AP เงินเดือน 20,000 (สัญญาจ้าง 6 เดือน) สุขุมวิท 26 รับสมัครด่วน !

  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็ค - จัดทำภาษีรายงานภาษาซื้อ ภพ.30 ภงด.3, ภงด. 53 - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน - จัดทำทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อ และภาษีหัก ณที่จ่าย - ตรวจสอบและทำงบกระทบยอดทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 3:12:37 PM
  20,000
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี CPD บางเสาธง (P09) สามารถเริ่มงานได้ทันที

  - วางระบบบัญชีได้ - การตรวจสอบด้านบัญชี - ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และ งบการเงินประจำปี - ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 3:16:01 PM
  50,000 หรือตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน รับสมัครด่วน !

  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน รับสมัครด่วน !

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:21:54 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี CN -บัญชีลูกหนี้

  ตำแหน่งที่ 1 - ดูต้นทุนเปรียบเทียบราคาขาย - ตรวจสอบ CN - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งที่ 2 - กระทบปิดยอดประจำวัน - ทำใบลดหนี้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  นนทบุรี 12/22/2018 4:23:52 PM
  13,000-15,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !

  1. ดูแลงานด้านบัญชี (ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย,โอน) 2. บัญชีทรัพย์สิน,บัญชีต้นทุน 3. ตรวจลูกหนี้,เจ้าหนี้,ค้างรับ,ค้างจ้าย 4. ทำ ภงด.3,53, ภพ.30 5. ปิดงบกำไรขาดทุนช,งบดุล แต่ละเดือน 6. อื่นๆ

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:24:17 PM
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้าแผนกบัญชี

  - ดูแลงานด้านบัญชีแยกประเภทของบริษัท - ปิดงบการเงิน - เวลาทำงาน วันจันทร์ – เสาร์ 08.00- 17.00 น.

  ฉะเชิงเทรา 12/22/2018 4:24:41 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  นักบัญชี (บัญชีเจ้าหนี้ 1 อัตรา, บัญชีต้นทุน 1 อัตรา)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ บัญชีเจ้าหนี้ - ตรวจสอบการตั้งหนี้ / ล้างหนี้ / การจ่ายเงินทุกประเภท / อนุมัติตรวจจ่าย - ตรวจสอบ / อนุมััติบันทึกบัญชี - ตรวจสอบ / จัดทำการวิเคราะห์บัญชี / กระทบยอด / Reconciliation ทุกบัญชี - ตรวจสอบ / ควบคุม / จัดทำระบบเอกสารบัญชี แบบฟอร์ม - ตรวจสอบ / จัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี - ตรวจสอบการยื่นภาษี / กระทบยอดภาษี - ติดต่อ / ให้ข้อมูล รายละเอียดประกอบ สำหรับการตรวจคืนภาษีจากสรรพากร บัญชีต้นทุน - คำนวนต้นทุนสินค้า - ทำรายงานต้นทุนผลิตประจำเดือน - จัดทำงบประมาณประจำปี - วิเคราะห์บัญชีและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในการผลิตรวมถึงการนับสินค้าคงเหลือ

  สระบุรี 12/22/2018 4:25:46 PM
  20,000 - 40,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

  จัดการงานด้านบัญชีทั่วไป -ประสานงานภายในออฟฟิต -จัดการด้านเอกสารและการออกบิล -ประสานงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:28:21 PM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 80) รับสมัครด่วน !

  1.บันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย, จ่าย-รับ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี 2.จัดทำ ภงด 1, 3, 53 ประกันสังคม 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ ภ.พ.30 4.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประกันสังคม 5. ทุกงานที่ให้ทำจะมีการสอนงานให้ก่อนเสมอ *** สิ่งที่จะได้รับจากที่นี้นอกจากเงินเดือนแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทางบริษัทมีสอนตั้งแต่การใช้โปรแกรม ความรู้ด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับงาน และการปิดบัญชีเบื้องต้น**

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:31:02 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

  งานเกี่ยวกับเอกสารบัญชี - งานอื่นทีได้รับมอบหมาย

  สมุทรสาคร 12/22/2018 4:31:26 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี (AP,AR) ( BITEC )

  Account Payable Officer 1.บันทึกค่าใช้จ่าย,เงินสดย่อย 2.รับวางบิล กระทบยอดเจ้าหนี้ 3.ออกรายงานเจ้าหนี้คงเหลือ Account Receivable Officer 1.บันทึกรายได้ 2.จัดทำใบแจ้งหนี้/ลดหนี้ ตามสัญญาเช่า,ค่าบริการ 3.สรุปค่าบริการใช้พื้นที่

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:31:51 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงาน

  ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน • ติดต่อประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานลูกค้า Supplier วางแผนการจัดส่งและตามเอกสารต่างๆกับลูกค้า • วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรได้ • หน้าที่อื่นๆในส่วนของงานบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:32:32 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาโรงงานหนองจอก) รับสมัครด่วน !

  จัดทำ ตรวจสอบเอกสาร ด้านรับ - ด้านจ่าย อืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:32:57 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานการเงิน

  1. ดำเนินการรับ-จ่ายเงินทุกประเภทของบริษัท ตามนโยบายและระเบียบที่กำหนด 2. วางแผนและจัดสรรเงินสดหมุนเวียนของกิจการ 3. ติดต่อและประสานงานกับสถาบันการเงินในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย 4. จัดทำรายงานทางด้านการเงิน

  กระบี่ 12/22/2018 4:33:37 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  ธุรการบัญชี

  - เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า - กำหนดการวางบิล - ตรวจเอกสาร+ออกใบวางบิล - วางแผนติดตามลูกหนี้ - บันทึกเช็ค+ฝากเช็ค+ผ่านเช็ค - ตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง - บันทึกการรับเงินมัดจำ วางบิล รับเช็ค เงินเข้าบัญชี - เช็ค Statement ประจำวัน+ประจำเดือน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:35:40 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  1. ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ ที่เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนำส่งให้ 2. จัดเตรียมเอกสารในการเรียกเก็บเงิน (ใบวางบิล) ให้กับบริษัทคู่สัญญา 3. ติดตาม ทวงถามหนี้ ที่เกินกำหนดชำระ 4. ดำเนินการในการออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน , ให้กับลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าเช่าพื้นที่ , ค่าน้ำ , ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ) 5. ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากคู่สัญญา และรายได้จากลูกหนี้อื่น ให้ถูกต้อง 6. ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !

  -จัดเก็บเอกสารของบัญชี -ประสานงานฝ่ายบัญชี -งานเอกสารบัญชีอื่นๆๆ ที่เกี่ยวข้อง -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

  - บันทึกบัญชี AP, PV, Petty Cash (ทุกวัน) - จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่าย petty cash และรายงานการจัดจ้างบุคคลภายนอก (ทุกสัปดาห์) - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และ ภพ30 (ทุกเดือน) - ออกเอกสาร 50 ทวิ และจัดทำรายงาน ภงด.3 และ 53 (ทุกเดือน) - งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  17,000-20,000
 • img

  หัวหน้าแผนกบัญชีงบประมาณ รับสมัครด่วน !

  วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชีงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน - ควบคุมและตรวจสอบการเบิกใช้งบประมาณ - จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบทุกเดือน - จัดเก็บข้อมูลประจำหน่วยงานเพื่อทำข้อมูลเปรียบเทียบ ***บริษัทฯ ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.30 น.

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามตกลง
 • img

  ธุรการฝ่ายบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)

  - Support งานด้านฝ่ายบัญชี - คีย์ข้อมูลเข้าระบบของทางบริษัท - จัดตารางแมสเซ็นเจอร์สำหรับการรับเช็ควางบิล - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  12,000 + สวัสดิการอื่นๆของทางบริษัท
 • img

  พนักงานบัญชี

  ตรวจสอบและบันทึกการเบิก ขาย โอน และนำกลับมาใช้ใหม่ของคูปองเงินสด และบัตรเติมน้ำมัน - จัดทำรายงานสรุปยอดคูปองเงินสดคงเหลือในมือลูกค้าและผู้จัดการสถานีบริการ - จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้คูปองเงินสดและบัตรเติมน้ำมัน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำบัญชีเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และ สินเชื่อเช่าซื้อ พร้อมรายงานข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำงบการเงิน - ทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อจัดทำงบการเงิน - นำส่งและจัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี 2.ดำเนินการด้านเบิกเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย และเงินมัดจำ ผ่านระบบ SAP 3.ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำรายงานทางบัญชี รายงานนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) ณ สำนักงานใหญ่ เวลาทำงาน 08.30-17.30 น.

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.ทำใบหัก 2.ทำสต็อกสินค้า 3.ทำบัญชีบริษัท ฯลฯ 4.ดูแลเอกสารพนักงานขาย 5.จัดการเอกสารให้เป็นระบบ

  ปทุมธานี 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  ปฏิบัติงานการจัดเงินและบริหารเงินของบริษัท ให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ - จัดทำการประมาณการกระแสเงินสด ล่วงหน้าให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดทำ Daily Liquidity Report พร้อมทั้งทำการ Reconcile รายการเช็ค - ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ Cashflow Projection - ศึกษา รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริการใหม่ๆ ของธนาคารที่มีประโยชน์ - จัดทำข้อมูลและเปรียบเทียบบริการ รวมถึงจัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร - ดำเนินการจัดทำ Business requirement สำหรับโปรเจคใหม่ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงาน

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  N/A
 • img

  พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานบัญชี) รับสมัครด่วน !

  1. จัดทำและยื่นแบบภาษี รายเดือน รายครึ่งปี และรายปี 2. บันทึกบัญชีประจำเดือน และประจำปี 3. ปิดงบการเงินประจำปี 4. ยื่น efiling 5. ประสานงานและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่ดูแล (บริษัท)

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  13,000 - 19,000
 • img

  พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !

  เปิดใบกำกับภาษีขาย-ซื้อ จัดทำใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน - ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ วิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนด - ติดตามสอบถามกำหนดการรับเงินจากลูกค้า และจัดงานให้แมสเซนเจอร์ไปวางบิลรับเช็คได้ตรงตามกำหนด - จัดทำใบ Pay in นำเช็คฝากเข้าธนาคาร - จัดทำรายงานภาษี ซื้อ-ขาย ประจำเดือน - ลงรายการบัญชีรับ-จ่าย และตรวจสอบการบันทึกบัญชีใน GLได้ถูกต้อง - กระทบยอดบัญชีแยกประเภท ตรวจเช็ค statement ธนาคาร Bank Reconcile - จัดทำรายงานสรุป วิเคราะห์อายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ นำเสนอการพัฒนาระบบบัญชีต่อผู้บริหาร - งานบัญชีและธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  16,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงาน รับสมัครด่วน !

  เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจสอบงบการเงิน - จัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบบัญชี - ตรวจสอบแบบการยื่นภาษีอากรต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี : - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำรายงานบัญชี - ประสานงานภายในและภายนอก สำนักงาน

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  14,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
 • img

  พนักงานบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time), BA

  ตำแหน่งพนักงานบัญชี - ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชี - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - งานบัญชีใช้ประสบการณ์ ต้องรู้จริงเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ - เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในงาน - ร่วมทำงานกับทีมที่ปรึกษาทาง ผู้เชียวชาญบัญชีแต่ละด้านของบริษัท ตำแหน่ง BA - Business Analyst - รับผู้จบสายบริหาร หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องจบสายบัญชี - ทำงานร่วม กับทีมโปรแกรมเมอร์ - ทำงานย่าน ม.เกษตร บางเขน

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  จบใหม่ 16,000++ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น 20K+
 • img

  พนักงาน Part Time (บัญชี-การเงิน) สัญญาจ้าง 3 เดือน

  ทำเอกสารทั่วไป แผนกบัญชี-การเงิน - สแกน และถ่ายเอกสาร - จำแนก จัดเรียงเอกสาร

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  9,750 บาท ขึ้นไป
 • img

  ผู้จัดการแผนกบัญชี

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (General Ledger) 1 ตำแหน่ง .- จัดเตรียมข้อมูลด้านบัญชีในแต่ละเดือนเพื่อจัดทำงบการเงินประจำเดือน และประจำปี .- ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชีจาก GL-REPORT .- จัดทำงบการเงินประจำเดือน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมไปถึงวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อนำเสนอแก่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน .- แนะแนวทางการลงบัญชีให้กับพนักงานบัญชีได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี .- วิเคราะห์ความผิดปกติของงบการเงิน และทำการปรับปรุงในรายการที่มีความผิดพลาด หน้าที่และความรับผิดชอบ (Payable and Receivable) 1 ตำแหน่ง .- Review เอกสารด้านรับ/ด้านจ่าย เพื่อความถูกต้องตามกฎสรรพากร .- ตรวจสอบความถูกต้องของ Payment เพื่อเสนอให้ทางผู้มีอำนาจเซ็นต์เชคเพื่อจ่าย Vendor .- ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานด้านภาษี ภพ.30, ภงด.1, 3, 53 .- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานได้สะดวกและประสบความสำเร็จ .- Monitor ด้านการเงิน เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องได้ตลอดเวลา .- จัดเตรียมข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารรวมทั้งประสานงานกับ Auditor สำหรับการตรวจสอบบัญชี .- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกทรัพย์สิน รวมไปถึงรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ชลบุรี 3/30/2019 10:32:21 AM
  30,000 - 40,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

  1. ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายทุกประเภท 2. จัดทำเอกสารขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย 3. บันทึกบัญชีในเอกสารสำคัญเงินสดย่อย 4. ติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆที่เบิกจากเงินสดย่อยเพื่อบันทึกรายการให้ตรงเดือนที่เกิดค่าใช้จ้าย 5. ตรวจนับและตรวจสอบเงินสดคงเหลือในมือ 6. ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ขาย

  ชลบุรี 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานบัญชี/ เสมียน/ ธุรการ

  พนักงานบัญชี/ เสมียน/ ธุรการ

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  เป็นงานที่ต้องดูแลผลประโยชน์ขององค์การ โดยการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายของหน่วยงาน อื่น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นได้ง่าย - ต้องบริหารงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลา เนื่องจากเป็นด่านสุดท้ายของข้อมูลก่อนที่จะสรุปรายงานให้กับผู้บริหาร - ต้องเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับหลายประเภท เช่น นโยบายของบริษัท กฎหมาย หลักการบัญชี รวมถึงระเบียบข้อบังคับของกลต. - เป็นงานที่ต้องทำงานกับข้อมูลเป็นจำนวนมาก และการตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทแตกต่างกัน -รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ *งานด้านบัญชี - วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง *งานบัญชีทั่วไป - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปิดบัญชี - ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายภาษี - ควบคุมดูแลบัญชีทรัพย์สิน - ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงาน *งานด้านการเงิน - วางแผนการหาแหล่งเงินทุน - วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด - จัดทำรายงานทางการเงิน - เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน - บริหารการรับจ่ายเงิน - วางแผนการจัดทำงบประมาณฯ *การจัดการทั่วไป - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - บริหารบุคลากร - วางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สังกัดบจก.คัฟเวอร์แนนท์ เป็น บริษัทในเครือ บจก.วอริกซ์ สปอร์ต

  นครปฐม 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามตกลง
 • img

  ธุรการโครงการ

  บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับงานโปรเจค - ติดต่อประสานงานโครงการ - ทำเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่Cashier ตรวจนับเงินรายได้รวม 17,000 บาทสัมภาษณ์ทราบผลทันที 0818848249

  นับเงินด้วยเครื่องตรวจนับเงิน - ตรวจสอบคุณภาพเงินของลูกค้า - นับเงินเพื่อส่งให้ธนาคาร บรรจุกล่อง บรรจุถุง เข้าปลอกสายรัดธนบัตร ฯลฯ

  กรุงเทพฯ 9/15/2019 8:56:13 AM
  รายได้มากกว่า 15,000-18,000 บาทขึ้นไป
 • img

  พนักงานหน่วยนับเงินสด 17,000+ ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ โทรเลยรับด่วน 0818848249

  นับเงินด้วยเครื่องนับเงิน ทั้งธนบัตร และเงินเหรียญ - ตรวจเช็คธนบัตร - มีวันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ มีโบนัส และสวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  17,000+มีโอทีให้ทำทุกวัน
 • img

  พนักงานบัญชี

  1.คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 2.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท 3.จัดทำรายงานค่าจ้างผู้ร้บเหมา 4.ปิดงบรายเดือน

  สมุทรปราการ 9/15/2019 8:56:13 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำเอกสารบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย,ภพ.30 พร้อมยื่นภาษี - จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - จัดทำภงด.1,ภงด.1ก,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.51 พร้อมยื่นภาษี - จัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออกประกันสังคม - จัดทำบัญชีสมุดรายวันรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป - กระทบยอดรายการบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - ปิดบัญชีรายเดือน - วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องตามกรมสรรพากร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  15,000 ขึ้นไป หรือ ตามความสามารถ
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !

  1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดูแลงานเอกสารการเงิน

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงินรับ/ขายปลีก

  1. รับชำระเงินสด 1.1. ตรวจสอบเงินสดขายเข้าบัญชีธนาคาร 1.2. ตรวจการบันทึกเงินสดขายจากการเงิน-หน้า 1.3. กระทบยอดขาย (Bank Account Reconcile) 1.4. สรุปเงินสดคงค้างและติดตาม 2. รับชำระบัตรเครดิต 1.1 ตรวจสอบรายการรับชำระบัตรเครดิตเข้าบัญชีธนาคาร 2.2 บันทึกรายการรับบัตรเครดิตประจำวัน 2.3 กระทบยอดขาย (Bank Account Reconcile) 2.4 สรุปบัตรเครดิตคงค้างและ ติดตาม 2.5 สรุปปิดงานประจำวัน 3.1 นำส่งใบกำกับภาษี 4.1 ปิดงาน GL ประจำเดือน 5.1จัดเตรียมข้อมูลประชุมแผนก เดือนละ 2 ครั้ง 6.1ดำเนินในงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  15,000 - 18,000 บาท
 • img

  เจ้าหน้าที่สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (SHB Marketing)

  นำเสนอขายสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้บริการเงื่อนไขการ ขอสินเชื่อให้กับลูกค้า และลูกค้าปัจจุบัน - ติดตามทวงถามลูกค้าที่นำเสนอขายสินเชื่อ กรณีลูกค้าค้างชำระ - ออกไปพบลูกค้า พร้อมทั้งตรวจสอบรถยนต์ และจัดทำเอกสารเพื่อเสนอพิจารณา การขอสินเชื่อ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับเงิน และดูแลประสานงานจนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนเป็นชื่อ บริษัทเรียบร้อยแล้ว

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  (ฐานเงินเดือน+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น)
 • img

  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

  แนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร - เป็นงานประจำ - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00น. - มีการอบรมทักษะการทำงาน

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  รายได้15,000- 50,000
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  จัดการงานเอกสารทางด้านการเงิน รวมถึงรายรับ-รายจ่ายของบริษัท

  ฉะเชิงเทรา 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.ทำใบหัก 2.ทำสต็อกสินค้า 3.ทำบัญชีบริษัท ฯลฯ 4.ดูแลเอกสารพนักงานขาย 5.จัดการเอกสารให้เป็นระบบ

  ปทุมธานี 12/4/2018 7:58:56 AM
  15,000.- ขึ้นไป
 • img

  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditing Officer)

  ตรวจสอบบัญชีของบริษัทลูกค้า - ให้คำปรึกษา ด้านบัญชี และภาษีแก่ลูกค้า

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการบัญชีประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ(ด่วน)

  -จัดการงานด้านบัญชี -การปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี -ออกเอกสารใบกำกับภาษี - วางบิล -รับเช็ค -รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการนำส่งงบการเงิน -คีย์ข้อมูลเข้าระบบ -และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  12,000+
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี AP / GL

  - ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติที่ก่อนการชำระเงิน - เตรียมเอกสารและยื่น WHT, ภาษีรายเดือนอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดและแจกจ่ายเช็คตาม (จับคู่เอกสารใบแจ้งหนี้และเช็ค) - ปรับ/ เช็ค/ กระทบ ยอดเงินฝากธนาคารและการชำระเงิน - จัดเก็บ/ รักษา เอกสารให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายภายในของบริษัทและแนวทางการปฏิบัติงานบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานบัญชี

  1.จัดทำเอกสารด้านงานขาย เช่น ใบเสนอราคา,ใบวางบิล,ใบแจ้งหนี้,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงินและเอกสารบัญชีอื่น ได้ 2.ดูแลจัดทำเอกสารและติดตามบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และระบบสต็อกสินค้า 3.จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายใบสำคัญต่างๆของบริษัท 4.จัดทำภาษีซื้อ-ขายและเอกสารด้านภาษีต่างๆ ได้ 5.จัดทำรายงานสรุปยอดรับ-จ่าย เสนอต่อผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 6.จัดทำเอกสาร สรุปค่าคอมและค่าล่วงเวลาของพนักงาน

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้

  - ใช้โปรแกรม Express, Word, Excel ได้ -ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด -ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด -วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง -จัดทำรายการแสดงการเสียภาษีและยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด -ตรวจสอบรายการด้านจ่ายจากรายงานทางบัญชี และยอดเงินในธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน -กระทบยอดคงเหลือ และรายงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนด -ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ทำครึ่งวัน)

  กรุงเทพฯ 11/25/2018 9:17:02 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี/คีย์ข้อมูล/บันทึกบัญชี/ปิดงบการเงิน

  บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำวันในโปรแกรม EXPRESSทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบ ภ.พ.30,ภ.พ.36 และประกันสังคม ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53, 54 จัดเตรียมเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายจัดเตรียมเอกสารวางบิล ให้คำปรึกษา แนะด้านบัญชีและภาษีอากรเบื้องต้นกับลูกค้า เวลาทำงาน 9.00 – 18.00 น. จันทร์ –เสาร์

  กรุงเทพฯ 11/25/2018 9:17:02 AM
  15,000 - 20,000
 • img

  พนักงานบัญชี

  -งานด้านบัญชีทั้งรายรับ รายจ่าย -ภงด. 3/53

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  10,000++
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี)

  1.คำนวณน้ำหนักกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ 2.ออกเอกสารใบ Order เเละ Invoice 3.จัดทำรายงานค่าขนส่งกลุ่มปศุสัตว์ 4.จัดทำรายงานขาย 5.งานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย

  ชลบุรี 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามตกลง
 • img

  Accounting Manager

  - Closing and analysis Financial Statement and all process related. - Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, Decision making, Kaizen and Accounting Regulation of all procesx support to concern. - Teamwork mannagement, Push forward and support to subordinate be a good Cooperation role model. - Analysis and mangement business plan, Budgeting controlling. - Cash flow mangement analysis risk finance to businees. - Law ralated shareholders and Director. - Responsibility to participate and define topic of Department Policy with Policy Management.

  ชลบุรี 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามตกลง
 • img

  บัญชีต่างประเทศ (รายได้สูง)

  •สามารถทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตราฐานบัญชีสากล •ควบคุมความถูกต้องของงบการเงิน การวางแผนบริหารภาษี (Tax Planing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด •จัดทำแผนงบประาณและกำกับดูแลการใช้งบประมาณของบริษัทในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจขององค์กร •จัดทำ cost control และ cost analysis review รวมทั้งการวิเคราะห์ rolling cost เพื่อนำเสนอผู้บริหาร •วางแผนการทำงานด้านบัญชีต่างประเทศตามมาตราฐานของบริษัท •วางแผนการตรวจสอบภายในต่างประเทศเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท •มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายต่างประเทศพอสมควร เพื่อสามารถนำมาใช้ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกทีมได้ •Review การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา •Set up ระบบบัญชีของ Operation base(ต่างประเทศ) ให้เป็นมาตราฐานเดียวกับ TOAP ประเทศไทย •สามารถจัดทำ Policy and new Investment และ Feasibilities study

  สมุทรปราการ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

  รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารด้านบัญชีและการเงิน

  กรุงเทพฯ 11/16/2018 9:16:31 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

  - บันทึกข้อมูลทางบัญชี ด้านเจ้าหนี้, ลูกหนี้ และรายการค้าอื่นๆ - ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 -18.00 น.

  กรุงเทพฯ 11/16/2018 9:16:31 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  จัดทำเอกสารและทำบัญชี

  กรุงเทพฯ 11/16/2018 9:16:31 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  1.วางแผนการเงินและควบคุมดูแลการเงิน 2.เช็ครายการเคลื่อนไหวทางการเงินทุกวัน 3.ตรวจสอบการวางบิลรับเช็ค จัดทำทะเบียนเช็ค 4.จัดทำ Cashflow และงบกระแสเงินสด 5.ตรวจจัดทำเอกสารรายการเงินสดย่อย 6.จัดทำใบเสร็จรับเงิน,เอกสารลดหนี้,เพิ่มหนี้ 7.แก้ไขปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้น

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  - จัดทำบัญชีรับ- จ่าย - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำแบบ ภงด.1,3,53 และประกันสังคม

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1. ตรวจสอบเอกสารด้านภาษี (ภพ.30,ภงด.3,ภงด.53) 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,สปส.10-1 3. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีเงินสดย่อย Petty Cash 4. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถยนต์ 5. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกแผนก ในการจัดทำงบประมาณประจำเดือน 6. ตรวจนับสต๊อกสินค้าคงเหลือ 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สมุทรปราการ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์

  1. ทำการรับ/บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร 2. ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ 3. คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 4. จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา (แยกแผนก) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5. จัดทำใบคำนวณกำไร (ขาดทุน) พร้อมทั้งจัดทำใบจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก 7. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และปรับปรุงรายการบันทึกบัญชี 9. ตรวจสอบต้นทุนสินค้า BOM 10. ตรวจความถูกต้องการบันทึกรับสินทึกรับสินค้า (PO Receipt) 11. ตรวจสอบ-การเบิก จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ 12. ตรวจนับสต๊อกสินค้าคงเหลือ

  สมุทรปราการ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้ช่วยผู้จัดการ(ฝ่ายบัญชี)

  1. รับผิดชอบ บัญชี รับ - จ่าย บัญชีทั่วไป 2. สรุปข้อมูลและนำส่งแบบภาษี ภพ.30,ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 3. ควบคุมดูแลบัญชีทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา ทำงานหยุด เสาร์ เว้นเสาร์ และหยุดวันอาทิตย์

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin)

  • กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด • กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฎิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ • กำกับดูแลการสรุปรายงานการขายประจำวัน ณ จุด POS และการจัดทำเอกสารการบันทึกยอดขาย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลา • กำกับดูแลและบริหารบัญชีเงินสดย่อยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสาขา รวมทั้งการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา • กำกับดูแลการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้อื่นๆ ของสาขา (Other Income) ที่นอกเหนือจากยอดขาย ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดเวลา และบรรลุงบประมาณที่ตั้งไว้ • กำกับดูแลการส่งเงินยอดขาย, เงินนำส่งธนาคาร, เงินทอนและเงินสดย่อย และรายได้จากการขายทรัพย์สินถาวร, เศษกระดาษ กล่องกระดาษ และเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆของสาขา และรายได้อื่นๆ (Other Income) ให้ถูกต้องครบถ้วน • กำกับดูแลและตรวจสอบเงินยอดขาย โดยการสุ่มตรวจเงินสด (Surprise Check) ภายในห้องแคชเชียร์

  ฉะเชิงเทรา 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีตรวจสอบ

  จัดทำรายงานรวบรวมมาตรฐานบัญชีและเปรียบเทียบกับระบบบัญชีปัจจุบันเพือจัดทำนโยบายบัญชี 2.วางแผนและพัฒนารูปแบบงบการเงินให้เป็นไปตามการบัญชีระหว่างประเทศ 3.วางระบบบัญชีที่เกิดขึน% ใหม่ ๆ ของธุรกิจให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดและสอดคล้องกับระบบทำงาน 4.จัดทำรายงาน ความหมือนและความแตกต่าง ด้านมาตรฐานบัญชีและภาษี พร้อมหาข้อสรุปเพือดำเนินการออกงบการเงินและนำส่ง ภาษีอากรของบริษัทฯได้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 5.จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสในมุมมองต่างๆ เพื่อผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบงานบัญชีและงานที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  พนักงานการเงิน

  1. จ่ายเงินสดย่อยให้กับพนักงานที่ขอเบิก โดยตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี แ 2. พิมพ์เช็คจ่ายที่ออกจากระบบ SAP และออกใบหักภาษี ณ 3. เก็บรักษาเช็คและทำการจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ตามวันเวลาที่กำหนดนัดหมาย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี และนำส่ง Cheque Voucher (CV.) ที่จ่ายเช็คเรียบร้อยคืนฝ่ายบัญชี 4. จัดส่งเช็คให้สาขาต่าง ๆ รวมทั้งติดตามเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน 5. ออกใบ Pay-in ค่าเช่าที่ดิน, ค่าเช่าพื้นที่สาขา, ค่า Leasing เพื่อ Pay-in ให้เจ้าหนี้

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Audit

  ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ติดตามผลการทำงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Cost Accounting Manager

  Main Responsibilities: · Develop the necessary management reports to support operational business decisions · Protect corporate assets through the development and implementation of sound accounting policies and procedures · Budgeting · Tax planning · Production Cost Calculation · Perform ad-hoc assignment · Performing cost and risk estimating, analysis, and control activities Analyzing Inventory data and Production Cost Calculation · Analyzing and compiling Profit & Loss and Balance sheet according to each business unit and HO requirements · Reviewing yearly budget, month- end closing and monthly G/L account reconciliation · Analyzing cost in order to suggest operations for continuous improvement · Supporting project teams to ensure costs are controlled within Budget and Authority, and that cost control is maintained from inception to completion

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

  ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  Accounting Manager (Insurance Business)

  General Summary: Responsible to manage day to day operation of Account Insurance team to ensure daily operations in related to insurance are performed completely, accurately and timely. By planning and developing the Account insurance team for performance efficiency and effectiveness. To Review financial data, making data adjustment and preparing supporting data to external auditor. Job Responsibilities: • Daily and Monthly Bank reconciliation – To ensure that collection file is properly completed in a timely, to check and prepare bank statement, Provide necessary journal entries such as Transfer funds, Cheque intransit, Interest expense and Interest income • Monitoring day-to-day bank balance, provide payment/receive detail, estimated bank balance and give the information to concerned such as CFO for prepare a loan from the bank. • Daily GL reconciliation - To ensure an accurately and completely data on Insurance Broker System (IBS) before post GL to Oracle system. • Monitor accounts to ensure payments are up to date • Monthly closing – prepare analysis of accounts and provide accrual general expense • Monthly reconciliation such as Bank, Selling VAT, AR (Insurer), Interest income, Interest expense and accrual other expense. • Follow up the AR outstanding. • Monthly closing selling Vat and report to TAX department. • Resolve and advice for any matters regarding Insurance issue. • To prepare and control the document for supporting external auditor i.e. Bank reconciliation and AR-Policy. • Other tasks assigned by the manager.

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Internal Auditor

  ทำการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อบริษัท

  ฉะเชิงเทรา 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Accounting Officer

  - ทำบัญชีทั่วไป เช่น รายการปรับปรุงบัญชี บันทึกค่าเสื่อม ราคาสินทรัพย์ การประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน - สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภทแก่กรมสรรพากร - จัดทำงบการเงินต่างๆ ดูแลบัญชีในภาพรวม - จัดทำรายงานทางบัญชีประจำวันและรายงานอื่นๆ รายงานต่อผู้บริหาร

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  รับผิดชอบปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาที่ตรวจพบ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บังคับบัญชา

  นนทบุรี 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  งานบัญชีด้าน AP - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบ การคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี(ต้นทุน)

  - AP, Key Payment and checking receiving documents - Inventory Counts at restaurants and head office/ Ending stock report - Set price for new promotions or new prices for POS (RFM and SMS) - Cost allocation and account reconciliation by end of month - Analyse costing and raw material inventory - Adhoc support - Good in Excel, prudent, responsible, logical thinking, fast leaner, positive attitude, service mind, able to work under pressure and deadline - Interpersonal Skills

  กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
  25,000-40,000
 • img

  หัวหน้าการเงิน

  จัดทํารายงานทางการเงิน วิเคราะห์ Cash flow ติดต่อประสานงานธานาคารด้านธุรกรรมการเงิน ควบคุม Patty Cash จัดทําบัญชี รายรับ/รายจ่าย ภงด.

  กรุงเทพฯ 8/26/2018 8:14:54 PM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี

  - จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ - ปิดบัญชีสำหรับงบการเงินประจำเดือนและประจำปี - ทำการกระทบยอดและบันทึกปรับปรุงบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกประเภท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 8/26/2018 1:21:07 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  Reservation, พนักงานบัญชี

  Reservation - Check : In - Out พนักงานบัญชี - งานเอกสารต่างๆ

  กรุงเทพฯ 9/10/2016 12:00:00 AM
  -
 • img

  บัญชี

  ปิดงบประจำเดือน , ปิดงบประจำปี

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

  คิดเงินค่าสินค้า ตรวจสอบรายการสินค้า ออกใบกำกับภาษีขาย

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  10,000
 • img

  บัญชี,ธุรการ,การตลาด

  คอยตรวจสอบจำนวนลูกค้าและนักท่องเที่ยว

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000-10000
 • img

  บัญชี

  ทำสต็อคสินค้า รับออเดอร์ลูกค้า

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  11,000++
 • img

  บัญชี

  เอกสารทั่วไป - บัญชี

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000-12000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดบัญชีบัญชีทั่วไป ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/จัดทำงบเงินสดทั่วไป

  ชลบุรี 8/14/2015 12:00:00 AM
  แล้วแต่ตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  เจ้าหน้าที่บัญชี เบื้องต้น

  ชลบุรี 8/13/2015 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.จัดทำรายงานรับ-จ่าย บัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ 2.KEY ใบสำคัญจ่าย , ใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย , ภพ.30 3.ติดตามและจัดเก็บเงินจากลูกหนี้

  ชลบุรี 8/22/2015 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานบัญชี

  -บันทึกบัญชีของสมุดรายวันชั้นต้นตรวจสอบ Statement -บัญชีค่าใช้จ่าย -ใบเรียกเก็บเงิน -วางแผนงบประมาณ -ดูบัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน และ ดูยอนหลัง -จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือน (งบทดลองและรายละเอียดลูกหนี้)

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  -
 • img

  พนักงานบัญชี

  ดูแลงานด้านบัญชี การเงิน

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

  ตรวจสอบถูกต้องม จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

  ชลบุรี 1/21/2015 12:00:00 AM
  18,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำเอกสารหัก ภาษีณที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,สรุปบัญชีประจำ,จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  จนท.บัญชี

  จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท งานด้านบัญชีและการเงิน ติดต่อนัดหมายกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามวุฒิและประสบการณ์
 • img

  แคชเชียร์

  รับ-ทอนเงินให้ลูกค้า

  เชียงใหม่ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างองค์กร
 • img

  พนักงานบัญชี

  จัดทำเกี่ยวกับระบบการเงิน ภาษีและประกันสังคมของบริษัท

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000
 • img

  เจ้าหน้าบัญชี

  ดูแลเรื่องการรับเงิน บันทึกบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน cashflow

  ชลบุรี 10/25/2014 12:00:00 AM
  12000
 • img

  พนักงานบัญชีประจำออฟฟิต (บ่อวิน)

  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

  ชลบุรี 10/20/2014 12:00:00 AM
  12,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ปฎิบัติงานด้านบัญชี และงานด้านเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 10/8/2014 12:00:00 AM
  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • img

  พนักงานบัญชี

  1.ทำบัญชีราบรับรายจ่าย 2.เปิดใบกำกับสินค้า,ประสานงานส่งสินค้า 3.สรุปภาษี ภงด.1,3และ53 4.ทำเงินเดือน,สรุปข้อมูลเงินสมทบส่งประกันสังคม 5.ประสานงานฝ่ายต่างของบริษัท

  ชลบุรี 9/27/2014 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี/ภาษีอากร

  รับผิดชอบงานบัญชี ภาษีื ประกันสังคม ของบริษัท ลูกค้า

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ รวมถึงควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมงาน

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  ธุรการ บัญชี

  ทำ invoice ใบวางบิล PO ดูแลเรื่องเจ้าหนี้ เงินสดย่อย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเรื่องเอกสารการวางบิลต่างๆ ดูแลเอกสารเพื่อนำส่งสำนักงานทำบัญชี งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ชลบุรี 9/11/2015 12:00:00 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  บัญชีสโตร์-จัดซื้อ(ด่วน)

  1.เบิกจ่ายของให้กับแผนกต่างๆ 2.ตัดสต๊อก,เช็คสต๊อกคงเหลือ,เรียงสต๊อก,3.บันทึกรายการต่างๆในคอมพิวเตอร์พร้อมจัดเก็บเอกสาร,4.ติดต่อประสานงานกับร้านค้า,5.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  ชลบุรี 7/19/2014 12:00:00 AM
  10000-12000
 • img

  Account Admin

  Qualifications: •Fresh Graduated are also welcome •Be able to communicate in English would be on adventage •Proficiency with Google mail and Microsoft office Word, Excel and able to assist with basic IT needs. •File and retrieve corporate documents, records and reports. •Greet visitors and determine whether they should be given access to specific individuals. •Provide office's accounting and reporting, Income and expenses. Responsibilities : •Responsible on day to day operation for the accounting function. •Perform on tax report VAT, withholding tax. •Payment & Receive process made (payment voucher & receive voucher). •Prepare cash balance. •Input data in accounting system. •Other tasks as assigned by supervisor. Interested candidates are invited to write in with full resume in English, stating present and expected salaries, enclosing a recent photograph and ensuring the e-mail subject bears the reference “Admin Accounting (Junior Level) – ” to the e-mail address below : Office Work Location: Pattaya, Naklue, Chonburi , Thailand Side Work Location: Any locations in Thailand Working Day: MON – SAT Working time: 08.00 – 17.00 Benefit •Salary : will be negotiate and based as the experience •Security: Social Security •Probation: 3 months Woodward Electrical (Thailand) Co., Ltd. 157/27 Moo 5, T. Naklue, A. Banglamung, Chonburi 20150 Tel 038-225065 Contact person: Maneerat S E-mail : maneerat.so@wet.co.th CC : alan@wet.co.th , alan@woodwardelectrical.co.uk For more information please visit our official website: www. woodwardelectrical.co.uk

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  15,000-20,000
 • img

  พนักงานบัญชี-ตรวจสอบ

  1.ทำบัญชีสรุปรายงานขาย 2.บัญชีสต๊อคสินค้า 3.งานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (รับมอบหมาย)

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ประสบการณ์
 • img

  พนักงานบัญชี

  บัญชีรั-จ่าย บัญชีทั่วไป

  ชลบุรี 7/9/2014 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหนี้ที่บัญชี

  บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี สามารถใช้โปรแกรมเอ็กเพรสได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  10000.00
 • img

  บัญชี/การเงิน

  จัดทำระบบบัญชี/การเงินเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและสต๊อคสินค้า

  ชลบุรี 6/20/2014 12:00:00 AM
  9500
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  งานบันทึกข้อมูลทางบัญชี งานควบคุมสต๊อก

  ชลบุรี 5/26/2014 12:00:00 AM
  10,000-12,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ดูแลบัญชีลูกหนี้ วางบิล เก็บเช็ค

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000
 • img
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  บริหารทีมงาน, มีความรับผิดชอบ, ภาวะผู้นำ, มีทัศนคติที่ดี มีความรู้งานด้านภาษี, ต้นทุน ปิดงบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ชลบุรี 5/8/2014 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Accounting Officer

  ทำเอกสารทางด้านบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบลดหนี้ , จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  negotiable
 • img

  ธุรการบัญชี

  งานธุรการและบัญชี

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  20000
 • img
  15000
 • img

  Senior Accountant

  •Handles for Accounts Payable, Accounts Receivable and payroll process •Handles for GL, fixed assets and inventory •Prepares and manages the monthly reconciliation process and manage cash accounts •Assists month/year-end closing with related reconciliation in an accurate and timely manner. •Prepares some Financial close reports •Deals and assists with auditor •Performs others jobs as assigned by Accounting Manager

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำเงินเดือนสาขา ปิดงบ

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  15,000
 • img
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชีลูกหนี้

  วางบิลรับเช็ค ออกบิล ใบเสร็จรับเงิน บันทึกบัญชี และ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง อื่นตามที่มอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9,000
 • img

  งานบัญชี เเละการเงิน

  1.บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ 2.การเงิน เงินสดย่อย บัญชีเงินเดือน เเละอื่นๆ

  ประจวบคีรีขันธ์ 2/27/2014 12:00:00 AM
  14000
 • img

  พนักงานประจำสำนักงาน

  จัดทำแบบนำส่งภงด1/3/53 ภพ.30 ทำประกันสังคม คีย์เอกสาร

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  บัญชี

  ส่งภาษี ภ.ง.ด. 1 2 3 53 ภ.พ.30 ,ปิดงบสิ้นปี

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  ธุรการ

  ดูแลและจัดการในเรื่องของเอกสารการเงินต่างๆ

  ชลบุรี 1/21/2014 12:00:00 AM
  9500-12000
 • img

  บัญชี-การเงิน

  -รับเช็ค วางบิล -ทำเอกสารด้านรับ-จ่าย -ดูแลเงินสดย่อย เปิดใบเสนอราคา,ใบกำกับภาษีขาย ทำ ภงด.1,3,53,ภพ.30

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  15,000 ขึ้นไป
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  - คีย์ข้อมูลทางด้านบัญชี ฯลฯ

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างฯ
 • img

  เจ้าหน้าธุรการบัญชีการเงิน

  เงินสดย่อย จัดทำรายงานประจำสัปดาห์,ประจำเดือน ภาษีซื้อ ขาย , ภาษีหักณ.ที่จ่าย และงานธุรการอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  15,000
 • img

  ธุรการ-บัญชี

  จัดเก็บเอกสารทางบัญชีของบริษัท ประสานงานกับฝ่ายบริหาร และการเงิน จัดพิมพ์เอกสารตามได้รับมอบหมาย

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ขึ้นอยู่กับความสามารถ
 • img

  บัญชี-บุคคล

  -บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดทำรายงาน -ทำรายการจ่ายภาษี จ่ายประกันสังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆของบริษัท -ดูแลในหน้าที่ของฝ่ายบุคคล เช่น การสมัครงาน สวัสดิการ บันทึกเวลาการทำงาน การลากิจ หรือป่วยของพนักงาน เป็นต้น -หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

  ชลบุรี 11/25/2013 12:00:00 AM
  N/A
 • img

  บัญชี

  จัดทำใบอินวอยซ์และใบเสร็จรับเงิน จัดทำเซลล์รีพอร์ต จัดทำรายรับ-รายจ่าย ชำระค่าสาธารณูประโภค รับวางบิล จัดทำรายงานการจ่ายเงิน คิดวันทำงานของพนักงาน

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  13000-18000
 • img

  Accounting Supervisor

  Responsible for preparation of all related accounts for payment transactions. Prepares reports which are required by the manager or the management team. Assists and coordinates work with Accounting Manager in all accounting activities. Handles all activities and transactions related to KAK and TAP, including preparertion of reports for consolidation for financial company. Experience about Tax and Audit is a plus

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  -
 • img

  บัญชี-ธุรการ

  ออกใบกำกับภาษี บันทึกข้อมูล ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตรวจเช็คสินค้า สรุปบัญชีซื้อ - ขาย

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี ( สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี )

  -บันทึกต้นทุนการผลิต -ดูแลงานด้านบัญชีทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน(บ.ซันร้อยแปด จำกัด22 หมู่10 ต.หนองยายบู่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 201100 เบอร์ติดต่อ 089-2067108 K.เปิ้ล,086-8332313

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  15000-20000
 • img

  เสมียน

  ทำเอกสาร รับโทรศัพท์

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีฺBOI

  -จัดเตรียมระบบบัญชีที่รองรับระเบียบวิธีปฏิบัติตามเงื่อนไขของ BOI -จัดทำรายงานมายังสำนักงานที่กรุงเทพ

  สมุทรปราการ 2/27/2014 12:00:00 AM
  18,000-25,000
 • img

  บัญชีภายใน

  จัดทำเอกสารบัญชีภายในร้าน รายรับ-รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน รวมทั้ง จัดทำเอกสารทั่วไป

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000-15000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ระบบงานบัญชี เจ้าหนี้,ลูกหนี้,ฯลฯ

  ชลบุรี 10/11/2013 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • img

  ธุรการ

  1.ทำเอกสารทั่วไป 2.ติดต่อลูกค้า

  สมุทรปราการ 10/11/2013 12:00:00 AM
  ตกลงกันได้
 • img

  พนักงานบันทึกข้อมูลงบการเงิน

  คีย์ข้อมูลงบการเงินที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดงาน

  ชลบุรี 3/3/2015 12:00:00 AM
  9000-12000
 • img

  รับสมัครพนักงาน ออกแบบ/บัญชี/ฝ่ายธุรการ/คนขับรถ

  รับสมัครงาน Graphic design ...auto cad / illustrator / corel draw Accountant senior มีประสบการณ์ บัญชีแยกประเภท ทำงบดุล งบ กำไร ขาดทุน ภพ 30 ภงด 1 ประกันสังคม ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูป เช่น easy acc Admin ฝ่ายธุรการ... microsoft office Marketing co ordinator ธุรการ ประสานงาน การตลาด --- power point ./ photo shop Driver คนขับรถ รถยนต์ รถ 6 ล้อ มีใบขับขี่ประเภท 2 สนใจติดต่อ บริษัท ที-โบรส์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 2068 ถนนอ่อนนนุช (เชิงสะพานคลองหนองบอน) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ Office 02-721-0075 Fax 02-721-0165 คุณรุ่งโรจน์ 086-733-4332 คุณนุจรี 086-344-3199 Email : davidsiwat@hotmail.com,ninakrua@hotmail.com

  กรุงเทพฯ 9/20/2013 12:00:00 AM
  -
 • img

  พนักงานบัญชี

  ตรวจสอบและทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  11,000-15,000
 • img

  พนักงานบัญชีและธุรการ

  รับผิดชอบงานเอกสารการออกบิล วางบิล งานธุรการต่าง ๆ ในสาขา

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  10000-15000
 • img

  พนักงานบัญชี

  ลงบัญชี รับ-จ่ายเช็ค หรือมากกว่านั้นตามความสามารถ

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  พนักงานธุรการ

  ดูแลลูกค้า ออกบิลซื้อ-ขาย ควบคุมสต๊อกสินค้า

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  10000
 • img

  บัญชี(ด้ายจ่าย)

  ทำจ่ายเจ้าหนี้,บัญทึกบัญชีเจ้าหนี้

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000
 • img

  พนักงานบัญชี

  • จัดทำบัญชีลูกหนี้ รายการของคืน โปรโมชั่น • จัดทำการวางบิล รับเช็ค ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี • จัดทำ Report ต่างๆ ส่งฝ่ายบริหารจัดการ • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายคุณสมบัติผู้สมัคร

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ไม่ระบุ
 • img
  15000-25000
 • img

  บัญชี / การเงิน

  1. ออกใบกำกับภาษีขายสินค้า สรุปยอดประจำเดือน และสรุปวางบิลแก่ลูกค้า 2. จัดทำแบบยื่านภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน, ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน 3. ดูแลวงเงินสดยอ่ย สำหรับเบิกใช้ในโรงงาน 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000-11000
 • img

  หัวหน้างาน

  ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี การเงิน

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  15000-20000
 • img

  บัญชี

  บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

  สมุทรปราการ 7/31/2013 12:00:00 AM
  12000-15000
 • img

  เสมียนติดรถส่งสินค้า

  ช่วยกันเช็คสินค้าขึ้น-ลงรถกับพนักงานขับรถและพนักงานติดรถ เดินทางไปกับรถส่งสินค้า ออกบิลให้ลูกค้า ดูแลการเงิน ดูแลลูกค้า

  ขอนแก่น 9/10/2019 9:27:19 AM
  300/วัน
 • img

  เจ้าหน้าที่การเิงิน

  1.ควบคุมดูแลเงินสดย่อย, วางบิล, จ่ายเช็ค 2.ทำรายงาน Cas Flow 3.กระทบยอด Statement Bank และรายละเอียดประกอบงบการเงิน

  สมุทรปราการ 7/25/2013 12:00:00 AM
  ไม่ระบุ
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.รับผิดชอบงานทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ 2.กระทดยอดภาษีซื้อ 3.ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  สมุทรปราการ 7/25/2013 12:00:00 AM
  ไม่ระบุ
 • img

  พนักงานบัญชี ธุรการ

  งานบัญชีและเอกสาร รับโทรศัพท์ลูกค้า update คลังข้อมูลพนักงาน และลูกค้า

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000
 • img

  พนักงานบัญชีการเงิน

  บันทึกบัญขีด้านจ่าย ตรวจก่อนจ่าย จัดทำเช็ค

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

  จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีของบริษัทฯ ในโปรแกรม ACC / จัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯ / อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • img

  พนักงาน เสมียน

  1.บัญชี การเงิน 2.ประสานงานกับ ผจก.

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000+
 • img

  พนักงานบัญชี

  วิเคราะห์รายการเบื้องต้น,บันทึกบัญชีผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามความสามารถ
 • img

  พนักงานบัญชี

  รับผิดชอบด้านเอกสารต่างๆเกี่ยวกับด้านการเงิน

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  0
 • img

  Accountant

  • Monthly financial statement (actual, budget and forecast) via PS, Hyperion and HFM program • Make sure that we are doing align with Global SOP • Reporting for support local management, regional team and Global team such as MD (management declaration), FMCS (Financial Management Control System) and etc. (Finance and non-finance functions) • Verification all accounting vouchers • Co-ordinate with F&A team and other departments • Others (any assign tasks by Finance Manager)

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  30,000 Up
 • img

  บัญชีจัดส่ง

  เปิดบิล ส่งสินค้า คีย์รับเข้า ทำเอกสารวางบิล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img
  ตามความสามารถ
 • img
  ตามมารตฐานบริษัท
 • img

  บัญชี/การเงิน

  ภาษี บัญชี การเงิน

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1. การลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2. ออกเอกสารบิล vat 3. จัดส่งประสานงานเอกสารเงินผ่อน 4. ตรวจสอบ หน้าสาขา

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  เจ้าหน้าที่

  งานทะเบียนทรัพย์สิน

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  14000
 • img
  10000
 • img

  เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

  รับเงินและออกใบกำกับภาษี

  ชลบุรี 4/17/2013 12:00:00 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  บันทึกบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้

  ชลบุรี 4/17/2013 12:00:00 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  พนักงานบัญชีธุรการ

  - ดูแลการออกบิลให้ลูกค้า - ติดตามหนี้ลูกค้า - ดูแลเงินสดย่อยภายในบริษัท - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ประจวบคีรีขันธ์ 3/14/2013 12:00:00 AM
  12000+
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  บัญชีแยกประเภท บันทึกค่าใช้จ่าย เตรียมใบสำคัญการจ่าย รับวางบิล กระทบยอดทางบัญชี มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน

  ชลบุรี 3/13/2013 12:00:00 AM
  15000 UP
 • img

  พนักงานบัญชี

  ทำบัญชี ภงด.3,53 , ภพ30 , ออกINV ขาย , ใช้โปรแกรม Expess

  ชลบุรี 2/26/2013 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  ธุรการ/บัญชี

  หัก ณ ที่จ่าย, ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสนอราคา , เช็คสต๊อกสินค้า, ออกออเดอร์สินค้า, บัญชีรายรับ-รายจ่าย ผ่านโปรแกรมบัญชี

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9,000-12,000
 • img

  บัญชีการเงิน-บุคคล

  1.คำนวณเงินเดือนในโปรแกรมสำเร็จรูป 2.ดูแลเรื่องรับ-จ่ายเงินสดย่อย 3.ดูแลเรื่องเจ้าหนี้การค้า รวมถึงการสั่งจ่ายเช็ค 4.บันทึกรายการค้าประจำวัน 5.ต่อวีซ่า-พาสปอร์ตให้ ต่างด้าว แจ้ง 90 วัน

  ระยอง 1/29/2013 12:00:00 AM
  ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • img

  ผู้ช่วยบัญชี

  ช่วยทำบัญชี รับ-จ่าย แต่ละวัน,ทำแบบประกันสังคม,แบบภพ.30,ภงด1,3,53และงานเอกสารอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  - รวบรวมเอกสารสำคัญด้านบัญชีตรวจสอบเลื้องต้นและจัดทำรายละเอียดข้อมูลเสนอผู้รับมองหมายให้ถูกต้องและทันเวลา - จัดทำรายงานเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง - บันทึกรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่ต้องจัดทำรายงาน - ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามแผนงานที่กำหนด

  ชลบุรี 10/21/2014 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  บัญชี

  บันทึกรายรับ-รายจ่าย ,สินค้าฯ

  ชลบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  15000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีด้าน AP

  รับผิดชอบด้าน AP สรุปด้านเจ้าหนี้และประสานงานกับแผนกต่างๆ บันทึก คชจ.ต่างๆ ยื่นภงด 3,53 และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 11/15/2012 12:00:00 AM
  13,000 - 15,000.-
 • img

  แคชเชียร์

  รับเงิน คิดราคาเครื่องดื่ม เช็คยอดลูกค้า รับลูกค้าหน้าท่า

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000
 • img

  Accountant Officer

  รับผิดชอบงานด้านบัญชี, การรับวางบิล, การทำจ่าย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  0
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้,บัญชีรับ,บัญชีจ่าย ทำเช็ค สั่งซื้ออุปกรณ์สนง. ,ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย

  ประจวบคีรีขันธ์ 11/20/2012 12:00:00 AM
  10,000-13,000
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของสาขา เบิก-คืนเงินทดรองจ่าย รวมทั้งจ่ายเช็คและภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
 • img

  บัญชี

  เบิกจ่ายเงินสด สรุปค่าใช้จ่าย ทำภาษีขาย ยื่นประกันสังคม ภ.ง.ด. 1 3 53 ทำเงินเดือนและงานที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
 • img

  บันทึกข้อมุล ธุรการ การเงิน

  กรุงเทพฯ 10/4/2012 12:00:00 AM
 • img

  พนักงานบัญชี

  ทำบัญชีการเงิน, บัญชีสต๊อกสินค้า

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/27/2012 12:00:00 AM
  270 บาท/วัน
 • img

  นักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ

  -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสำนักงาน -จัดทำคำขอซื้อวัสดุ/จ้างบริการ / เช็คและควบคุมยอดวัสดุคงเหลือ

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  8300
 • img

  Account Payable

  ทำบัญชีรายจ่าย รวบรวมเอกสารยื่นภาษี จ่ายเช็ค ดูแลรายจ่ายของโรงแรม

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000-12000
 • img

  ผุ้ตรวจสอบรายรับ

  จัดทำและตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของโรงแรม

  กรุงเทพฯ 9/17/2012 12:00:00 AM
  9000-12000
 • img

  พนักงานบัญชี

  งานด้านบัญชีและการเงิน

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9,000
 • img

  พนักงานบัญชี

  ทำเอกสาร ติดตามหนี้ และตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  15.000
 • img

  cashier F/O

  ติดต่อประสานงานด้านการเงินกับลูกค้า

  ประจวบคีรีขันธ์ 8/11/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชัรับ

  ออกใบกำกับภาษี,ใบลดหนี้,วางบิล, รับเช็ค, ทำภาษีขาย, ผ่านเช็คในระบบ กระทบยอดรับกับธนาคาร

  สมุทรปราการ 8/16/2012 12:00:00 AM
  ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 • img

  พนักงานบัญชี

  -คีย์ข้อมูล Invoic -ออกใบแจ้งหนี้ -ติดตามหนี้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000
 • img

  พนักงานบัญชี การเงิน

  1.รับเงินรายได้ทุกประเภท 2.ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท 3.เบิก-จ่ายเงินให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก 4.รายงานด้านการเงินและบัญชีส่งองค์กร 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย

  กรุงเทพฯ 8/14/2012 12:00:00 AM
  10,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • img

  พนักงานบัญชี

  ดูแลการทำบัญชีทั้งระบบให้ลูกค้ารายย่อย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  7500
 • img

  พนักงานบัญชี

  ลงรายการบัญชีนำส่งภาษี

  ฉะเชิงเทรา 8/3/2012 12:00:00 AM
  10000-12000
 • img

  การเงิน

  - ดูแลรับผิดชอบเรื่องเอกสาร รับ-จ่าย ของบริษัท

  สมุทรปราการ 11/20/2012 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  บัญชี

  - ทำใบสำคัญจ่ายทั้งหมด - ปิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , 53 - ปิดภาษีซื้อ ภาษีขาย นำส่ง ภพ.30 - ทำต้นทุนสินค้า - ทำใบเบิกเงินสดย่อย

  สมุทรปราการ 11/20/2012 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  หัวหน้าแผนกบัญชี

  ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ เบิกจ่าย/ปิดบัญชีได้ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

  ประจวบคีรีขันธ์ 7/3/2012 12:00:00 AM
  -
 • img

  บัญชีธุการ

  -การเงินทำเช็ครับ จ่าย,เงินสดย่อย -งานบัญชี บันทึกบัญชีจนถึงปิดงบการเงิน -งานธุรการ เช่นติดต่อประสานงานติดต่อช่าง แม่บ้าน -งานบุคคลยื่นภาษี,ประักันสังคม หมายเหตุ รวมเอกสารและรายการที่จัดทำ 3 เดือน/แฟ้ม

  กรุงเทพฯ 6/19/2012 12:00:00 AM
  10000-15000
 • img

  บัญชีเจ้าหนี้

  ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมด

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img
  7000-8000
 • img

  พนักงานบัญชี

  จัดทำบัญชีทั่วไป , รายงานภาษีซื้อ-ขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , Payment ,

  สมุทรปราการ 8/23/2012 12:00:00 AM
 • img

  พนักงานบัญชี

  จัดทำบัญชีและภาษีอากร

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  10000
 • img

  พนักงานบัญชี

  ทำรายงาน รายรับ รายจ่าย ออกเอกสารใบส่งของ ใบวางบิล

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000-12000
 • img

  ธุรการบัญชี

  ธุรการ จัดทำรวบรวมเอกสารงานบัญชี

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000-15000
 • img

  สมุห์บัญชี ( Chief Account)

  - วางระบบงานบัญชีทั้งระบบ,ควบคุมดูแลทรัพย์สิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ,ตรวจภาษี ปิดงบ - ควบคุมบัญชีเงินสดย่อย การเบิกจ่าย,รายได้ - มีประสบการณ์ด้านสมุห์บัญชีโรงแรม 3 ปีขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ

  กรุงเทพฯ 5/30/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้ช่วยบัญชี

  คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9,0000-12,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  มีความรู้ด้านตรวจสอบภายใน

  ขอนแก่น 7/27/2012 12:00:00 AM
  10000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  เปิดบิล vat อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษีซื้อ-ขาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
 • img

  ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี

  1. กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 3. จัดทำและคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 4. รับวางบิลและจ่ายเช็ค 5. บันทึกการจ่ายเงินเดือน, ประกันสังคม, ภงด.1 ของทุกเดือน 6. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3 ,53) 7. บันทึกบัญชีภาษีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และบันทึกปิดบัญชีปิดภาษีในแต่ละเดือน 8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  15,000 - 18,000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบงานด้านบัญชี ซื้อ-ขาย, ดูแลทรัพย์สิน, สินค้าคงหลัง บัญชีทั่วไป

  สมุทรปราการ 5/12/2012 12:00:00 AM
  10,000 up
 • img

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  ดูแลงานตรวจสอบนิติบุคคลอาคารชุด เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร และอื่นๆ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  ประจวบคีรีขันธ์ 5/9/2012 12:00:00 AM
  โครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานบัญชีการเงิน

  ทำบัญชีรับจ่าย ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภพ 30 ทำเอกสารทั่วไป

  กรุงเทพฯ 5/8/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  ด่วน !!! เจ้าหน้าที่การเงินสาขา (แคชเชียร์)

  > รับชำระสินค้าและบริการต่างๆ ภายในร้าน > โอนเงินสดย่อยเข้าธนาคารประจำวัน > ตรวจสอบและรายงานเงินสดย่อย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9,000 + รายได้อื่นๆ
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

  -รับผิดชอบงานเอกสาร ด้านบัญชีลูกหนี้ -ตรวจสอบเอกสารลูกหนี้ ,ส่งออกวางบิล-รับเช็ค -ติดตามหนี้จากลูกหนี้การค้า

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  ธุรการบัญชี

  ทำบัญชี ประกันสังคม ภาษี ติดต่อประสานงานเก็บเช็ค,วางบิล และตามลูกหนี้ ประสานงานขาย ทำใบ เสนอราคา ติดต่อลูกค้าและเปิดบิลขาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  8,000-10,000.baht.
 • img
  7500
 • img

  บัญชี

  ใช้โปรแกรมสำเร็จงานบัญชี /งานภาษีซื้อ-ขาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามวุฒิ /ตามตกลง
 • img
  8000-12000
 • img

  บัญชี

  1.ปฏิบัติงานตามสายงานที่เกี่ยวข้อง 2.พนักงานบัญชี ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กำลังดำเนินงานอยู่ คำนวณและจ่ายเงินค่าจ้าง ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ลูกค้า และปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัญชีทำบันทึกการเงินโดยใช้ เครื่องทำบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี ี้ รวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กำหนดเป็นประจำ ปิดงบการเงินประจำเดือน ทำหน้าที่ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จัดเตรียมงบทดลอง บันทึกรายการรับจ่ายประจำวัน จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ และขายพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพากร ทุกเดือน จัดทำรายงานภาษีเงินได้ของบริษัทเพื่อนำเสนอกรมสรรพากรทุกสิ้นปี

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  ดูแลเอกสารจัดการด้านบัญชีและการเงิน

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  แคชเชียร์

  คิดเงิน บริการลูกค้า

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  7,920 +
 • img

  ธุรการ

  จัดทำเอกสารต่าง ๆ

  กรุงเทพฯ 3/22/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  Income, สโตร์

  ดูแลบัญชีรายรับและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  ประจวบคีรีขันธ์ 3/22/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชี

  -ระบบงานบัญชีของบริษัท -ปิดงบได้

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานส่งสินค้าและเอกสาร

  ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ ส่งของ พร้อมวางบิลรับเช็ค

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  รายวัน 320 - 350 บาท
 • img

  สมุห์บัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

  ด้านรับ : ใบกำกับภาษี, วางบิล, สอบถามรับเช็ค, ภ.พ.30 ด้านจ่าย : ดูแลการจ่ายค่าใช้จ่ายตามดิว เตรียมเอกสารทำเช็ค จ่ายเช็ค ภาษีซื้อ ภ.ง.ด.3,53

  สมุทรปราการ 3/18/2012 12:00:00 AM
  10,000 - 16,000 (รายวัน 320 บาท)
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  งานด้านการบัญชี ปิดบัญชีภายใน (ก่อนส่งสำนักงานบัญชี)

  ระยอง 3/16/2012 12:00:00 AM
  10,000-15,000 บาท/เดือน
 • img

  บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ จนท.บันทึกข้อมูล

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  7500-8000
 • img

  บัญชี

  บัญชีสต๊อก เจ้าหนี้ ลูกหนี้

  ระยอง 3/7/2012 12:00:00 AM
  7500-8000
 • img

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  รับชำระค่าใช้จ่ายคนไข้

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  8000-13000
 • img

  Account Officer

  1.บันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสารตามหลักบัญชี 2.บันทึกและควบคุมบัญชีสินทรัพย์ 3.จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุก ๆ สิ้นเดือน 4.จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3,53 5. จัดทำเอกสารวางบิล รับเช็ค และรับวางบิลจากเจ้าหนี้

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  Negotiable
 • img

  พนักงานบัญชี

  ติดตามหนี้สิน,ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,บันทึกรายได้-ค่าใช้จ่าย ของเงินสดย่อยประจำวัน,วิเคราะห์และรายงานอายุลูกหนี้ของแต่ละเดือนรวมทั้งตัดลูกหนี้แต่ละวัน

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  8,500-10,000 บาท
 • img

  พนักงานบัญชี

  ทำใบสำคัญจ่าย,ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรม,ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม.ปิดงบบัญชี ฯลฯ

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานบัญชี

  บันทึกบัญชี จัดทำใบสำคัญรับจ่าย บันทึกเข้าระบบโปรแกรมบัญชี

  ประจวบคีรีขันธ์ 10/29/2012 12:00:00 AM
  8000
 • img
  7,000 ขึ้นไป
 • img

  พนักงานบัญชี

  มีประสบการณ์ ทำงานเอกสารเกี่ยวกับทางด้านบัญชี

  ประจวบคีรีขันธ์ 2/8/2012 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ควบคุม บริหาร จัดการ เอกสารทางการเงินและบัญชี รับชำระค่าบริการต่างๆ ติดตาม ทวงถามหนี้ค้างชำระ

  ประจวบคีรีขันธ์ 2/6/2012 12:00:00 AM
  -
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.ออกบิลขายสินค้า 2.คีย์ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 3.ทำใบวางบิล 4.ออกใบเสร็จรับเงิน 5.ติต่อประสานงานด้านการเงินและธนาคาร

  ระยอง 2/2/2012 12:00:00 AM
  ตามที่ตกลง
 • img
  8,000
 • img
  10,000
 • img

  พนักงานบัญชี

  ปิดงบบัญชี เวลาทำงาน 08.00-17.00 น.

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.แยกประเภท และจัดเก็บเอกสาร 2. คีย์ข้อมูลลงในระบบEXPRESS

  ระยอง 1/21/2012 12:00:00 AM
  7,500
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ

  จัดทำใบสำคัญจ่าย และทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  8,500
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำการปิดงบบัญชี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  พนักงานบัญชี

  ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีและการเงิน

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำงานเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากร

  ระยอง 12/17/2011 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • img

  ธุรการ

  รับโทรกสารศัพย์ , ออกใบกำกับภาษี , งานเอกสารต่าง ๆ

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  7500
 • img

  บัญชี

  เก็บเงิน ทำบัญชีรับ - จ่าย

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000
 • img
  10,000-12,000
 • img

  Accountant

  • Ensure all payment have been properly approved, support documents together with due date. • Check and review employee expenses to be under company policies. • Record transaction for all accounting operation such as payment voucher, receipt voucher. • Check the correction of all invoice, tax invoice and receipt. • Review and ensure VAT and withholding tax are file to revenue department on a timely manner. • Preparing and arranging for the company’s petty cash. • To prepare inventory report and making the adjustment in GL system. • Update and ensure that the fixed asset registered are correct and recording depreciation in the G/L system. • Reconcile all account in Balance Sheet & prepare B/S details. • Verify the balances books and record accrued expenses. • Prepare journal voucher for adjustment and closed month-end in General Ledger • Prepare monthly and quarterly report together with the additional information.

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  xx,xxx
 • img

  พนักงานบัญชี

  -บันทึกภาษีซื้อ-ขาย -ลงสมุดรายวัน -ปิดงบการเงิน

  ระยอง 11/21/2011 12:00:00 AM
  8,000-10,000
 • img

  บัญชี

  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เปิดใบกำกับภาษีจัด

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามที่ตกลง
 • img

  เสมียนประจำออฟฟิต

  รับโทรศัพท์(รับออร์เดอร์จากลูกค้า)

  ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img
  ตามความสามารถ
 • img

  พนักงานบัญชี

  1.บันทึกบัญชีทั่วไป 2.จัดทำบัญชีแยกประเภท 3.บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  ดูแลเกี่ยวกับสินค้าเข้า-และออก ดูแลเรื่องเอกสารการรับ-จ่ายเงิน

  ประจวบคีรีขันธ์ 5/2/2012 12:00:00 AM
  7500-13000
 • img

  พนักงานบัญชี

  ติดต่อประสานงานด้านการสั่งซื้อสินค้า เอกสารด้านบัญชี การยื่นภาษีประจำเดือน งานธุรการอื่นๆ เป็นต้น

  ประจวบคีรีขันธ์ 11/3/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  ดูแลและเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เปิดใบสั่งซื้อสินค้า และตามเอกสารวางบิล

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  8,500 ++
 • img

  พนักงานบัญชีและการเงิน

  บันทึกรายการ ทำธุรกรรมทางบัญชี/การเงิน ตรวจสอบรายงานและจัดการระบบเอกสาร งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

  ระยอง 10/31/2011 12:00:00 AM
  14,000.-
 • img

  หัวหน้าแผนกบัญชี

  ควบคุมพนักงานในแผนกบัญชี ปิดงบเพื่อรายงานผู้บริหารทุกเดือน จัดการงานด้านการบัญชีให้มีประสิทธิภาพทันสมัย

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  20,000-30,000
 • img

  พนักงานบัญชี-การเงิน

  จัดทำบัญชีตามหลักบัญชีคู่ กระทบยอดบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รายรับ รายจ่าย ภาษี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000
 • img

  บัญชี

  รับผิดชอบงานบันทึกบัญชี

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  10000ขึ้นไป
 • img
  ตามวุฒิ
 • img

  พนักงานบัญชี-การเงิน,แคชเชียร์

  ออกเอกสารเรียกเก็บเงินลูกค้า ลงรายการทางบัญชีและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ระยอง 9/28/2011 12:00:00 AM
  8000-12000
 • img

  บัญชี (ด่วน)

  บัญชีภาษี บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ปิดงบกลางปีปลายปี/รวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุน สามารถยื่นแบบภาษี ประกันสังคมได้

  กรุงเทพฯ 12/13/2011 12:00:00 AM
 • img

  พนักงานบัญชี

  จัดทำเอกสาร ยื่น ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด.53, ภ.พ. 30 และประกันสังคม

  ระยอง 8/25/2011 12:00:00 AM
  9000.00
 • img

  บัญชี

  ทำ ภ.ง.ด. 1 3 53 และ ภ.พ.30ได้ เคลียร์สินค้ามาจากต่างประเทศ เปิดบิลขาย

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  บัญชี

  จัดทำบัญชีประจำเดือน ภาษีต่าง ๆ และเอกสารทางบัญชีทั่วไป

  ระยอง 8/17/2011 12:00:00 AM
  9000-10000
 • img

  พนักงานบัญชี

  บัญชีเบื้องต้น วางบิล-รับเช็ค ติดต่อประสานงาน

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบในการตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย ตั้งหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้เกิดความถูกต้องและทันเวลา

  ระยอง 8/8/2011 12:00:00 AM
  N/A
 • img

  พนักงานบัญชี

  ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี บันทึกบัญชี ควบคุมงานบัญชี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  15000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  หนังสือหักนะที่จ่าย/สรุปค่าใช้จ่าย/ดูแลเอกสารการเงิน

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  ธุรการ

  งานเอกสารด้านการเงินและเอกสารทั่วไป

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  8000
 • img

  พนักงานบัญชี (ชั่วคราว 7 เดือน)

  แยกเอกสารประจำเดือนของบริษัทส่งสำนักงานบัญชี

  ระยอง 7/29/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  -จัดทำเอกสารเงินสดรับ -จ่าย -ภาษีภงด.3,53,30 -ปิดงบประจำเดือน -ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  -
 • img

  บัญชี

  มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
 • img

  เจ้าหน้าที่ BOI

  ประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับ BOI

  ลพบุรี 6/18/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  บัญชีการเงิน

  ดูแลงานด้านรายรับ-รายจ่าย ภงด3, ภงด 53 ภาษีซือ ภาษีขาย

  สมุทรปราการ 6/17/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

  ควบคุมดูแลงานระบบบัญชี , การเงิน , ต้นทุน , BOI

  ระยอง 11/10/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานเก็บบัญชี

  รับส่งเอกสารเก็บบัญชี วางบิล เก็บเช็ค

  สมุทรปราการ 6/9/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  สรุป-ปิดยอดรายวัน และทุกสิ้นเดือน

  จันทบุรี 7/4/2011 12:00:00 AM
  -
 • img

  พนักงานบัญชี

  ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  Account Administrator

  1.Hold petty cash and give out when required; pass all receipts and report. 2. Control Invoices In, place in relevant files and update list. 3. Control Payment Vouchers make list and keep updated. 4. Control Receipt Vouchers make list and keep updated. 5. Control Withholding Tax, prepare all paperwork for this. 6. Control Monthly VAT, prepare all paperwork for this 7. Control Monthly Withholding Tax, prepare all paperwork for this. 8.Prepare Staff Tax after receive time sheets. 9. Answer Tell and Fax. 10. Help in prepare Monthly activity reports with other members of staff.

  ชลบุรี 7/18/2011 12:00:00 AM
 • img

  บัญชี-ธุรการ

  งานด้านบัญชี, งานด้านเอกสารทั่วไป,ธุรการทั่วไป

  ระยอง 5/31/2011 12:00:00 AM
  ตามที่ตกลง
 • img

  บัญชี-การเงิน

  รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำบัญชี และการเงิน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพฯ 5/9/2011 12:00:00 AM
  9500-10000
 • img

  พนักงานบัญชี

  บันทึกบัญชีเบื้องต้น และงานบัญชี-การเงินทั่วไป

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  บัญชี/ธุรการ

  งานธุรการ/บัญชี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  7000-1000
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำรายงานภาษีซื้อ ขาย ทำรับชำระหนี้จ่ายชำระหนี้ ประกันสังคม

  ระยอง 8/27/2011 12:00:00 AM
  8000-10000
 • img

  ธุรการบัญชี

  จัดเก็บเอกสารบัญชีทั้งหมด พร้อมทะเบียนคุมเอกสาร ตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป จัดเก็บเอกสาร "ใบกำกับภาษี " เข้าแฟ้มรายงานภาษีขาย จัดชุดเอกสารเพื่อเตรียมวางบิลส่งให้บัญชีลูกหนี้

  สมุทรสาคร 8/25/2011 12:00:00 AM
  7000-8500
 • img
  ตามวุฒิ
 • img
  ตามตกลง
 • img

  บัญชี

  ดูแลควบคุมเงินสด วางบิล

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
 • img

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  ตรวจสอบเอกสารการเงิน, จัดซื้อ เช่น การตั้งลูกหนี้, ตั้งเจ้าหนี้ , การรับชำระหรือติดตามทวงหนี้ ออกใบวางบิล, การจ่ายชำระ, การซื้อสินค้า การตัดเบิกของฝ่ายสโตร์ ให้เป็นแบบแผน

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามวุฒิการศึกษา
 • img

  หัวหน้าแผนกบัญชี

  ดูแลและตรวจสอบบัญชีและเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี ปิดงบบัญชีรายเดือนภายในเพื่อส่งให้เจ้าของกิจการ

  ระยอง 3/16/2011 12:00:00 AM
  14000
 • img
  12,000-18,000 บาท
 • img

  พนักงานบัญชี-เจ้าหนี้ค่าใช้จ่าย

  บันทึกรายการเจ้าหนี้-ค่าใช้จ่าย-ออกเช็คจ่ายเจ้าหนี้

  ระยอง 3/15/2011 12:00:00 AM
  8000-10000
 • img

  พนักงานบัญชี

  บันทึกบัญชี โปรแกรม Express

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามแต่ตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  ทำบัญชี ทำสต็อกสินค้า

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตกลงเมื่อสัมภาษณ์
 • img

  แคชเชียร์ห้องอาหาร

  ดูแลลูกค้าห้องอาหาร

  ระยอง 3/1/2011 12:00:00 AM
  ไม่ระบุ
 • img

  พนักงานบัญชี

  งานบัญชีและการการเงิน

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  8000-10000
 • img

  เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Staff FX Booth

  ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  ระยอง 2/16/2011 12:00:00 AM
 • img

  พนง.บัญชี

  คีย์ข้อมูล,เขียนใบสำคัญจ่าย,รับวางบิล

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  บัญชีด้านรับ

  ดูแลงานด้านบัญชีรับ

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  บัญชี

  ภาษีซื้อ-ขาย ค่าใช้จ่ายในบริษัท ออกบิล Vat ใบเสร็จรับเงิน หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน ประกันสังคม ธุรกรมเกี่ยวกับธนาคาร

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  8,500 บาทขึ้นไป
 • img

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1. บันทึกข้อมูลบัญชี 2. ยื่นภาษีสรรพากร 3. วางบิล/รับเช็คลูกค้า 4. ออกใบกำกับภาษี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  แล้วแต่ตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  คีร์ข้อมูลทางคอมฯ / จัดเก็บเอกสารบัญชี / เตรียมเอกสารรับ-จ่าย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  8000
 • img
  9000
 • img

  บัญชีและการเงิน

  ดูแลด้านภาษีและการจ่ายเงิน

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  9000
 • img

  พนักงานบัญฃี

  บันทึกรายการบัญฃีรายวัน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000
 • img

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี

  1. บันทึกซื้อขาย 2. เก็บข้อมูลประกอบงบ 3. จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี 4. จัดทำงบการเงิน

  สมุทรปราการ 1/18/2011 12:00:00 AM
 • img

  ธุรการตรวจสอบภายใน

  1. ดูแลงานด้านเอกสารของสำนักงาน 2. ตรวจสอบเอกสารภายใน 3. ตรวจสอบเอกสารภายนอก (ยอดขายจากหน้าร้าน) 4. ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน/งวด

  สมุทรปราการ 1/18/2011 12:00:00 AM
 • img

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  1. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ วัสดุอุปกรณ์ของสาขา 2. ตรวจสอบยอดขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย 3. ตรวจสอบเอกสารภายในก่อนส่งให้บัญชีลงงบ

  สมุทรปราการ 1/18/2011 12:00:00 AM
 • img

  จัดซื้อ ธุรการ ประสานงาน บัญชี การเงิน

  คีย์งาน เก็บเงิน ทำเงินเดือน ติดต่อกับทางราชการเป็นบางโอกาส

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img
  ตามตกลง
 • img

  หัวหน้างาน/เจ้าหน้าตรวจสอบบัญชี(กทม.)

  เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  12000+
 • img

  พนักงานบัญชี

  งานบัญชีต่าง ๆของบริษัทฯ

  สมุทรปราการ 1/11/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชีแคชเชียร์

  พนักงานเก็บเงินประจำห้องอาหาร ตรวจรับเช็คสต๊อกสินค้า งานอืนๆทีได้รับมอบหมายฝ่ายบัญชี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามประสบการณ์
 • img

  พนักงานบัญชี

  ดูแลงานด้านบัญชี-การเงิน

  ระยอง 11/23/2011 12:00:00 AM
  8000 บาทขึ้นไป
 • img

  หัวหน้าแผนกบัญชี

  ดูแลงานด้านบัญชี ปิดงบบัญชี ดูแลตรวจสอบพนักงานบัญชีในแผนก

  สมุทรปราการ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  accounting staff

  งานเอกสารด้านบัญชี บันทึกข้อมูลด้านบัญชี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  12,000-15,000
 • img

  บัญชี

  ทำบิลออกบิล , งานบัญชีทั่วไป เช่น ลูกหนี้

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  6500-8000
 • img

  พนักงานบัญชี

  รับผิดชอบงานบัญชีให้กับบริษัทในเครือ

  ระยอง 3/22/2011 12:00:00 AM
  -
 • img

  พนักงาน

  วางบิล แจ้งหนี้ ทำใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี บันทึกค่าใช้จ่าย สรุปรายงานด้านบัญชี

  ระยอง 9/10/2019 9:27:19 AM
  7000-8500
 • img

  ธุรการ

  ดูแลเอกสารค่าใช้จ่าย

  กรุงเทพฯ 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามตกลง
 • img

  พนักงานบัญชี

  1.จัดทำเอกสารวางบิล 2.สรุปการรับ-จ่าย 3.ประสานงานทั่วไป

  ระยอง 2/22/2012 12:00:00 AM
  9000-12000
 • img
  ตามวุฒิและประสบการณ์
 • img

  ธุรการ-การเงิน

  ช่วยงานด้านธุรการการเงิน การทำบัญชี

  จันทบุรี 9/10/2019 9:27:19 AM
  ตามวุฒิ
 • img

  พนักงานบัญชีและฝ่ายบุคคล

  1.ดูแลเกี่ยวกับบัญชี 2.จัดทำทะเบียนพนักงานและสวัสดิการของพนักงาน 3.มีความรู้เรื่องประกันสังคม 4.สามารถคำนวณเงินเดือนพนักงานได้

  <